haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

快捷英语中译英第九天

发布时间:2014-02-13 10:53:10  

第九天(赵霖蔓)

1.陆地;土地 ,登岸(陆);降落_______

2.大的;巨大的_______

3.最后;最后的;最后地________

①最后,终于_______

②最后但并不是最重要的_________________

4.晚;晚的________

①迟到_________

②做某事迟了________

5.笑,大笑;嘲笑_________

6.①嘲笑__________

6.法律______

7.领袖________

8.学习,学会_______

9.①向某人学习_________

9.离开_______

10.让_____

①让某人做某事_________

11.信,字母_______

12.生命;生涯;生活;人生;生物________ ①某人的整个一生____________

②在某人的生活中____________

13.像,跟……一样________

14.线;排;行_______

①终点线________

②排成一行_________

③排队站立_________

④起跑线_________

⑤排队等候_________

15.清单_________

①购物清单_________

16.小的;少的________

①一点儿_________

②逐渐的_________

17.生活;居住;活着_________

①依靠……而生活_________

18.长的,远_________

①多长时间_________

②很久很久以前_________

19.看,瞧_________

①照顾_________

②看不起_________

③看_________

④寻找_________

⑤盼望着(做)某事_________

⑥看起来像_________

⑦小心_________

⑧仔细检查_________

⑨看起来一样_________

⑩浏览_________ ?向上看_________

20.失去_________ ①迷路_________

②某人迷了路_________

21.许多_________ ①很多_________ ②许多________ ③许多_________

22.爱_________

①我很愿意_________

23.低_________ ①低声的_________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com