haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

《积的乘方》

发布时间:2014-02-13 15:04:03  

1.4 积的乘方

学习目的:

1、经历探索积的乘方的运算的性质的过程,进一步体会幂的意义,发展推理能力和有条理的表达能力。

2、了解积的乘方的运算性质,并能解决一些实际问题。

学习重点:积的乘方的运算

学习难点:正确区别幂的乘方与积的乘方的异同。

学习过程:

一、课前练习:

1、计算下列各式:

(1)x5?x2?_______ (2)x6?x6?_______ (3)x6?x6?_______

(4)?x?x3?x5?_______(5)(?x)?(?x)3?_______(6)3x3?x2?x?x4?_______

(7)(x3)3?_____ (8)?(x2)5?_____ (9)(a2)3?a5?_____

(10)?(m3)3?(m2)4?________ (11)(x2n)3?_____

2、下列各式正确的是( )

(A)(a5)3?a8 (B)a2?a3?a6 (C)x2?x3?x5(D)x2?x2?x4

二、探索练习:

?_________?_______?(___?___)3 1、 计算:23?53?_________

?_________?_______?(___?___)8 2、 计算:28?58?_________

?_________?_______?(___?___)12 3、 计算:212?512?_________

从上面的计算中,你发现了什么规律?_________________________

4、猜一猜填空:(1)(3?5)4?3(__)?5(___) (2)(3?5)m?3(__)?5(___)

(3)(ab)n?a(__)?b(___) 你能推出它的结果吗?

结论:积的乘方等于 。

三、巩固练习:

1、计算下列各题:(1)(ab)6?(__)6?(__)6 (2)(2m)3?(__)3?(__)3?_______

2(3)(?pq)2?(__)2?(__)2?(___)2?_____(4)(?x2y)5?(__)5?(__)5?____ 5

2、计算下列各题:(1)(ab)3?_______ (2)(?xy)5?_______

33 (3)(ab)2?________?_____ (4)(?a2b)3?_________?______ 42

(5)(2?102)2?_______?_____ (6)(?2?102)3?_______?_____

3、计算下列各题:

21(1)(?xy3z2)2 (2)(?anbm)3 (3)(4a2b3)n 23

(4)2a2?b4?3(ab2)2 (5)(2a2b)3?3(a3)2b3 (6)(2x)2?(?3x)2?(?2x)2

(7)9m4(n2)3?(?3m2n3)2 (8)(3a2)3?b4?3(ab2)2?a4

四、提高练习:

1、计算:?2100?0.5100?(?1)2003?

3、已知xn?5 yn?3 求(x2y)2n的值。 4、已知a?255,b?344,c?533,

试比较a、b、c的大小

5、太阳可以近似地看做是球体,如果用V、r分别表示球的体积和半径,那么

4v??r3,太阳的半径约为6?105千米,它的体积大约是多少立方米?(保留到整3

数)

1 2、已知2m?3,2n?4 求23m?2n的值 2

上一篇:月考试题1
下一篇:随机事件课件
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com