haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

辅音字母在单词中的发音

发布时间:2013-12-05 13:00:51  

辅音字母在单词中的发音
? ? ? ? ? ? ? ? ? 掐头法(去/e/ ):F L M N S X (6个) 去尾法:去/eI/ J K (2个) 去/i:/ B C D P T V Z (7个) 英汉对比法:(5个) G R H Y W /g/ /r/ /h/ /j/ /w/ Qq 在单词中一般不发音,但常与u构成qu 发音/kw/. EX: quick quite question

辅音字母组合在单词中的发音
? ph /f/ ? sh / ∫ / ? kn /n/ ? th ? ? ? ? ? ?

/θ/ 或者/δ/

ch / t∫ / wh /w/ wr /r/ ng / ? / ck /k/ 伴你学P8

给下列单词加音标
? with pen web let yes
? help next that black pan ? act can flag club just ? home not cake step

ea: /i:/

/eI / /e / ow: /?? / /a? / ou: /a? / /Λ/ y: /I/ /aI /

? / ? / er, or, ar, ur ? /з:/ ir, ur, or, er /?:/ or, all /u:/ oo /?I/ oy oi /e? / ere, ear, air, eir

? 伴你学习P6, P8-9, P10-11

根据音标写单词
? /na?/ /bIg/ / haI/ /k? t/

? /m?:ni?/ /∫?p/ /bed/ /h??m/ ? /bi:/ / neIm / /bΛt/ / kaIt /


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com