haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

积的乘方练习题

发布时间:2013-12-10 09:01:41  

1.1 同底数幂的乘法

计算(1)(-2)3×(-2)5 = (2) (-2)2×(-2)7 =

(3) (-2)3×25 = (4) (-2)2×27 =

(1)107 ×104 .= (2)x2 · x5. = (3) a.a6 =

(4) (-2)6.(-2)8= (5) xm.x2m+1 = (6) -26.(-2)8=

? 我是法官我来判

(1)b5 · b5= 2b5 ( ) (2)b5 + b5 = b10 ( )

(3)x5 ·x5 = x25 ( ) (4)y5 · y5 = 2y10 ( )

(5)c · c3 = c3 ( ) (6)m + m3 = m4 ( )

(7)b5 · b5= 2b5 ( ) (8) b10 = b5 × b5 ( )

(9)x5 ·x2 = x10 ( ) (10)c · c3 = c3 (

填空:

(1)x5 ·( )=x 8 (2)a ·( )=a6

(3)x · x3( )=x7 (4)xm ·( )=x3m

1.2幂的乘方

一、判断题

1、?x3?2?x3?2?x5 ( ) 2、a???a2?3?a?a6?a7 ( ) 3、?x3?2?x32?x9 ( ) 4、(xm?3)3?x3m?9

5、(x?y)2?(y?x)3??(x?y)5 ( )

二、填空题:

1、[(?2)2]3?__________,(?22)3?___________;

2、(a4)2?(?a2)3?______________,(?a3)2?(?a)3?____________;

3、(?x4)5?(?x5)4?___________,(?am?1)3?(a2)1?m?_______________;

4、3(x2)2?(x2)4?(x5)2?(x2)2___________________;

5、若 xn?3, 则x3n?________.

渤海教育:业精于勤荒于嬉 ) ( )

1.3.积的乘方

一、选择题

1.??3x3y?的值是( ) 22

5966A.?6x4y B.?9x4y C.9x4y D.?6x4y

2.下列计算错误的个数是( )

①??3x32?6x6;②??5ab?552??25a10b10323?832;③?;④???3?x?3xxy?3???4?81x6y 7

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

3.计算x3?y2???xy3?的结果是( ) 2

A.x5?y10 B.x5?y8 C.?x5?y8 D.x6?y12

4.若N=?a?a2?b3?,那么N等于( ) 4

A.a7b7 B.a8b12 C.a12b12 D.a12b7

二、填空题(1-13每小题1分,14题4分)

7.化简(a2m·an+1)2·(-2a2)3所得的结果为____。

8.( )5=(8×8×8×8×8)(a·a·a·a·a)

9.(3a2)3+(a2)2·a2=________.

三、解答题

1.计算

1233 1)、(-5ab) 2)、-(3xy) 3)、?(abc) 32 22

四、提高题

1.已知xn=5,yn=3,求 (x2y)2n的值。

2,若(9

3,若 2·8·16=2,求正整数m的值.

2??3?4.已知10??5,10??6,求10 的值 nn22m?1)=3,求正整数m的值. 216

渤海教育:业精于勤荒于嬉

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com