haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

八上读一读,写一写

发布时间:2014-01-19 12:56:07  

八上“读一读,写一写”

1、 鄂(a) 豫(yù) 绥(suí) 靖(jìnɡ) 阻(zǔ) 遏(a) 锐(ruì) 不可(kě) 当(dānɡ)

2、 尖(jiān) 利(lì) 能(n?nɡ) 耐(nɑi) 悠(yōu) 闲(xián) 寒(hán) 噤(jìn) 阴(yīn) 惨(cǎn) 仄(za) 歪(wāi)

央(yānɡ) 告 转(zhuǎn) 弯(wān) 抹(m?) 角(jiǎo) 月(yua) 明(mínɡ) 风(fēnɡ) 清 张皇(huánɡ) 失措(cu?)

3、 拂(fú) 晓(xiǎo) 瓦(wǎ) 砾(lì) 地(dì) 窖(jiào) 鞠(jū) 躬(ɡōnɡ)

颤(chàn) 巍(wēi) 巍(wēi)

4、 赃(zānɡ) 物 箱(xiānɡ)箧(qia)制裁(cái) 荡(dànɡ) 然(rán) 无存

5、 肃(sù) 穆(mù) 荒(huānɡ) 谬(miù) 健(jiàn) 忘(wànɡ)

6、 骇(hài) 掳(lǔ) 悚(sǒnɡ) 惶(huánɡ) 急(jí) 疮(chuānɡ) 疤(bā) 诘(ji?) 问(wan) 渴(kě) 慕(mù) 疏(shū) 懒(lǎn) 霹(pī) 雳(lì) 孤(ɡū) 孀(shuānɡ)

7、 交(jiāo) 卸(xia) 奔(bēn) 丧(sānɡ) 狼(lánɡ) 藉(jí) 簌(sù) 簌(sù) 典质赋(fù) 闲(xián) 颓(tuí) 唐(tánɡ)

琐(suǒ) 屑(xia)

8、 凹(āo) 凼(dànɡ) 尴(ɡān) 尬(ɡà) 烦(fán) 躁(zào) 微(wēi) 不足(zú) 道(dào)

大庭(tínɡ) 广(ɡuǎnɡ) 众(zh?nɡ)

9、 伛(yǔ) 惶(huánɡ) 恐(kǒnɡ) 荒(huānɡ) 僻(pì) 塌(tā) 败(bài) 取(qǔ) 缔(dì) 骷(kū) 髅(l?u) 滞(zhì)

笨(ban) 愧(kuì) 怍(zu?)

10、 克(ka) 扣(k?u) 接(jiē) 济(jì) 唏(xī) 嘘(xū) 稀(xī) 罕(hɑn) 噩(a) 耗(hào) 呵(hē) 斥(chì) 焦(jiāo)

灼(zhu?) 伎(jì) 俩(liǎnɡ) 颠(diān) 沛(pai) 吊(diào) 唁(yàn) 文(w?n) 绉(zhōu) 绉(zhōu)

长(chánɡ) 途(tú) 跋(bá) 涉(sha) 穷(qi?nɡ) 愁(ch?u) 潦(liáo) 倒(dǎo) 风(fēnɡ) 尘(ch?n) 苦(kǔ) 旅(lǚ)

鸡零狗(ɡǒu) 碎(suì) 低(dī) 眉(m?i) 顺(shùn) 眼 连声诺(nu?) 诺 生(shēnɡ) 死祸(hu?) 福

11、 雄(xi?nɡ) 跨(kuà) 雄(xi?nɡ) 姿(zī) 残(cán) 损(sǔn) 古(ɡǔ) 朴(pǔ) 推(tuī) 崇(ch?nɡ)

惟(w?i) 妙(miào) 惟(w?i) 肖(xiào) 巧(qiǎo) 妙(miào) 绝(ju?) 伦(lún)

12、 美(měi) 感(ɡǎn) 史(shǐ) 诗(shī) 驻(zhù) 足(zú)

13、 轩(xuān) 榭(xia) 败(bài) 笔(bǐ) 丘(qiū) 壑(ha) 嶙(lín) 峋(xún) 镂(l?u) 空 蔷(qiánɡ) 薇(wēi)

明(mínɡ) 艳(yàn) 因(yīn) 地(dì) 制(zhì) 宜(yí) 重(ch?nɡ) 峦(luán) 叠(di?) 嶂(zhànɡ)

14、 磬(qìnɡ) 鳌(áo) 头 琉(liú) 璃(lí) 藻(zǎo) 井 蟠(pán) 龙(l?nɡ) 中轴线 金(jīn) 銮(luán) 殿(diàn)

15、 屏(pínɡ) 风(fēnɡ) 纳(nà) 凉(liánɡ) 帷(w?i) 幕(mù) 缓(huǎn) 冲(chōnɡ) 造(zào) 型 伧(cānɡ)

俗(sú) 雅(yǎ) 俗(sú) 之别(bi?)

16、 萌(m?nɡ) 发(fā) 次(cì) 第(dì) 翩(piān) 然(rán) 孕(yùn) 育(yù) 销(xiāo) 声匿(nì) 迹(jì) 衰(shuāi)

草(cǎo) 连(lián) 天(tiān) 风雪(xuě) 载(zài) 途(tú) 周(zhōu) 而(?r) 复(fù) 始(shǐ)

草(cǎo) 长(zhǎnɡ) 莺(yīnɡ) 飞(fēi)

17、 囊(nánɡ) 克隆 繁(fán) 衍(yǎn) 胚(pēi) 胎(tāi) 蟾(chán) 蜍(chú) 鳞(lín) 片(piàn) 脊(jǐ) 椎(zhuī)

两(liǎnɡ) 栖(qī) 相(xiānɡ) 安(ān) 无事

18、 遗(yí) 骸(hái) 褶(zhě) 皱(zh?u) 劫(ji?) 难(nàn) 致(zhì) 密(mì) 追(zhuī) 溯(sù) 天(tiān) 衣(yī) 无

(wú) 缝(fanɡ)

19、 失衡(h?nɡ) 藩(fān) 篱(lí)监(jiān) 控 归(ɡuī) 咎(jiù) 在劫(ji?) 难(nán) 逃(táo)

五彩(cǎi) 斑(bān) 斓(lán) 啸(xiào) 聚(jù) 山(shān) 林(lín) 束(shù) 手无策(ca) 物竞(jìnɡ) 天择(z?) 无动于衷(zhōnɡ)

20、 幻(huàn) 觉(ju?) 吟(yín) 咏(yǒnɡ) 绮(qǐ) 丽 殷(yān) 红 变化(huà) 多端(duān) 日薄(b?)西山(shān)

气息奄(yǎn) 奄(yǎn) 夕阳无限好,只是近黄(huánɡ) 昏(hūn)

1

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com