haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

16.2.2 分式的加减(2)

发布时间:2014-02-25 15:01:00  

复习回顾
1、分式的加减法则:

a c ad bc ad ? bc ? ? ? ? b d bd bd bd

a c a?c ? ? b b b

2、分式的乘除

a c ac ? ? b d bd a c a d ad ? ? ? ? b d b c bc

x y 计算: ?1? ? x? y x? y 3x x? y 7y ?2 ? ? ? x ? 4y 4y ? x x ? 4y 3 x ?1 ?3? 2 ? 2 x ? 2x x ? 4x ? 4 12 2 2 ( 4) 2 ? ? m ?9 3? m 3? m 2 2b (5) a ? b ? a?b x2 ( 6) ? x ?1 x ?1

在物理学上的应用
在图的电路中,已测定CAD支路的电阻是R1欧姆,又知CBD 支路的电阻R2比R1大50欧姆,根据电学的有关定律可知 总电阻R与R1R2满足关系式 1 ? 1 ? 1 ,试用含 R R1 R2 有R1的式子表示总电阻R
A C D

B

1 1 1 ? ? R R1 R2

分式的混合运算: 先乘方乘除,再乘除,后加减。

计算:

? 2a ? 1 a b ? ? b ? ? a ?b ? b ? 4 ? ?
2

2

2a ? 1 解:? ? ? ? ?

a b ? ? ? b ? a ?b b 4 2 4a 1 a 4 ? 2 ? ? ? b a ?b b b 2 2 4a 4a 4a 4a ( a ? b) ? 2 ? 2 ? 2 ? 2 b ( a ? b) b b ( a ? b) b ( a ? b)
2 2

4a ? 4a ? 4ab 4ab 4a ? ? 2 ? 2 b ( a ? b) b ( a ? b) b( a ? b)

试一试

1 ? x ? ?1 ? ?? 2 x ?1? x ?1 ?
x?2 x ?1 x?4 ( 2 ? 2 )? x ? 2x x ? 4x ? 4 x
1 1 ?m?n ? ? ?? ? m ? n? 2m m ? n ? 2m ?

练习

x 2 y x 2y 1.( ) . ? 2 ? 2 y 2x y x

2

x ?1 2x 2 ? 1 1 ? 2. .( ) ?? ? ? x x ?1 ? x ?1 x ? 2 ?

作业P23 6


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com