haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

试卷标准答题卡

发布时间:2014-06-20 14:09:26  

2014年广东省韶关市招生考试院(制)

一、选择题

二、填空题

23. ?__________________;?_______________;?__________________。 24. ?__________________;?_______________。

25. ?__________________;?_______________;?__________________ 26. ?__________________;?_______________;?__________________ 27. ?__________________;?_______________ ?__________________ 28. ?__________________;?__________________ 29.?__________________; ?

?__________________;?__________________ 30. ?__________________; ?__________________; ?__________________

31. __________________; __________________; __________________

第 1 页 共 1 页

2014年广东省韶关市招生考试院(制)

三、简答题

32. ①__________;②___________;③__________;④__________;⑤__________;

⑥__________

33. ?__________?__________________________________________________

四、实验与探究题

34. ?______;?___________;?___________;?______________;

?_______________;?___________;?__________________________

②____________________________;③___________________ 35. ①__________;

④______________;⑤____________________;⑥_____________________; ⑦_____________________;⑧________________⑨___________________; ⑩______________________。

五、计算题

36.?_____,?_______,?_____。

37.

第 2 页 共 2 页

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com