haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

英语答题卷模板(第二卷)

发布时间:2013-12-31 11:41:14  

. 厦门市五显中学 . 2010--2011学年度高二年学年月考一考试 . 英语答题卷 命题者:蔡燕婷 .

考试时间:120分钟,满分:150分) 第四部分:英语语言知识表达V. 第一节:单词拼写(10分) 71. _________________ 72. _______________ 73. _________________ 74. _________________ 75.__________________ 76. _________________ 77.__________________ 78. ___________________ 79. _________________ 80. __________________ Ⅳ、选词填空(10分) 81. ____________ 82. _____________ 83. ____________ 84. ______________ 85. ____________ 86. _______________ 87.____________

88. _______________ 89. ___________ 90. ______________ 第三节: 根据提示造句或翻译(20分) 91.be proud of __________________________________________________ 92. not only ..but also _______________________________________________ 93. be strict with __________________________________________________ 94.apart from _______________________________________________________ 95. as well as________________________________________________________ 96. _______ ________ __________ _________ 97. _______ ________ __________ ________ 98. _______ ________ __________ ________ 99 ._______ ________ __________ ________ 100. _______ ________ __________ _______

1

2010-2011学年度高二年英语月考1答题卷 第 页(共 2页)

第四节:第三节:短文填词(10分)

101. _________ 102. _________ 103. ___________ 104. _________105. ______

106 _________ 107. _________ 108. _________ 109. __________ 110. ________

第五部分:书面表达(满分15分)

请根据下面所提供的资料,写一篇介绍潘玮柏(Will Pan)的英语短文。

潘玮柏,当今著名歌手,英俊潇洒,身高1.74米,1980年8月6日在上海出生。会汉语和英语两种语言。他喜欢篮球,最喜欢的音乐是Hip Hop、R&B 和华语流行音乐(Chinese Pop Music)。他为人随和,活泼好动,笑容灿烂。他的愿望就是能够成为“super idol”(超级偶像)。

注意1.可根据内容要点适当增加细节以便行文连贯。

2.词数:120字

2

2010-2011学年度高二年英语月考1答题卷 第 页(共 2页)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com