haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中历政地初中历政地

岳麓版历史七年级上册同步知识详解精练

发布时间:2013-12-17 11:31:25  

第一单元 中华文明的起源 ........................................................................................................... 4

单元目标 ................................................................................................................................... 4

第1课 我们的远古祖先 ......................................................................................................... 4

要点精讲 ........................................................................................................................... 4

典型例题 ........................................................................................................................... 4

针对训练 ........................................................................................................................... 5

第2课 原始的农耕生活 ......................................................................................................... 6

要点精讲 ........................................................................................................................... 6

典型例题 ........................................................................................................................... 6

针对训练 ........................................................................................................................... 7

第3课 神奇的远古传说 ......................................................................................................... 9

要点精讲 ........................................................................................................................... 9

典型例题 ........................................................................................................................... 9

针对训练 ......................................................................................................................... 10

中考链接 ................................................................................................................................. 11

单元测试 ................................................................................................................................. 12

第二单元 国家的产生和社会变革 ............................................................................................. 14

单元目标 ................................................................................................................................. 14

第4课 夏传子 家天下 ......................................................................................................... 14

要点精讲 ......................................................................................................................... 14

典型例题 ......................................................................................................................... 14

针对训练 ......................................................................................................................... 15

第5课 公元纪年法 ............................................................................................................... 17

要点精讲 ......................................................................................................................... 17

典型例题 ......................................................................................................................... 18

针对训练 ......................................................................................................................... 19

第6课 西周的分封 ............................................................................................................... 20

要点精讲 ......................................................................................................................... 20

典型例题 ......................................................................................................................... 20

针对训练 ......................................................................................................................... 20

第7课 甲骨文与青铜器 ....................................................................................................... 22

要点精讲 ......................................................................................................................... 22

典型例题 ......................................................................................................................... 22

针对训练 ......................................................................................................................... 23

第8课 春秋战国的纷争 ....................................................................................................... 24

要点精讲 ......................................................................................................................... 24

典型例题 ......................................................................................................................... 24

针对训练 ......................................................................................................................... 25

第9课 战国时期的社会大变革 ........................................................................................... 26

要点精讲 ......................................................................................................................... 26

典型例题 ......................................................................................................................... 26

针对训练 ......................................................................................................................... 26

第10课 春秋战国的科技和文艺 ......................................................................................... 28

要点精讲 ......................................................................................................................... 28

典型例题 ......................................................................................................................... 28

针对训练 ......................................................................................................................... 29

第11课 百家争鸣 ................................................................................................................. 31

要点精讲 ......................................................................................................................... 31

典型例题 ......................................................................................................................... 31

针对训练 ......................................................................................................................... 32

第12课 历史文物仿制活动(略) ..................................................................................... 33

中考链接 ................................................................................................................................. 33

单元测试 ................................................................................................................................. 35

第三单元 统一国家的建立 ......................................................................................................... 37

单元目标 ................................................................................................................................. 37

第13课 六王毕 四海一 ..................................................................................................... 37

要点精讲 ......................................................................................................................... 37

典型例题 ......................................................................................................................... 38

针对训练 ......................................................................................................................... 38

第14课 伐无道 诛暴秦 ..................................................................................................... 40

要点精讲 ......................................................................................................................... 40

典型例题 ......................................................................................................................... 40

针对训练 ......................................................................................................................... 41

第15课 汉武帝 “大一统” ............................................................................................. 42

要点精讲 ......................................................................................................................... 42

典型例题 ......................................................................................................................... 43

针对训练 ......................................................................................................................... 43

第16课 丝绸之路的开辟 ..................................................................................................... 45

要点精讲 ......................................................................................................................... 45

典型例题 ......................................................................................................................... 45

针对训练 ......................................................................................................................... 46

第17课 评价历史人物(略) ............................................................................................. 48

第18课 秦汉的科学技术 ..................................................................................................... 48

要点精讲 ......................................................................................................................... 48

典型例题 ......................................................................................................................... 48

针对训练 ......................................................................................................................... 49

第19课 秦汉的宗教、史学和艺术 ..................................................................................... 50

要点精讲 ......................................................................................................................... 50

典型例题 ......................................................................................................................... 50

针对训练 ......................................................................................................................... 50

中考链接 ................................................................................................................................. 52

单元测试 ................................................................................................................................. 53

第四单元 政权分立和民族融合 ................................................................................................... 55

单元目标 ................................................................................................................................. 55

第20课 三国鼎立 ................................................................................................................. 55

要点精讲 ......................................................................................................................... 55

典型例题 ......................................................................................................................... 56

针对训练 ......................................................................................................................... 56

第21课 三国历史故事会(略) ......................................................................................... 58

第22课 北方民族大融合 ..................................................................................................... 58

要点精讲 ......................................................................................................................... 58

典型例题 ......................................................................................................................... 58

针对训练 ......................................................................................................................... 59

第23课 江南地区的开发 ..................................................................................................... 60

要点精讲 ......................................................................................................................... 60

典型例题 ......................................................................................................................... 61

针对训练 ......................................................................................................................... 61

第24课 三国两晋南北朝的科学和艺术 ............................................................................. 63

要点精讲 ......................................................................................................................... 63

典型例题 ......................................................................................................................... 63

针对训练 ......................................................................................................................... 63

中考链接 ................................................................................................................................. 65

单元测试 ................................................................................................................................. 66

期中测试......................................................................................................................................... 68

期末测试......................................................................................................................................... 70

参考答案......................................................................................................................................... 72

第一单元 中华文明的起源

单元目标

1.以元谋人、北京人等早期人类为例,了解中国境内原始人类的文化遗存。

2.简述河姆渡遗址、半坡遗址等原始农耕文化的特征。

3.知道炎帝、黄帝和尧、舜、禹的传说,了解传说和史实的区别。

第1课 我们的远古祖先

要点精讲

一.人类的起源

1.人类起源的神话传说:古代由于缺乏科学知识,人们只能凭借想像,创造出许多有关人类起源的神话传说。中国有“女娲抟土造人”、希腊有“泥土造人”、《圣经》有“上帝造人”等传说。

2.人类起源的科学奥秘:人类是从一种古猿进化而来的。经历了数百万年的体质演变,才进化为今天的人类。

二.中国境内的原始人类

1.我国是世界人类起源地之一:在我国,北起辽宁,南抵云南,西至陕西,东到山东,都有原始人类遗存的发现。目前所知,生存年代最早的是170万年前的元谋人,遗留人类化石残骸最多的是北京人。

2.北京人的特征:能够直立行走,双臂运用自如;头部仍保留不少原始特征,很像猿猴;上肢进化比头部快,原因是劳动,劳动在从猿到人进化过程中起了重要作用。

三.北京人的生活

1.距今年代和发现地点:70万年至20万年前,北京周口店附近的龙骨山。

2.生活方式:采集和狩猎。

3.已具备的能力:(1)打制石器。考古学上称“旧石器时代”。(2)懂得使用火。作用:取暖照明,抵御猛兽,烤熟兽肉(熟食有利于北京人体质和智力的发展)。

4.山顶洞人比北京人的进步

山顶洞人和北京人生活在同一地区,比北京人有许多进步之处,主要表现在:在工具制造方面,北京人已经懂得了磨光和钻孔技术,而北京人只知道使用打制技术;在用火方面:山顶洞人会人工取火,北京人只知道使用天然火;在社会形态方面:山顶洞人处在氏族公社阶段,北京人处于原始群阶段。

典型例题

1.与动物相比,人类特有的劳动本领是( )。

A.用语言交流B.会制造工具C.会直立行走D.会保护自己

【答案】B

【解析】制造工具也是“人猿揖别”的标志,是真正的人类劳动的开始。

2.从外貌特征上看,与现代人模样基本一样的古人类是( )。

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.蓝田人

【答案】C

【解析】山顶洞人距今约1.8万年,在北京人活动过的地区,又生活着一群古人。他们的模样和现代人基本相同。

针对训练

1.我国境内已知的最早的人类是( )【本题考查:我们的远古祖先】

A.元谋人 B.北京人 C.蓝田人 D.山顶洞人

2.“距今约七十至二十万年,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能够制造和使用工具”根据这一材料,请你判断他属于( )【本题考查:我们的远古祖先】

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡原始人

3.在从猿到人的演变过程中,起到决定性作用的是( )【本题考查:我们的远古祖先】

A.食物 B.四肢的进化

C.大脑的进化 D.劳动

4.下面对北京人一天生活的描述,正确的是( )【本题考查:我们的远古祖先】

A.几十人围在一起喝小米粥 B.某人在一片原始森林中设下陷井捕捉野兽

C.人工取火烧烤捕到的野兽 D.群居在洞穴中,洞口燃着一堆大火以驱赶野兽和照明

5.有关山顶洞人的叙述不正确的是( )【本题考查:我们的远古祖先】

A 其面貌还保留着一些猿的特征 B 已使用磨制石器,并能制作骨针

C 集体居住在山洞里 D 已经懂得人工取火[

6.山顶洞人是比北京人更进步的远古人类,是因为:( )【本题考查:我们的远古祖先】

A 手脚有明显分工 B 距今年代比北京人近

C 懂得人工取火 D 过着群居生活

7.北京人与元谋人的相同之处不包括:( )【本题考查:我们的远古祖先】

A 保留着猿的一些体质特征 B 人工取火御寒

C 过着群居生活 D使用打制石器

8.山顶洞人抵御野兽的攻击,最可能使用的武器不包括( )【本题考查:我们的远古祖先】 A 石器 B 木棒 C 火把 D 弓箭

9.在同一地点发现的远古人类是( )【本题考查:我们的远古祖先】

A.元谋人 北京人 B.北京人 山顶洞人

C.山顶洞人 半坡原始人类 D.

河姆渡原始人类 半坡原始人类

10.① 右图是什么人?距今约多少年,位于哪条河的流

域?

② 图中人物使用的工具是什么?

③ 图中人物的体质特征有何特点

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com