haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

7b u7 短语句型

发布时间:2013-11-08 12:38:37  

7B UNIT 7 Abilities

1. 留神,当心 _________________________________________

2. 给人让座 _________________________________________

3. 为···募集物品_________________________________________

4. 打扫干净,_________________________________________

5. 探访老人院_________________________________________

6. 能够_________________________________________

7. 为···付款_________________________________________

8. 为···募集一些资金___________________________________

9. 从··· 中救出_________________________________________

10. 从隔壁_________________________________________

11. 帮助某人出去_________________________________________

12. 灭火_________________________________________

13. 住院_________________________________________

14. 当时_________________________________________

15. 当心某事_________________________________________

16. 呼救_________________________________________

17. 冲进_________________________________________

18. 在报纸上_________________________________________

19. 正在着火_________________________________________

20. 健康_________________________________________

21. 让···远离···_________________________________________

22. 顺便说一句_________________________________________

23. 用你的手机打个电话______________________________________

24. 尽某人最大努力做某事________________________________

25. 在这个科目上很努力__________________________________

26. 进入校队_________________________________________

27. 做的好,____________ 做的更好____________________

28. 在···岁时 _________________________________________

29. 迷路 _________________________________________

30. 贫困儿童_________________________________________

31. 收到···来信 _________________________________________ 32. 参加 _________________________________________ 33. 玩火柴 ___________________________ 34. 大多数 ______________________________ 35. 开始拉小提琴_________________________________________ 1. 信不信由你 ___________________________________________________________ 2. 他在火中救出邻居,真勇敢。 _________________________________________ 3. 突然,他听到有人喊:“着火了,着火了,救命啊!”________________________________________________________________ 4. 她的左腿受伤严重,她出不去。__________________________________ 5. 但我没时间想。_________________________________________ 6. 我们应该当心它_________________________________________ 7. 你有林涛的消息吗?_________________________________________ 8. 我很高兴他现在康复了。_________________________________________ 9. 他能飞的和光一样快。_________________________________________ 10. 我想推荐丹尼尔获本年度“新星奖”。_________________________________________ 11. 我们期待尽快收到你的来信。_________________________________________ 12. 他是一个18岁的男孩。_________________________________________ 13. 不要将热的东西倒入垃圾桶中。_______________________________________ 14. 鱼能睁着眼睛睡觉,但鸟儿不能。_________________________________________ 15. 它是多么有趣的一个故事啊!_________________________________________ 1

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com