haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

有理数的混合运算-

发布时间:2013-11-09 08:44:28  

2.13 有理数的混合运算

1.计算:(1)-1÷3×=_______ ;(2)-24-│-4│=_____.

2.(-1354)÷(-3)×(-1)×_______=1. 65

3.若a=-2,b=-3,c=-4,则(a-b)c=_____.

4.若│x+3│+(y-2)2=0,则xy=________. 3x?2y

,且 , ,则 ______. 5.若 , ,

6.代数式 A. B.取最小值时,值为( ) . C. D.无法确定

7.六个整数的积abcdef??36, A.0 B.4 C.6 D.8

6.计算所得结果为( ) . 互不相等,则 ( ) .

A.2 B. C. D.

8.若有理数 ,则( ).

A.三个数中至少有两个负数 B.三个数中有且只有一个负数

C.三个数中至少有一个负数 D.三个数中有两个是正数或两个是负数

9.若 , ,则 的值为( ).

A. B. C.8和2 D.

11.下列各式中,计算正确的是( ).

- 1 -

A.-8-2×6=(-8-2)×6 B.2÷4343×=2÷(×) 3434

C.(-1)2006+(-1)2007=-1 D.-(-3)2=-9

12.下列式子正确的是( ).

A.-24<(-2)2<(-2)3 B.(-2)3<-24<(-2)2

C.-24<(-2)3<(-2)2 D.(-2)2<(-2)3<-24

13、近似数7.30所表示的准确数a的范围是( )

A、7.295≤a<7.305 B、7.20≤a<7.40 C、7.295≤a≤7.305 D、7.300≤a<7.305

14、若a

a?1,则a的取值范围是__________;若a

a??1,则a的取值范围是__________.

15、用四舍五入法按要求取近似数:26 870 000(精确到百万位)________________, 383 000(精确到万位)_______________

14.计算:

(1)-2

(3)-23×(-

(5)5×(-6)-(-4)2÷(-8) (6)-24-(-3+7)2-(-1)2×(-2)

- 2 - 121514+4-+2 (2)13+59.8-12-30-8.1 53266594222)÷()2 (4)-22÷(-1)3×(-5) 33

15、

2512?13???0.35????13???0.353737

16.计算:1-

17.计算:(-1211×[3×(-)2-(-1)4]+ ÷(-)2. 234212313)÷(-1)5×(-3)2-(1+2-3)×(-24). 3834

18.规定*是一种运算符号,且a*b=ab-2a,试计算4*(-2*3).

- 3 -

19.观察下列等式.

1×3+1=4=22; 2×4+1=9=32;

3×5+1=16=42; 4×6+1=25=52;

观察后,你发现有何规律?请用含n的式子表示出来.

20.计算:11111111++++=________. ???248163264128256

21.甲、乙、丙三家超市为了促销一种定价相同的商品,甲超市连续两次降价20%,乙超市一次性降价40%,丙超市第一次降价30%,第二次降价10%,那么顾客在( )超市买这种商品更合算.

A.甲 B.乙 C.丙 D.一样

22、如果x、y是有理数,且x?y,填空:(1)若xy>0,且x+y>0,则x____0,y_____0;

(2)若xy>0,且x+y<0,则x____0,y____0;(3)若xy<0,x+y>0,则x___0,y___0;

(4)若xy<0,x+y<0,则x___0,y___0.

- 4 -

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com