haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

山东省邹平县实验中学八年级数学上册 整式的乘法测试题(无答案) 新人教版

发布时间:2013-12-20 16:37:33  

整式的乘法测试题

一、填空题

1.计算(直接写出结果)

①a·a= ③(b)= ④(2ab)= . ⑤3xy·(?2x3y2). 33432

2.计算:(?a2)3?(?a3)2=(?2xy2)2?3x2y?(?x3y4)=.

3.(a?a?a)=__________.4.4?8?16?2,求n= .

5.若x=4,则x= ___.6.若2

252n6n233nnn18m?5,2n?6,则2m?2n= . 357.-12abc=-6ab·( ) . 8.计算:(2×10)×(-4×10)= .

9.计算:(?16)

221002?(?11003)= 1610.①2a(3a-5b)= . ②(5x+2y)(3x-2y)= .

11.计算:(x?7)(x?6)?(x?2)(x?1)= .

12.若xy

二、选择题 3m?1?xm?n?y2n?2?x9y9,则4m?3m?_____.

222215.化简(?2a)?a?(?2a)的结果是( ) A.0 B.2a C.?6a D.?4a

16.下列计算中,正确的是( )

222 A.2a?3b?5ab B.a?a?a C.a?a?a D.(?ab)?ab 17.下列运算正确的是( )

2363(A)2x?3y?5xy (B)(?3xy)??9xy 3365

12xy)??2x4y4 (D)x2?x4?x8 2

12002112003()(?2)18.计算:·等于( ).(A)-2 (B)2 (C)- (D) 222

2219. (-5x) ·xy的运算结果是( ). 5(C)4xy?(?32

(A)10xy (B)-10xy (C)-2xy (D)2xy 2233

20.下列各式从左到右的变形,正确的是( ).

(A) -x-y=-(x-y) (B)-a+b=-(a+b) (C)(y?x)?(x?y)(D)(a?b)?(b?a)

1 22 33

21.若(x?k)(x?5)的积中不含有x的一次项,则k的值是( )

A.0 B.5 C.-5 D.-5或5

22.若x2?mx?15?(x?3)(x?n),则m的值为( )

(A)-5 (B)5 (C)-2 (D)2

三、解答题:

23.计算: (1)4x2y?(?xy2)3 (2) (2a2?2

3a?49)(?9a)

(3)(x+y)(x2?xy?y2) (4)((x?8y)(x?y)

(5);(?2x2)?(?y)?3xy?(1?1x)(6)3a(2a2?9a?3)?4a(2a?1); 3

(7)m(m+7)-(m+3)(m-2)

24.先化简,再求值:

(1)x(x-1)+2x(x+1)-(3x-1)(2x-5),其中x=2.

(2)?m2?(?m)4?(?m)3,其中m=?2

25.解方程(3x-2)(2x-3)=(6x+5)(x-1)+15.(5分)

26、解不等式:(3x?4)(3x?4)?9(x?2)(x?3)

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com