haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

2013新外研版七下M4单词,短语,句子默写

发布时间:2014-01-16 17:03:35  

Module 4 Life in the future (一般将来时will+动词原形)

一.单词

粉笔_________;直尺_______;拿,带_________;改变,变化_________;

每件事物_________;需要______;问_______;问题_________;更多的_________;空闲的_________;陆地_________;机器_________;机器人_________;

太空,空间_________;风_________;真的,真实的_________;自行车_________;轿车_________;便宜的_________;到处,处处_________;进入???里面_________;长的,长时间的_________;繁重的,沉的_________;轻松的,轻的_________;

容易的_________;(有关)工作的_________;小时_______;短暂的,短的,矮的_________;

二.词组

使用某物做某事______________;从网上获得信息______________;

通过电话方式______________;天气的变化______________;小雨______________;在春季______________;大雨______________;在空中______________;

许多______________;和???一起玩______________;不再???______________;

交通阻塞______________;不仅???而且???______________;

三.句型

1. 在将来,学校将会不一样吗?____________________________________________________________________

2. 学生们将会有很多作业要做吗?不,不会了_____________________________________________________

3. 计算机将做不能做到那些。____________________________________________________________________

4. 我不确信。____________________________________________________________________

5. 学生们将怎样学习?____________________________________________________________________

6. 20年后,也许就没有学校了。____________________________________________________________________

7. 每个人将会在家学习。____________________________________________________________________

8. 在未来,生活将会是什么样的?____________________________________________________________________

9. 哪一些将会变成现实?____________________________________________________________________

10. 海平面也将会升高。____________________________________________________________________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com