haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

整式的乘除与乘法公式综合训练题

发布时间:2013-09-28 09:53:26  

整式的乘除与乘法公式综合训练题

1.下列运算正确的是 ( )

A.a3?a4?a12 B.a3?a3?2a6 C.a3?a3?0 D.3x2?5x3?15x5

2.下列等式成立的是( )

A.(a-b)2=a2-b2 B. (a+b)2=a2+b2 C. (ab)2=a2b2 D. (ab3)2=a2b5

3.下列等式错误的是( )

A. (102)3.(102)=108 B. [(x2)3]4=x24 C.[ (a-b)3 ]2=[ (b-a)2 ]3 D. (-3x2y2)3=-9x6y6

4. 计算:(-3a2b3c)3= ,(?

5.

1233xyz)?2n22n?1,(ab)?(ab)? 28x4y2?(?7x3y)=

6. 计算:82005×0.1252006=

7.若a3n?4,则a6n? 已知4x?2x?3,则x?

xy8.如果a?2,a?3,则ax3x?2y= a2x?y= 若3m·3n=1,则m+n=_________ 229.已知x+4y-3=0,则2?16=10.比较大小:2333

11.下列添括号正确的是( ).

A.a-2b-c=a-(2b-c) B.a-b+c-d=a-(b+c-d)

C.a-2b+c-1=-(-a+2b-c+1) D.a-b-c+3=-(b-3)+(-c-a)

12. 计算(a+1)(-a-1)的结果是( )

A. -a2-2a-1 B. -a2-1 C. a2-1 D.-a2+2a-1

13.计算 (a?)(a?)得( )

A.a?2y1221221112144 B.a? C.a?a? D.以上都不对 416216

14. 下列各式中运算错误的是( )

A.a2+b2=(a+b)2-2ab B.(a-b)2=(a+b)2-4ab

C.(a+b)( -a+b)= -a2+b2 D.(a+b)(-a-b)= -a2-b2

15.计算(22003)×1.52002×(-1)2004的结果是( ) 3

232A. B. C.- 323

22 D.-3 216.已知x?y?8,x?y?16,则x?y?____

17.如果(2a?2b?1)(2a?2b?1)?63,那么a?b的值为

18.已知x+y=1,那么

335121x+xy+y2的值为 19.已知m2+m-1=0,则m3+2m2+2004= 224320.计算(3a)?7a·a?a(4a?1)

221.当(x?mx?n)(x?3x?2) 不含x,x项。 求m、n的值 22??

22.计算题:

(1)(a?1)2 2 (2)(?2a?5b) 232

(3)[(x+y)2-y(2x+y)-8x]÷2x (3)(?3m2?4n2)2

(5)(x?2y)(x?4y)(x?2y)

22 (4)(2a?3b?1)(2a?3b?1) (6)(2a?b?3) 2

(7) (

xx111?5)2?(?5)2 (8)、(a?)2(a2?)2(a?)2 22242

(9)(10)×10÷(-10). (10)[(x+y)(x-y)-(x-y)+2y(x-y)]÷4y.

(11) (2?1)(2?1)(2?1)(2?1)?1 (12)、(2x?3y?1)(?2x?3y?5)

4712632 21(13).(2ab-ab)÷(-ab)(14)[(x+y)(x-y)-(x-y)+2y(x-y)]÷4y 393234332248

(15).先化简,再求值.[2x(x2y-xy2)+xy(xy-x2)]÷x2y,其中x=2012,y=2011

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com