haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

初中英语单词课堂检测

发布时间:2013-12-24 13:37:53  

2127 2128 2129 adj 2133 2134 2135 2136 2138 2139 2142 2143 2145

captain ['k? ptin] n deserve [di'z?:v] v confident ['k?nfid?nt]

2127 2128 2129 2133 excellent ['eks?l?nt] adj 2134 shot [??t] n 2135 nervous ['n?:v?s] adj 2136 lazy ['leizi] adj 2138 final ['fainl] adj 2139 amazing [?'meizi?] adj 2142 teamwork ['ti:mw?:k] n 2143 baseball ['beis,b?:l] n 2145 boring ['b?:ri?] adj

(足球队等)队长 应得,值得… 有自信的,确信的 极好的,优秀的 球赛中)击,射门,投篮,发射 紧张不安的 懒惰的 最后的 令人惊奇的 合作,协同工作 棒球 令人厌烦的

2148 2149 2150 2151 2152 2153 2155 2158 2159 2162 2163 2164

rule [ru:l] n 2148 against [?'genst] prep 2149 expect [iks'pekt] v 2150 rough [r?f] adj 2151 necklace ['neklis] n 2152 steal(stole[st?ul]) [sti:l] v 2153 shoot(shot[??t],shoot)[?u:t] v 2155 thief [θi:f] n 2158 notice ['n?utis] v 2159 escape [i'skeip] n & v 2162 victim ['viktim] n 2163 conversation [,k?nv?'sei??n] n 2164

规则,规定 与…对抗,对着 期望,预期 粗鲁的,激烈的 项链 偷,窃取 射击,射死 贼 注意,通知 逃亡,逃走,逃避 受害者,受骗者 会话,谈话

2166 n 2167 2169 2171 2172 2173 2174 2176 2177 2178 2180

description [di'skrip??n]
excuse[ik'skju:s] n British ['briti?] adj mist [mist] n wonder ['w?nd?] v club [kl?b] n expert [ek'sp?:t] n tent [tent] n freeze [fri:z] v alive [?'laiv] adj progress ['pr?uɡres] v

2166 2167 2169 2171 2172 2173 2174 2176 2177 2178 2180

描述,描写 借口,托词 英国人的 雾 惊奇,惊讶(对. . . . )感到怀 俱乐部,社团 专家,内行 帐篷 结冰,凝结 活着的 进步,提高,前进


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com