haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

2013译林版7A单词音标默写Unit2

发布时间:2013-11-10 12:44:01  

Unit 2 日期

姓名 班级 分数 1. [?w?:k??] 2. [?ri:?li] 3. [b??l] 4. [ta?m] 5. ['ten?s] 6. ['v?l?b?:l] 7. [?n'd???] 8. [ɡ?u ?sw?m??] 9. ['ple??(r)] 10. [?memb?(r)] 11. [kl?b] 12. [fri:] 13. [h??p] 14. [dri:m] 15. [tru:] 16. [k?m tru?] 17. [?dr?:??] 18. [?wi:k'end]

19. [?t\?n ?wi:k'endz] 20. [?v k??(r)s] 21. [??p]

22. ['te?bl 'ten?s ] 23. [els] 24. [l?t] 25. [? l?t ?v] =[l?ts ?v] 26. [f?n] 27. [ti:m]

28. [t?:k ??baut\?v] 29. [m?t?] 30. ['h??r??]

Unit 2 日期

姓名 班级 分数 1. [?w?:k??] 2. [?ri:?li] 3. [b??l] 4. [ta?m] 5. ['ten?s] 6. ['v?l?b?:l] 7. [?n'd???] 8. [ɡ?u ?sw?m??] 9. ['ple??(r)] 10. [?memb?(r)] 11. [kl?b] 12. [fri:] 13. [h??p] 14. [dri:m] 15. [tru:] 16. [k?m tru?] 17. [?dr?:??] 18. [?wi:k'end]

19. [?t\?n ?wi:k'endz] 20. [?v k??(r)s] 21. [??p]

22. ['te?bl 'ten?s ] 23. [els] 24. [l?t] 25. [? l?t ?v] =[l?ts ?v] 26. [f?n] 27. [ti:m]

28. [t?:k ??baut\?v] 29. [m?t?] 30. ['h??r??]

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com