haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

Unit 2 what is this in English

发布时间:2013-09-21 12:05:01  

[ ei ] 音四金刚 AHJK [ i: ] 音九朵花 B C D E G P T V Z [ e ] 音七只凤 F L M N S X Z [ ai ] 音姐妹俩 I Y [ju:] 音兄弟仨 Q U W
O和R 是孤儿.

Exercise
读下列每组字母和单词,含有相同元音音素 的划“√ ”号,不同的划 “×”。

1. A K ( √ ) 2. G J ( × ) 3. E pen ( × ) 4. map name (× ) 5. ruler blue ( √ )

Exercise
读下列每组字母和单词,含有相同元音音素的 划“√ ”号,不同的划 “×”。

1. F H ( × ) 2. G J ( × ) 3. E F ( × ) 4. orange OK (× ) 5. Q W ( √ )

找出与所给字母含有相同元素的选项。
( B ) 1.K ( A ) 2.F ( A ) 3.Q ( D ) 4.Y ( B.) 5.E

? ? ? ? ?

A. S B. H C. L A. L B. H C.I A. U B. J C. G D.H A. M B. R C. A D. I A. J B. P

Let’s learn new words .

-What’s this ? -It’s ____.

a ruler

a quilt

a jacket

a map

a key

an orange

a pen

this ___ 这个 ……

ruler

quilt

jacket

map

key

orange

pen

that ___ 那个 ……

ruler

quilt

jacket

map

key

orange

pen

This is …… .这是……

a ruler

a quilt

a jacket

a map

a key

an orange

a pen

That is …… .那是……

a ruler

a quilt

a jacket

a map

a key

an orange

a pen

It is …… .它是……

a ruler

a quilt

a jacket

a map

a key

an orange

a pen

What’s this in English?

It’s anmap a pen key quilt jacket ruler orange o

What’s that in English?

It’s anmap a pen key quilt jacket ruler orange o

What’s this in English? It’s a key.

Spell it , please.
K-E-Y.

What’s this in English?
It’s a/an…

Spell it ,please. …

a pen

a jacket

P-E-N.

J-A-C-K-E-t.

a key
K-E-Y.

a ruler
R-U-L-E-R.

a map
M-A-P.

a quilt
Q-U-I-L-T.

an orange

O-R-A-N-G-E.


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com