haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

Unit15 We

发布时间:2013-12-08 09:31:33  

Unit15 We’re trying to save the manatees!

1.海牛__________

2.毛皮的:毛皮制的_____________

3.略巨大的;庞大的 __________

4.好玩的,有趣的 ____________

5.侵犯的:挑衅的 ___________

6.灰色(的);偏灰色(的) _______

7.有斑点的; 有点子的 _________

8.袋鼠 _________________

9.黑猩猩 _______________

10.猎豹 '___________________

11.红树:红树林 _________

12.沼泽;沼泽地 ____________

13.(动植物的)生长环境;栖息地_____________

14.水生的;水栖的 _____________

15.在水下的:在水中的 _________

16.(总称)植物:草木 ____________

17.称;称……重量 ___________

18.磅 ________________

19.发现:发觉 __________

20.被污染的 _____________

21.现在进行时 _____________

22.一般现在时 ______________

23.动词原形:不定式 ___________

24.被动语态 _________________

25.现在完成时 ______________

26.极小的, 微小的 _____________

27.笼子:囚笼 ____________

28.厌恶的,厌烦的 ____________

29.教育,教导,培训____________

30.关怀;照顾 ________

31.强烈要求;竭力主张 ________

32.表达,表示,措辞 _________

33.再循环,回收利用 ___________

34.build的过去式和过去分词 _____

35.原料:材料 ______________

36.拉;拖,拔 ______________

37.胶合:粘贴:粘合 ___________

38.胶水 ______________

39.顶:屋顶;房顶 ___________

40.丢弃;放弃 ____________

41.瓦片,瓷砖 ______________

42.栅栏:围墙______________

43.(装液体等,常带有盖的)金属罐_________________

44.最近_______________

45.行星______________

46.社团,社会_____________

47.灵感,鼓舞人心的人(或事物)_____________

48.多余的,空闲的__________

49.模型______________

50.筹款;收集_____________

Review of units 11-15

1.材料;物质,原料______________

2.商业;买卖,交易3.塑料制(的) n.塑料4.确实地;无疑地________5.自豪的;骄傲_______

6.旗;旗帜7.国旗

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com