haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

拼读音标练习

发布时间:2013-10-15 09:40:27  

拼读音标练习2

辅音

/’peip?/ /pa:t/ /pu?/ /pi:s/ /pa:k/ /pe?/ /pein/ /’pa:ti/

/’pensl/ /pa:s/ /fi:/ /bi:/ /fi:l/ /desk/ /fil/ /bil/

/f?t/ /b?ɡ/ /biɡ/ /′bet?/ /′ti:t??/ /b?k/ /fel/ /bed/

/kɑ:/ /fɑ:st/ /f?n/ /′f?ni/ /klɑ:s/ /b?d/ /plɑ:nt/

/fɑ:m/ /f?:/ /’fɑ:m?/ /d?:/ /’k?v?/ /k??t/ /’l?st/ /b?:d/

/fl?:/ /f?ks/ /′f?:ti/ /’fɑ?m?/ /’d?kt?/ /f?:st/ /’plei?/

/fu:d/ /blu:/ /ɡud / /fut/ /baik/ /pu?/ /ful/ /p??/ /ɡeit/

/put/ /pul/ /bi?/ /ka?t/ /keik/ /feil/ /b?i/ /be?/ /t?i/

/tru:/ /fu?l/ /buk/ /flai/ /k??d/ /pe?/ /g??/ /b??t/ /di?/

/fe?/ /ke?/ /b?i/ /’bet?/ /best/ /bi:/ /bi’k?m/ /b?s/ /breik/

/bi’l??/ /ti?/ /’teibl/ /teik/ /’t?zi/ /tel/ /ten/ /du?/

/desk/ /’dai?ri/ /deit/ /dei/ /di’said/ /ki?/ /kaind/ /ki:p/

/ki:/ /kik/ /kil/ /g?p/ /g??/ /giv/ /get/ /gr??/ /gud/

/gra?nd/ /gaid/ /ges/ /fi?/ /faiv/ /faind/ /’fla??/ /flu:/

/’f?l??/ /vɑ?st/ /’veri/ /’vili/ /’visit/ /si?/ /sit/

/’sev?n/ /sel/ /send/ /set/ /si’kret/ /zu?/ /’zer??/ /z??n/

/p?t/ /pig/ /put/ /pipl/ /pi’?n??/ /p?’teit??/ /b?t/

/t?sk/ /tel/ /d?g/ /dig/ /d?k/ /d?d/ /d?bl/ /ki:p/

/k?t/ /k?p/ /k?p/ /g?:l/ /gri:n/ /g?d/ /fit/ /sm?:l/

1

/’st?di/ 2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com