haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

英语音标考试试卷

发布时间:2014-06-20 14:09:14  

英语音标考试试卷

姓名_____ 计分______ 一.基础知识

1.英语共有_______个音标。

2.音标分为______音和______音两大类。

3.元音有________个,分为_____元音和_____元音。

4.辅音有________个,按声带振动情况分为____辅音和____辅音。

二.听音圈单词。(10分)

1. A. m B. n C. l

2. A.B B.H C.J

3. A.WTO B.PRC C.ETM

4. A. sun B. six C. map 5 A .bite B. name C. tube

6. A. bee B. sea C. say

7. A. may B. key C. tail

8. A. coat B. window C. bow

9. A. girl B. fur C. mother

10. A. box B. ink C. bus

三.听音,请圈出所读单词,每小题读两遍。(6分)

1 mat mate 2 rid ride 3 tub tube 4 tap tape

5 six kiss 6 cap cup

四.选择加黑部分读音不同的单词。

1. ( )A. bag B. apple C. cake 2 ( ) A. bus B. tube C. sun 3 ( ) A. cape B. tape C. cap

4 ( ) A. rain B. key C. pay

5 ( ) A. book B. meet C. meat

6 ( ) A. fruit B. pie C. high

7 ( ) A. boat B. yellow C. out

8 ( ) A. cry B. happy C. my

9 ( ) A. moon B. toy C. oil

10( )A. tooth B. good C. cool 五.从下面四个选项中选出你听到的单词音标。

( ) 1. A、[ten ] B、[tem ] C、[t?n] D、[t?m ]

( ) 2. A、[si?] B、[θi? ] C、[∫i? ] D、[zi? ]

( ) 3. A、[mi:] B、[wi:] C、[ni:] D、[ti: ]

( ) 4. A、[t∫ip] B、[ kip] C、[θi:p] D、[ ni:p]

( ) 5. A、[bif] B、[bif] C、[dif] D、[pif]

( ) 6. A、[b?iz ] B、[v?is ] C、[p?in] D、[t?iz]

( ) 7. A、[lait ] B、[nait ] C、[leit ] D、[neit]

( ) 8. A、[∫i?] B、[t∫i?] C、[ pin ] D、[ bin]

( ) 9. A、[ek] B、[?dz] C、[eidЗ ] D、[aiz]

( ) 10. A、[lait] B、[rait] C、[laiv] D、[raiv]

七.根据音标写单词:

[geit] [h?pi ] [plei] [f?ks] 默写48个音标并且写出发此音的单词越多越好。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com