haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

Unit1单词和默写

发布时间:2013-11-21 11:36:11  

5年级单词和句子默写 (Unit 1 )

班别:________________ 姓名:__________________ 成绩:__________________

1.年轻的 _____________ 2. 滑稽可笑的_____________ 3. 高的_____________

4. 强壮_____________ 5. 和蔼的_____________ 6. 年老的_____________

7. 矮的_____________ 8. 瘦的_____________ 9. 先生 _____________

10. 是什么_____________ 11.像;喜欢_____________ 12.严格的_____________

13.聪明的_____________ 14.积极的_____________ 15.安静的_____________

16.很;非常_____________ 17. 但是_____________ 18. 校长_____________

19.大学生_____________ 20. 是谁__________ 21. 他是_________22. 她是__________

1、谁是你的英语老师?

____________________________________________________

卡特先生。

____________________________________________________

2、他长得怎么样?

____________________________________________________

他又高又壮。

____________________________________________________

3、她文静吗?

____________________________________________________

不,她不是。她非常活跃。

____________________________________________________

4、她严格吗?

____________________________________________________

是的,她是。但她很和蔼。

____________________________________________________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com