haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

二次根式练习题

发布时间:2013-10-31 10:36:20  

二次根式练习题(1)

____班 姓名__________ 分数__________

一、选择题(每小题3分,共30分)

1.若

④52?42?52?42?1;

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

3?m为二次根式,则

5.化简二次根式(?5)2?3得 ( )

m的取值为

( )

A.m≤3 B.m<3 C.m≥3 D.m>3

2.下列式子中二次根式的个数有 ( ) ⑴13

;⑵?3;⑶?x2?1;⑷;⑸(?1

3)2;

⑹?x(x?1);⑺x2?2x?3. A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

3.当

a?2

a?2有意义时,a的取值范围是 ( ) A.a≥2 B.a>2 C.a≠2 D.a≠-2

4.下列计算正确的是 ( ) ①(?4)(?9)??4??9?6;②(?4)(?9)?4??6;

52?42??4?5?4?1

A.?53 B.53 C.?53 D.30

6 .对于二次根式 x2 ? 9 ,以下说法不正确的是 ( )

A.它是一个正数 B.是一个无理数

C.是最简二次根式 D.它的最小值是3

7.把3aab

分母有理化后得 ( )

A.4b B.2b C.

12

b D. 2b

8.ax?by的有理化因式是 ( )

A . x?y B.x?y C.ax?by

D.ax?by

9.下列二次根式中,最简二次根式是 ( )

1

A3a B C D

3

2

17.当a=3时,则15?a2?___________. 18.若

成立,则x满足

a13?x

10.计算:等于 ( ) ?ab?

x?2

?3?x

x?2

bab

A.1abB.1abab C.1

2ab bab D.bab 二、填空题(每小题3分,共分)

11.当x___________时,?3x是二次根式.

12.当x___________时,3?4x在实数范围内有意义. 13.比较大小:?32______?23.

14.

2ba?a18b

?____________;252?242?__________. 15.计算:3a?2b?___________.

16.计算:16b2c

a2

=_________________.

_____________________. 三、解答题(46分) 19.(8分)把下列各式写成平方差的形式,再分解因式: ⑴x2?5; ⑵4a2?7;

⑶16y2?15; ⑷3x2?2y2. 20.(12分)计算:

⑴?3?(?16)(?36); ⑵2?1

3

?6;

⑶131?23?(?10); ⑶1

2123ab1

?2?1; ⑷?(?2). 3352bab

52

⑷x??1y?z. 21.(12分)计算: ⑴?220

0.01?81

0.25?144

22.(8分)把下列各式化成最简二次根式:

27132?122⑴; abcc3

527

⑵?

22a4b

23.(6分)已知:x?20?4

12,求x2?x

2的值.

参考答案:

一、选择题

1.A;2.C;3.B;4.A;5.B;6.B;7.D;8.C;9.D;

10.A.

二、填空题

11.≤33c2321.⑴?;⑵;⑶1;⑷;22.⑴33;⑵ ?2bc;44a42023.18. 131;12.≤;13.<;14.,7;15.302ab;343

16.4bc;17.32;18.2≤x<3. a

三、解答题

19.⑴(x?)(x?5);⑵(2a?)(2a?7);⑶(4y?)(4y?); ⑷(3x?2y)(3x?2y);20.⑴?243;⑵2;⑶?43;⑷10xyz;

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com