haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

拼读音标练习1

发布时间:2013-10-15 09:40:25  

拼读音标练习1

[hi:] [fi:] [bi:] [fi:l] [desk] [hed] [′les?n]

[fil] [bil] [sit] [f?t] [ b?ɡ] [ h?nd ] [piɡ]

[biɡ] [′pikt??] [′bet?] [tri:] [ni:] [′ti:t??]

[b?k] [′h?pi] [fel] [bed] [sel] [kɑ:] [ɑ:m] [fɑ:st]

[r?n] [f?n] [′f?ni] [klɑ:s] [lɑ:st] [ɡlɑ:s] [ ?nd ]

[ h?t ] [b?d] [plɑ:nt] [fɑ:m] ['fɑ:m?] [f?:] [m?:]

[d?:] [sp?:t] [d??mp] [′k?v?] [′j?mi] [ h?t ] [ h??m]

[l??] [ l?t ] [???] [k??t] [ n?t ] [ l?st ] [h?:] [b?:d]

[fl?:] [ w?nt ] [ w?? ][f?ks] [′f?:ti] [sk?:t] [‘θ?:ti]

['fɑ?m?] ['d?kt?] [??:t] [f?:st] ['spi:k?] ['plei?]

[ tu: ] [?:θ] ['?kt?] ['ti:t??] [t?:n] [??:t] [ hai ]

[ nait ] [fu:d] [blu:] [ ɡud ] [ fut ] [ baik ] [ pu? ]

[ ful ] [ru:m] [ sei ] [p??] [t??] [leit] [?u:] [mu:n]

[ɡeit] [ put ] [ pul ] [a?t] [bi?] [ ai ] [ mai ] [ka?t]

[sa?d] [v?is] [t??is] [ luk ] [tu:θ] [ wei ] [ keik ]

[ feil ] [b?i] [we?] [ee?] [be?] [t?i] [tru:] [fu?l] [ mei ] [ buk ] [ flai ] [ trai ] [k??d] [n??] [pe?]

[t?e?] [g??] [b??t] [di?] [j?i] [ai’di?] [ni?] [ta?n]

[fe?] [ke?] [ha?s] [ma?s] [i?] [hi?] [la?d] [e?] [s??]

1

上一篇:搭讪法则
下一篇:九年级上英语课件
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com