haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

16.1二次根式

发布时间:2014-01-03 12:35:56  

16.1二次根式

1.

. 2. 当__________

有意义. 3.

1

m?1

有意义,则m的取值范围是 . 4. 当x

__________是二次根式. 5.

x4?9?__________,x2??2?

__________.

6. ?2x,则x的取值范围是7.

?2?x,则x的取值范围是

8. x?1?的结果是9. 当1?x?

5x?5?_____________.

10. 若a?b

?1互为相反数,则?a?b?2005

?_____________.

11.当a=-3时,则?a

2

12.x应满足的条件是 13.5-4?x的最大值为__,此时x的值为__.

14.已知m?0,那么

m

2

-m=

2

15.如果x<0,那么

x?

x

的结果是( )

A. 0 B. 2 C. -2 D. 0或-2

16.

?(x?y)2

,则x-y的值为( ) A.-1 B.1 C.2 D.-2

17.

已知a ) A. a B. ?a C. - 1 D. 0

18.x的取值范围是( ) A.x≠-2; B.x≤112且x≠-2; C.x<2且x≠-2; D.x≥1

2

且x≠-2 19.若

2-a2

?2?a,则( )

A.a>2; B.a≤2; C.a<2; D.a≥

2 20. )

A.?3 B.3或?3

C.-9

D.3

21. 在

x?0?

y??2?

x?0?x?y中,二次根式有( )

A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个 22. 下列各式一定是二次根式的是( )

23. 若2?a?

3

A. 5?2a B. 1?2a C. 2a?5 D. 2a?1 24.

若A?

?( )

A. a2?4 B. a2

?2 C. ?a2?2?

2

D. ?a2?4

?

2

25.

?x的取值范围是( ) A. x?2 B. x?0 C. x?2 D. x?2 26.

A. 0 B. 4a?2 C. 2?4a D. 2?4a或4a?2 27. 下面的推导中开始出错的步骤是(

????

1???

??

2?

????3??2??2?????????4?

A. ?1? B. ?2? C. ?3? D. ?4

? 28. y2

?4y?4?0,求xy的值.

29.先化简,再求值:x2?4x?4

2x?4

?

(x?2),其中x?

30.

当a1取值最小,并求出这个最小值.

31.已知x

.y

为实数,且y?1,求x?y的值.

32. 已知x2

?3x?

1?0.

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com