haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

2015级整式基础测试

发布时间:2013-12-26 11:44:05  

2015级《整式的乘除》基础测试

(一)填空题(每小题2分,共计24分)

1.a6·a2÷(-a2)3=________ 2.( )2=a6b4n-2 3. ______·xm-1=xm+n+1

15

4.(2x2-4x-10xy)÷( )=x-1-y 5.x2n-xn+________=

22

( )2

6.若3m·3n=1,则m+n=_________ 7.已知

_______

8.若x+y=8,x2y2=4,则x2+y2=_________

10.[3(a+b)2-a-b]÷(a+b)=11.若2×3×9m=2×311,则m=___________

12.代数式4x2+3mx+9是完全平方式则m=(二)选择题(每小题2分,共计16分)

13.计算(-a)3·(a2)3·(-a)2(A)a11 (B)a11 (C)-14.下列计算正确的是( )

(A)x2(m+1)÷xm+1=x2 (B)((C)x10÷(x7÷x2)=x5 (D)x4n15.4m·4n的结果是( )

(A)22(m+n) (B)16mn (C)4mn 16.若a为正整数,且x2a=5,则(2x3a)2÷4x45

(A)5 (B) (C)25 2

17.下列算式中,正确的是( )

(A)(a2b3)5÷(ab2)10=ab5 (B00

(C)(0.00001)=(9999) (D18.(-a+1)(a+1)(a2+1)等于( (A)a4-1 (B)a4+1 (C)a4+219.若(2x+m)(x-3)中不含x(A)6 (B)-6 (C)0 20.已知a+b=10,ab=24,则a2+b2(A)148 (B)76 (C)58 (三)计算(19题每小题4分,共计16分)

123xx

21.(1)(a2b)3÷(ab2)2×a3b2; (2)(+3y)2-(-3y)2;

33444

(3)(2a-3b+1)2; (4)(x2-2x-1)(x2+2x-1);

22.化简求值(本题6分)

111

[(x+y)2+(x-y)2](2x2-y2),其中x=-3,y=4.

222分)

(y-x) ?.?2a?12a?18a

6分,共23分)

+3的值. m+n的值

1

x4+4的值.

x

27.已知三角形ABC的三边长分别为a,b,c且a,b,c满足等式3(a2?b2?c2)?(a?b?c)2,请

2

32

说明该三角形是什么三角形?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com