haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

我的英语暑假生活七月复习篇

发布时间:2013-10-03 12:33:33  

我的暑假生活之复习篇

七月单词复习篇—七上 Unit 1 My name is Gina.

1./neim/_________ ________ 13./j?:/ ________ _________ 25./f?:/ ________ _________ 2./kl?k/_________ ________ 14./hiz/ ________ _______ 26./f a?v/________ ________ 3./nais/ _______ __________ 15./h?: / _________ _______ 27./s?ks/________ ________ 4./mi:t/ _________ ________ 5./w?t/________ __________ 6./a:ns? /________ _______ 7./kwest∫? n/ ________ ___ 8./ h?l?u/ ________ _______ 9./hai/ _________ ________ 10./mai/ _______ _________ 11./ai/ _________ ________ 12. /ju:/ _______ __________ 1. /?s/________ _________ 2. /pens?l /________ _______ 3. / pen/ ________ ________ 4. / b?k / ________ ________ 5. /?re?z?/________ _______ 6. / ru:l? /________ ________ 7. /ke?s/________ ________ 8. / b?kp?k /_______ ______ 9. /∫ɑ:p?n? /________ ______ 10. /d?k??ner?/________ ___ 11. / ?t /________ _________ 12. / jes /________ ________ 13. / n?u/________ ________ 1./ s?st? / ________ _______ 4. /m?e? /________ _______ 7./ fɑ: e? /________ _______ 10 /e??z /________ _______ 13. / pe?r?nt / ________ ____ 16./s?n/ ________ ________ 19./??k?l/ ________ _______ 22./f?:(r)/ ________ _______ 1./hw??/______ ________ 4./'bukkeis/_________ _____ 7./'dr?:?/_________ _____ 10./n?u/_________ _____ 13./θi?/_________ _____ 16. /ni:d/_________ _____ 19. /desk/_________ _____ 22. /'m?:ni?/________ _____

16.luk/ _________ ________ 17./f?:st/ _________ _______ 18./la:st/ _________ _______ 19./b??/ _________ _______ 20 /g?:l/ ________ ________ 21./z??r??/ _________ _____ 22./w?n/________ ________ 23./tu:/ ________ _________ 24./ θri:/ ________ _______

Unit 2 Is this your pencil?

14. /n?t /________ ________ 15. /? kskju:z / ________ ___ 16. /θ??k /________ ______ 17. /? ke i/________ _______ 18. / n / ________ ________ 19. / ?g l ∫/________ _______ 20. / e / ________ ________ 21. /ha /________ ________ 22. /du:/ ________ ________ 23. /spel /________ ________ 24./ 'be?sb?:l/________ ____ 25. /w?t?/________ _______ 26. /k?m'pju:t?/_______ ____ Unit 3 This is my sister.

2. / gr?n'm?e? / ________ __ 5. / frend /________ _______ 8. / gr?nd'fɑ: e? /_______ ___ 11. / br?e? / ________ _____ 14 /gr?n'pe?r?nt / _______ __ 17./k?z?n/________ _______ 20./p?kt??(r)/ _______ _____ 23./f??t??/ ________ _____ Unit 4 Where is my backpack?

2. /'teibl/_________ _____ 5./'s?uf?/_________ _____ 8. /plɑ:nt/_________ _____ 11./?'lɑ:m/_________ _____ 14. /k?n/_________ _____ 17. /fl?:/ _________ _____ 20./'lisn/________ ________ 23. /'ɑ:ft?'nu:n/________ ___ 1

28./sev n/________ ________ 29./e?t/ ________ ________ 30./na?n/________ ________ 31./telif??n/________ ______ 32./f??n/________ ________ 33./it/ ________ _________ 34./kɑ:d/________ ________ 35./f?mili /________ ______27. /ge?m/_______ _______ 28./ki:/ ________ ________ 29./'n??tb?k/________ _____ 30. /r??/________ ________ 31. /k?:l/________ _______ 32. /?t/________ ________ 33. /?n/________ ________ 34. /e?/________ ________ 35. /l?st/________ ________ 36. /faund/________ ______ 37. /pli:z/________ _______ 38. /sku:l/________ _______ 39. /?v/________ ________

3. /?i:/ ________ ________ 6. /ɑ:nt /________ ________9. /hi:/ ________ ________ 12. /ei:z/________ ________15. /ɑ:/ ________ ________18./d?:t?(r)/ ________ _____21./d??/ ________ ________24./h??/ ________ _______

3./'dres?/_________ _______6./t???/_________ ________9. /'?nd?/_________ _______ 12. /'vidi?u/_________ _____ 15./bri?/_________ ________ 18./ru:m/_________ _______ 21. /h?um/________ _______ 24. /'i:vni?/________ ______

25. /'h?umw?:k/________ __ 28. /stɑ:t/________ ________ 31. /su:n/________ ________ 34. /'s?t?di/________ ______

1. /'s?k?/ _________ _____ 2. /'tenis/ _________ _____ 7. /b?t/ _________ _____ 8. /d?z/ ________ _____ 9. /let/_________ ______ 10. /?s/ ________ _____ 11. /plei/_________ ______ 12. /wel/_________ ______ 13. /saund/________ ______ 14. /sp?:t/ __________ ____ 15. /wi:/ _________ _____ 1./la?k/_________ ________ 2./b?'nɑ:n?/ __________ ___ 3. /'h?mb?:g/________ _____ 4. /t?'mɑ:t?u/_______ ______ 13. /??/___________ ______ 14. /f u: d/ ________ ______ 15. /eg/ ________ _________ 16. /'?p?l/ ________ _______ 17. /'k?r?t/ ________ ______ 18. /'t??k?n/ ________ _____ 19./'brekf?st/ ________ ____ 1./s?:k/ ___________ ______ 2./??:t/ ___________ ______ 3./ti:??:t/ ___________ _____ 4./??:ts/ ___________ _____ 13./ ɡri:n/ ___________ ____ 14./blu:/ ___________ _____ 15./jel?u/ ___________ ____ 16/sm?:l/ _________ ______ 17./??:t/ ___________ _____ 28./k?m/ ___________ _____ 29./ba?/ ___________ _____ 30./ver?/ ___________ _____ 37.j?:self/_______________ 38./sel/ ___________ ______ 1./wen /__________ _______ 2./'b ?:(r)θed? /_______ __

26. /'let?/________ ________ 29. /rait/________ ________ 32. /best/________ ________ 35. /s?:'vei/________ _____

Unit 5 Do you have a soccer ball?

3. /'r?kit/ __________ ____ 4. /'pi?p??/_________ _____ 16. /'meni/ ________ _____ 17. /kl?b/ ________ ______ 18. /m?:(r)/_______ _____ 19. /klɑ:s /_________ ______ 20. /'intristi?/_______ ______ 21. /'b?:ri?/________ ______ 22. /f?n/__________ ______ 23. /'difik?lt/_______ ______ 24. /ri'l?ksi?/ _______ ____

Unit 6 Do you like bananas?

5. /'br?k?l? / ________ _____ 6. /'?r?nd?/________ ______ 7. /a?st/ ___________ ______ 8. /kri:m/___________ _____ 20. /l?nt?/ ________ _______ 21. /'d?n?/ ________ ______ 22. /fru: t/ _______ ________ 23. /'ved?t?b?l/_______ ____ 24. /'r?n?/ _______ ________ 25. /i: t/ ________ _________ 26. /wel/ ________ ________

Unit 7 How much are these pants?

5./swet ?/ ___________ _____ 6./ ? u:/ ___________ _______ 7./seil/ ___________ _______ 8./d ?l?/ ___________ ______ 18./l ?:?/ ___________ _____ 19./kl ɑ :k/ ___________ ____ 20./help/ ___________ _____ 21./w ?nt/ ___________ ____ 22./welk ?m/ ________ _____ 31./pra ? s/ ___________ ____ 32./i:t ? / ___________ ______ 33.en ? b ?d?/ ___________ __ 39./fr ?m/ ___________ ____ 40./s ? r ? / ___________ _____ Unit 8 When is your birthday?

3./'d??nj??r?/___________ __ 4./m?nθ/___________ _____ 2

27. /?'raund/______________ 30. /tel/________ _________ 33. /wi?/________ ________ 5. /'v?lib?:l/_________ ___ 6. /'bɑ:skitb?:l/_______ ____ 25. /w?t?/_________ ______ 26. /h?z/_________ ____ 27. /greit/__________ ______ 28. /k?'lek??n/________ ___ 29. /b?t/__________ ______ 30. /'?unli/_______ _______ 31. /e?m/ _________ _____ 32. /'evri/________ _______ 9. /'s?l?d/______ _________ 10. /'str?:b?r?/____________ 11./p??/_________ ________ 12./h?v/___________ ______27./r?n/ ________ _________ 28. /stɑ:/ ________ ________ 29. /l?t/ _______ __________ 30. /'helθ?/ ________ _____ 31./d?'z?:(r)t/ ________ ___ 32./l?st/ ________ ________9./k ?l?/ ___________ ______ 10./bl ? k/ ___________ _____ 11./wait/ ___________ _____ 12./red/ ___________ ______ 23./ ?ɡ z ɑ :mpl/ ___________ _ 24./bi ɡ/ ___________ ______ 25./ θ? :t?/ ___________ ___ 26.kl ??e z/ ___________ __ 27./st ?:/ ___________ _____ 34. ? f ? :d/ ___________ _____ 35./a ?? / ___________ _____ 36./si:/ ___________ ______ 41./twent ? / __________ ___ 42./ ? leven/ ___________ __ 5./'febr??r? / _________ _____ 6./'mɑ: t? /___________ ____

7./e?pr?l / ___________ ____

10./'d?? lai /_________ ______

13./ ? k't ?? b?/________ __

16./b ?:(r) θ/_________ ____

19. /'k?ntest/_________ _____

22./'pɑ:(r)pti /________ _____

25./,t?ai'ni:z/_______ ______

28./tenθ/________ ________

31./sek?d/ ________ _______ 8./mei/___________ _______ 9./'d?u:n/___________ _____ 11./?:g?st/___________ ____ 12./sep'temb?/_________ ____ 14./n??'vemb?/________ __ 15./di'sem b?/ ________ ____ 17. /eid? /_________ _______ 18. / spi: t? /__________ ___ 20./m?nθ/________ _______ 21. /'febr??r? /_________ ____23. /ɑ:(r)t/ _________ _____ 24. /'festivl/_______ _______26. /'mju:zik/_______ _______ 27. /??ld/________ ________29. / 'fifti:θ/______ _____ 30./eitθ/________ ________32./ θ?:(r)d /_______ _____

Unit 9 Do you want to go to a movie?

1./g?u/________ _________ 8./'s??gjul?/__________ ______ 15./'ske ?r?/__________ ______

2./'mu:v?/ __________ ________ 9./'plu?r?l/________ _________ 16./?k'sa?t??/__________ _____

3./'?k??n/__________ _________ 10./'?p?r?/__________ _______ 10./'r??l?/____________ ______

4./'k?m?d?/___________ ______ 11./fa?nd/__________ _______ 10./'h?st?r?/_________ ________

5./,d?kju'ment?r?/_______ _____ 12/'s?mw?n/________ _______ 12/'fe?v?r?t/_________ ________

6./'θr?l?/_________ _________ 13./hu:/________ ___________ 13./'?kt?(r)/________ ______

7./ka?nd/_________ _________ 14./'stju:d?nt/________ ______ 14./s?k'sesf?l/________ _______

Unit 10 Can you play the guitar?

1. / dr?m/________ _______ 9./ s?nd?/ ___________ ______ 17./d???2./ p??n??/ ________ ______ 10. / k??fU:/__________ ______ 3./ tr?mp?t/__________ _____ 11./ dr?:/__________ ________ 19. /sw?

4. / va??l?n /___________ ____ 12./ l?tl / ___________ _______ 20. /s?? 5. / mjU: z?∫?n/__________ ____ 13./ i:me?l/ ________ _______ 21./ t∫

6./ r?k/__________ _________ 14./ ? dres / _________ _______ 22./pe?

7. / b?d/ ___________ ______ 15./ wa?/ ________ __________ 23./sp?

8./ ∫?? /__________ _______ 16./g?ta:(r)Unit 11 What time do you go to school?

1./ta?m/ ____________ ______ 8./ti:θ/_____________ _____ 15./'l?s?n/____________ ____

2./'?a??/ ___________ ______ 9./'ɑ:ft?/___________ ______ 16./h??m/______________ ____

3./'ju:???l?/_________ _____ 10./b?s/_____________ ______ 17./'m?:n??/__________ _____

4./?'kl?k/___________ ______ 11./h??'tel/_________ ______ 18./d??b/_____________ _____

5./w?:k/____________ _______ 12./?:l/_______________ ____ 19./,e?'em/_______ _________

6./'a??/_____________ ______ 13./na?t/_____________ _____

7./br??/______________ _____ 14./l?v/______________ _____

Unit 12 What is your favorite subject?

1/'s?bd?ikt/_________ _____ 2/'sai?ns/__________ ________ 3./bi'k?:z/__________ ____4/di'skrip??n/_________ ___ 5/w?:ld/__________ __________ 6/ 'ti:t??/__________ ____7/ 'pɑ:tn?/__________ ______ 8/ 'siti/__________ __________ 9/ 'tju:zdi/__________ ___

10/ 'θ?:zdi/__________ ____ 11/ 'wenzdi/__________ ______ 12/ 'fraidi/__________ ___

13/ 'm?ndei/__________ _____ 14/bai'?l?d?i/__________ ____ 15/ 'bizi/__________ _____

16/ 'nekst/__________ ______ 17/strikt/__________ ________ 18/ 'tai?d/__________ ____

19/mis/__________ _________ 20/ 'eni/__________ __________ 21/misiz/__________ _____

3

七年级上单词测试 1星期日 2星期一 3 星期二 4星期三 5星期四 6星期五 7星期六 8一月 9二月 10三月 11四月 12五月 13六月 14 七月 15八月 16九月 17十月 18十一月 19十二月 20一 21第一 22二 23第二 24三 25第三 26五 27第五 28八 29第八 30九 31第九 32十 33第十 34十一

35第十一 36十二 37第十二 38十五 39第十五 40十九 41第十九 42二十 43第二十 二、名词

44动作片 45喜剧 46纪录片 47家庭

48姑姑、婶婶 49父亲或母亲 50叔叔 51兄弟

52堂(表)兄弟 53祖父(母) 54女儿 55朋友 56运动

57棒球 58排球 59篮球 60网球

61生日 62商店 63早餐 64午餐 65晚餐

66汉堡包 67冰淇淋 68沙拉 69鸡腿 70鸡蛋 71冰激凌 72蔬菜

73花椰菜 74胡萝卜 75西红柿 76 草莓 77 香蕉

78梨子 79学科 80字典 81 历史 82科学 83生物学

8业余爱好 85 国际象棋 86钢琴 87小提琴 88喇叭 89音乐家 90摇滚 91京剧 92音乐

93照片、相片 94鞋子 95 毛衣 96衬衫

97衣服 144成功的 98长裤 145最喜爱的 99短裤 146真正地 100短袜 147有趣的 101 描述;记述 148令人激动的 102牙齿(单复数) 149高兴的;满意的 103演说;讲演 150抱歉的,难过的 104比赛;竞赛 151长的 105出售; 152健康的 106例子 153困难的 107价格 154令人感兴趣的 三 动词 155轻松的 108回答 156无聊的 109原谅,宽恕 五词组 110感谢 157电话号码 111拼写 158名字 112知道;了解 159姓氏 113拿走;带到 160身份证 114拿来;带来 161请原谅 115有 162为…而感谢 116听起来 163失误招领 117观看;注视 164一副、一套 118喜欢 165看电视 119跑 166打排球 120想要 167大量、许多 121来到 168价钱多少 122买 169给你 123卖 170不用谢 124负担得起 171看一看 125查找,找到 172多大年纪 126认为;思考 173艺术节 127学习;学会 174少量 128参加;加入 175什么时候 129跳舞 176在早上 130游泳 177下象棋 131画画 178弹钢琴 _ 132展示;给…看 179上床睡觉 133听 180做作业 134开始 181在家 135书写 182到家 136告诉;写 183回家 137调查;考察 184放学之后 四形容词副词 185起床 138在附近,到处 186一小时 139疲倦的 187在周末 140严格、严厉的 188做运动 141忙的 189廉价出售 142通常 190淋浴洗澡 143为什么 191去看电影 得分_______________ 家长签字___________

4

七月单词复习篇—七下 Unit1

1[p?l]______________ 2[pen p?l] __________ 3 ['k?n?d?] __________ 4[frɑ:ns] ____________ 5[d??'p?n]___________ 6['t?ain?] ___________ 7[e? ju:,naitid 'steits] ______________ 8[?'streilj?] __________ 9[,si?ɡ?'p?:] __________ 10[e? ju:,naitid 'ki?d?m] ____________ 11['k?ntri]_______

12['sidni] ____________ 13['nju:’j ?:k] ____________ 14['p?ris] ____________ 15['t?ukj?u] ___________ 16[t?'r?nt?u] ____________ 17[l?v]_________________ 18['l??ɡwid?]___________ 19[,d??p?'ni:z]___________ 20[w?:ld]________________ 21[w?:d]________________ 22[frent?]_______________ 23[laik]_________________ 24[dis'laik]______________ Unit 2

1[ni?]____________ 2[meil]___________ 3 [?'kr?s] ____________ 4 [bi'twi:n]_________ 5 [bi'haind] ___________ 6 [fr?nt] ______________ 7['neib?hud] ___________ 8[d??st] ______________ 9[t?:n]_______________ 10[left]_______________ 11[daun]______________ 12[rait] _______________ 13['?up?n]_____________ 14['mɑ:kit] ____________ 15[streit]______________ 16[kli:n]_______________ 17['kwai?t] _____________ 18['d?:ti] _______________ 19[haus]________________ 20['welk?m]_____________ 21['ɡɑ:dn]_______________ 22['distrikt]______________ 23[in'd??i]______________

24[w?:k]________________ 25[θru:] _________________ 26[bi'ɡini?]_______________ 27[tu?]___________________ 28['vizit]_________________ 29[pleis]_________________ 30[f?n]__________________ 31 [if]___________________ 32['h??ɡri] _______________ 33[?'raiv] _________________ 34[teik]___________________ 35['t?ksi]__________________ 36['ε?p?:t]_________________ 37[pɑ:s] __________________ 38[h?up]__________________ 39[wei]___________________ 40[p?ust]_______________ 41['?fis ]________________ 42[p?ust '?fis ] __________ 43['laibr?ri]______________ 44['rest?r?nt] _____________ 45[b??k]_________________ 46['sju:p?,mɑ:kit]__________ 47[stri:t]_______________ 48[pei]__________________ 49[pɑ:k]_________________ 50['?vinju:]_____________ 51['sent?]________________ 52[brid?]_________________ 53[eε?]___________________ 54[j?:z] ___________________ Unit 3

1/k?u'a:l?/________ 2/'taiɡ?/_________ 3/ 'elif?nt/_______ 4/'d?lfin/ ________ 5/’p?nd?/________ 6/'lai?n/_______ 7/'pe?gwin/______ 8/?i'rα:f/_______ 9/zu:/ ___________ 10/k ju:t/_______ 11/ m?p/_______ 12/smα:t/_______ 13/'?nim?l/_______ 14/b?ks/________ 15/sauθ/________ 16/'?frik?/______ 17/'?ɡli/__________ 18/'klev?/_________

5

19/'frendli/_________ 20/ 'bju:tif?l/ _________ 21/?ai/_________ 22/'?e?/_______ 23/ɡrα:s/_____ 24/sli:p/ ______

25/'dju?ri?/ ________ 26/li:f/______ 27/'leizi/_______ 28/mi:t/_______ 29/ri'l?x/ ____ Unit4

1/??p/___________ 2/?`sist?nt/__________ 3/'dɑkt?/___________ 4/ri'p?:t?/__________ 5/p?li:swum?n /

6/nau/____________ 7/weit?/____________ 8/kl?:k/____________ 9/'h?spit?l/________ 10/nau/____________ 11/stɑ:/_____________ 12n?:s /_____________ 13/'m?ni/___________ 14/ɡiv/___________ 15/ɡet/________ 16/'wε?/_______

17/'ju:nif?:m/________ 18['s?mtaimz]__________ 19['deind??r?s]_______ 20[θi:f]__________ 21[leit]________ 22[p?'li:s]________ 23[t?:k]______ 24[aut]_____

25['nju:z,peip?]_______ 26[hɑ:d]_____ 27[?z]_____

28['s?m?]_______ 29['st?:ri]______

30[,m?ɡ?'zi:n]________ 31[j??]_____

32[nju:z]__________ 33['t?ildr?n]_______ 34[plei]_________ 35[skil]_________

36[,int?'n???n?l]_________________ 37/s?:/___________

38['m?d?m]________________

Unit5

1./’kli:n/________ 2./’ri:d/_________ 3/?u?/_______

4./?’pa:t?m?nt/_________ 5. /?n/_____ 6/weit/______

7. /?k’tiviti/ _________ 8. /m?:l/________ 9./??p/________ 10. /pu:l/_________ 11. /t ? i/__________ 12. /’k?m?r?/_______ 13. /b?:d/ ____________ 14./west/___________ Unit6

1/ 'reini?/ _______ 2.['windi] _______ 3.['klaudi] _______ 4.['s?ni] ______ 5.[sn?u] ______ 6./'wee? / ________ 7.[kuk]_______ 8.[b?d]_______ 9.['st?di] _______ 10./'ter?bl/

11.['priti]_____ 12.[h?t] _______ 13.[k?uld] _______ 14.[ku:l] ________ 15.[w?:m] _______ 16.['hju:mid] ________ 17./v?'kei??n/_________ 18.[lai] [bi:t?] ________ 19. [ɡru:p] _______ 20.[s?'praizd] ________ 21. [hi:t] _______ 22.[ri'l?kst] _______ 23.['wint?]_______ 24. [skɑ:f]_______ 25. ['evriw?n]_______ 26. [m?n]________ 复习1-6

1.[di'skraib]________ 2.[m?ust] _________ 3.['f?l?ui?]_______ 4.['f?l?u]________ 5.[di'rek??n]_______ 6.['ju:nit] _______ 7.['wee?]________

6

8.['?:d?]________ 9.[im'pru:v]________ Unit7

1.[hε?]________ 2.[k?: li] __________

3.[streit]_________ 4.[t?: l] __________

4.['mi: di?m] ___________ 6. [hait] __________ 7.[θin] __________ 8. ['hevi] _____________ 9.[bild] __________ 10. ['?: lweiz]___________ 11. ['k?ptin]________ 12. [ ti: m]___________ 13.['p?pjul?]________ 14. [bl?nd]___________ 15.[gud'luki?]_________ 16. [bit]_________

17[d??uk]___________ 18.[braun]________

19.['p?:s?n]_________ 20.['nev?]_________ 21.[sei]__________ 22.[st?p]___________ 23.[bi?d]__________ 24.['gla: siz]._______ 25. [luk]_______ 26. [ri'memb?]______ 27. ['si??]_______ . 28.['n?ub?di]_______ Unit 8

[wud, w?d] I'd= ['nu:dl] [bi:f] ['m?tn] ['k?bid?] [p?'teit?u] ['spe??l] [dri?k] [lɑ:d?] [saiz] [b?ul]

he'd= [d?u:s] ['d?mpl??] ['p?:r?d?] [ti:] [ɡri:n]

?nj?n] ?]

电话 ( =Monday) 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 ?n]

?z, w?z,w?z] is的过去式 的过去式 的过去式

…?……怎么样 在家

?] ɡjul?] ?:b]

?'regj?l?] ?nt] ɑ:st]

?i'?ɡr?fi] ['jest?di]

(=number) 编号、号

中学 ?ust]

['??p??] 的过去式 ?:] see的过去式 ?:k]

[??u] 访谈节目 ??t] ??]

sit的过去式

to…该是……的时候了。7

= was not ['eniθi?]

?'d?est??n] 纽约市 [k?mp] [’s?m?]

[mju:‘zi?m] [ɡaid] [’sentr?l] =did not [iɡ‘z?m] [’ri?li] [‘reini]

[w?: w?] are的过去式 [f?n’t?stik] [?n‘frendli] [’?:ful] [di'li??s] [iks'pensiv] ['kra?d?d] [t?i:p] [θi?k] ['w?:t?] [krai] ['k?:n?] [meik]

[me?d] make的过去式 [fi:l] [w?:k] [b?k] [di'said] [w?:l]

[ɡreit] ['p?lis]

?m] 故宫 [skw??]

天安门广场 [meik] ['klɑ:smeit] [dis'k ?s]

[ri'p :t] [s?up]

?p?r?]

[‘sit’k?m](=[‘sitju’ei??n] [‘n?θi?] [hɑ:]

?]

?……怎么样?

实际上、其实、确切地说 ?lt??] ?ust] ?'ɡri:]

赞同、持相同意见 ?n'glɑ:siz] ?lit] [ri?] ['f???n]

的过去式 ɑ:tikl] ?]

?l?f?l]

?:l'we?] ɑ:sru:m] ?z] ?n??] ?:l]

不得不、必须

运动鞋

?im] (=gymnasium)体育馆 ?kt?] (=doctor)医生 (某时)之前、不迟于 ??] ]

[‘p?lis] 少年宫

不许讲话 ri] ?u] ?:d?] ?‘pinj?n] Additional material _______订单、订货 ?:m]

8

七年级下单词测试 1国家 2中国 3法国 4美国 5加拿大 7日本 8澳大利亚 9英国 10新加坡 11语言 12汉语 13法语 14日语

15地区;区域 16餐馆 17银行 18邮局 19街道 20公园 21林荫道 22街坊 23花园

24房子,住宅 25非洲 26医院 27电视台 28公寓;住宅 29水池;水塘 30海滩 31博物馆 32街角 33宫殿 34教室

35大厅;礼堂 36体育馆 37桥

38中央;中心 39图书馆 40动物 41老虎 42大象 43熊猫 44鸟 45狮子 46医生 47记者 48男警察

49服务员;侍者 50主演

51护士 52小偷

53队长;首领 54歌手 55主持人 56国王 57天气

58下雨(的) 59有风的 60多云的 61晴朗的 62下雪(的) 63炎热的 64热;热度 65寒冷的 66凉爽的 67潮湿的 68菜单 69面条 70牛肉 71羊肉 72鱼肉 73肉

74卷心菜 75土豆 76洋葱 77特色菜 78饺子 79粥 80米饭 81茶 82汤 83饮料 84果汁 85叶子 86金钱 97制服 98夏天 99冬天 100故事 101杂志 102孩子们 103活动 104照相机 105高度

106体格;体形107人;人物 108碗

109原因;理由110考试

111山脉

112建议;意见 113广场 114同班同学 115文化 116时尚 117文章

118意见,看法 119预定,点菜 120洗涤 121介意 122到达

123打架;争吵 124忍受

125讨论;议论 126制作;使 127决定;下决心 128感觉;觉得 129哭 130坐

131度过;花费 132练习;实践 133访问

134牢记;记住 135描述(动词) 136改进;改善 137学习 138教;讲授 139穿;戴 140给;授予 141放松 142睡觉

143希望;盼望;期待 144通过

145享受…的乐趣 146转弯

147付钱;支付 148讨厌;不喜欢 149仅仅;就 150径直地 151宁静的 152肮脏的 153昂贵的 154便宜的 155拥挤的 156极好的 157饥饿的

158可爱的;聪明的 159聪明的;漂亮的 160聪明的;机灵的

9

161友好的 162美丽的 163害羞的 164懒惰的 165危险的 166国际的

167可怕的;很糟的 168流行的 169美味的 170在…期间 171两者之间 172在…后面 173有时候 174在…的对面 175在…的前面 176在右面 177散步 178去散步

179玩得开心(两种)180有几分 181在夜里 182电视节目 183等候 184在度假 185拍照 186看 187寻找

188讨论;谈论 189为了 190一点儿 191不再 192绿茶

193…怎么样? 194在家 195阅读 196购物

197访谈节目

198该是…的时候了 199思考 200夏令营 201连续剧 202实际上 203同意;赞成 204不得不 205运动鞋 206不许讲话

得分_______________ 家长签字___________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com