haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

中考词汇A

发布时间:2013-10-08 10:33:10  

Vocabulary (Letter A )

Name _____________

1 能够,有能力_______________ 2大约_______________

3 生气的,愤怒的_______________ 4害怕的,担心的_______________ 5 美国_______________ 6美国人的_______________ 7 澳大利亚_______________ 8澳大利亚的_______________ 9 单独的_______________ 10全部,所有的_______________ 11 睡着的_______________ 12 在……后,后来_______________ 13 下午_______________ 14 也(放在句中)_______________ 15 已经_______________ 16 另一个(泛指)_______________ 17 总是,一直_______________ 18 再一次,再,又 19 几乎,差不多_______________ 20 沿着21(用于否定句,疑问句)一些,任何_______________ 22 23秋天_______________ 24苹果25 手臂_______________ 26 27八月_______________ 28 29伯母_______________ 31以前_______________

33在(几点钟) 和,又,而_______________ 35问,询问_______________ 36回答,答复_______________ 37作为,当作 38到达 _______________

39负担得起(…允许,准许 _______________ 41同意 42在…上面_______________

Score _______________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com