haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

初二数学暑假检测题

发布时间:2013-09-18 15:45:44  

初二数学暑假检测题 一.选择题:

1、多项式?x2

?4xy?4y2

分解因式的结果是( ) (A)(x?2y)2

(B)?(x?2y)2 (C)(?x?2y)2

(D)(x?y)2

2、下列多项式中,能用公式法进行因式分解的是( ) (A)x2?y2

(B)x2?2xy?y2 (C)x2?2xy?y2

(D)x2?xy?y234、代数式x4?81,x2?9,x2?6x?9的公因式为( ) A.x?3

B.(x?3)2

C.x?3

D.x2?9

4、25a2?kab?16a2是一个完全平方式,那么k之值为( ) A.40

B.?40

C.20

D.?20

5. 下列分式的运算中,其中结果正确的是 ( )

A. 1?1?2

?a3?

2

3

aba?b

B.

a?a

2

2

C.

a?ba?3a?b?a?b D. 1

a2?6a?9?a?3

二、填空题

1、多项式14abx-8ab2x+2ax各项的公因式是________. 2、7ab4+14a2b2-49a3b2=7ab2

(________). 3.、若4x3-6x2=2x2(2x+k),则k=________ 4、m2

?mn??()2

5.下列有理式中是分式的有 (1)-3x;(2)

xy

;(3)23x2y?7xy2

;(4)-18

x;(5) 5x2?1m2?1y?3; (6)x?1;(7)-?;

(8)

3m?2

0.5

; 6.(1)当a 时,分式

a?1

2a?3有意义;(2)当_____时,分式2x?13x?4

无意义;

7.当_______时,分式4x?3

x?5

的值为1; 8.若分式

x?1x?1

的值为零,则x的值为

9.①

3a? ?a?21

5xy?10axy,(a?0) ②a2?4?

。 10.约分:①5abx2?920a2

b

?__________,②x2

?6x?9?__________。 11.分式

14a2b2与x

6ab3

c的最简公分母是__________. 12.已知x?1?3,则x21

x?x

2?_________

三.将下列各式分解因式:

(1)8x-72 (2)a2b-5ab (3)4m3-6m2

(4)a2b-5ab+9b (5)-a2+ab-ac (6)-2x3+4x2-2x

1

(7)?4mn?4m2?n2; (8)-3ma3+6ma2-12ma 212?b?b(3) ??2?? (4) ?2 ?a?ax

(9)49?x2; (10)4x2?169y2;

(11)?1?25a2; (12)0.01m2?625n2. (5) 3

2a2b?1

4a

(13)-2x2-12xy2+8xy3 (14)(a?2b)2?6(a?2b)?9;

(7) a2?1a?1

a2?4a?4?a?2

(15)1x2?2xy?2y2

2; (16)(x2+4)2-16x2

(17)(x2?y2)2?4x2y2; (18)x5y3-x3y5;

五.解方程: (1)43 x?x?1

(19)4x3y+4x2y2+xy3; (20) x4-1

?b2?33

四.计算:(1) ????

?a??3x2y?

?______________(2) ????2????_______________ 2 x?1x?2(6)2m1 m2?9?m?3 (8) ??xx?4x?x?2?x?2???x?2(2) 4?x3?x?13?x?2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com