haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

2013译林版7A单词音标默写Unit5

发布时间:2013-11-10 12:44:03  

Unit 5 日期 分数

姓名 班级

1. ['sel?bre?t] 2. [ɡes] 3. [dres] 4. [dres ?p] 5. [?z] 6. [ɡ??st] 7. [?krism?s] 8. ['fest?vl] 9. [b?'k?z] 10. ['preznt] 11. [t?'ɡee?(r)] 12. [ɡet t??ɡee?] 13. [mu:n keik] 14. [f?l] 15. [?ju:es'e?] 16. [mɑ:sk] 17. [pe?nt] 18. [?p?mpk?n] 19. [?l?nt?n] 20. [wen] 21. [??n'sa?d] 22. [n?k]

23. [n?k ?n e? d?:] 24. [?a?t] 25. [trik ?: tri:t] 26. [?f]

27. [tri:t] 28. [tr?k] 29. ['spe?l] 30. ['kwest??n] 31. [?d?mpl??] 32. [ra?s ?d?mpl??] 33. [?gr?npe?r?nt] 34. ['?e?(r)] 35. [θ??] 36. ['la??n] 37. [?lai?n dɑ:ns] 38. [?fa???w?:k] 39. [faind aut] 40. [m?:(r)] 41. ['re?d???] 42. [te?k 'f??t??s] 43. [?t nait] 44. [???] 45. [si:m] 46. [?d?fr?nt] 47. [?'ra?nd] 48. [?m?p?:tnt] 49. [m??st] 50. [?f] 51. [let ?f] =[set ?f] 52. [?p?k?t]

53. [red ?p?kit]

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com