haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

音标练习

发布时间:2013-10-15 09:40:26  

拼读音标练习3

用音标读单词的方法:先找单词音标中的元音音素,之后与其前辅音拼读发音。

/θ??t/ /θri:/ /θr??/ /tu:θ/ /ti:θ/ /sa?θ/ /n?:θ/

/m?nθ/ /ma?θ/ /θ?nk/ /θ?:ti/ /laik/ /tu:/ /plei/

/wie/ /mai/ /’sist?/ /we?/ /bl?k/ /’swet?/ /t?'dei/

/e??/ /iz/ /b??/ /ni?/ /e?/ /pu?/ /m?n/ /h?v/

/’m?ni/ /t?iz/ /l?v/ /mai/ /?nd/ /'br?e?/ /a?t/ /bi?/

/ka?t/ /sa?d/ /v?is/ /t??is/ /luk/ /tu:θ/ /wei/ /keik/

/feil/ /b?i/ /we?/ /ee?/ /be?/ /t?i/ /tru:/ /fu?l/

/mei/ /buk/ /flai/ /trai/ /k??d/ /n??/ /pe?/ /t?e?/

/j?i/ /ta?n/ /fe?/ [ke?] /ma?s/ /hi?/ /s??/ /e??/ /e?n/

/ee?/ /'m?e?/ /’fa:e?/ /’br?e?/ /?i?p/ /?i:/ /?ip/ /???/

/’ju:??li/ /ha?/ /ha?s/ /h?m/ /h?:s/ /h??ld/ /help/ /hi?/

/’hevi/ /led/ /’ru:l?/ /li:v/ /left/ /la:st/ /ri’plai/ /l?:/

/ri?/ /red/ /r?n/ /rest/ /ri:d/ /redi/ /raid/ /rait/

/r??d/ /r??z/ /m?p/ /’me??/ /mu:n/ /mir?/ /mis’taik/

/maind/ /’mil?n/ /n?p/ /n??s/ /nais/ /ni:d/ /nekst/ /n?t/

/neim/ /’neit??/ /’nei??n/ /’?ngri/ /’m?nki/ /’d?nki/ /’g??ig/

/’jel?n/ /j?mi/ /jes/ /’jest?di/ /jes/ /w??k/ /weik/ /wei/

/wi:k/ /t?e?/ /t?eind?/ /t?e?/ /’t?ain?/ /’t?ik?n/ /kit?en/

/d?i?p/ /’?r?nd?/ /’neit??/ /trein/ /tri:/ /stri:t/ /dres/

/’draiv?/ /dr??/ /dri:m/

1

音标的使用

用音标读单词的方法:先找单词音标中的元音音素,之后与其前辅音拼读发音。

拼读练习(1)

[?a:st] [faiv] [b?:d] [??:t] [fre?] [sku:? ]

[’h?bi] [w?:t?] [??nt?] [sm?:t] [gru:p] [fa:e?]

[’s?m?] [f?t] [‘??p?n] [wee?] [fr?nt] [gra:s]

拼读练习(2)

[p??st] [’neit??] [cut] [buk] [leik] [f?:]

baik] [bai] [neim] [waif] [nain] [hi?]

[g??] [geit] [stri:t] [tri:] [trein] [‘d?kt?]

[‘k?n?d?] [ h??m] [ri’p?:t?] [’s?bwei] [‘f?ni]

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com