haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

寒假作业语7.doc1

发布时间:2014-01-29 15:51:36  

训练(七)

一、读声母。

b p m f d t n l g k h j q x Zh ch sh r z c s y w

二、写6个单韵母。

三、比一比,再抄写。 z-zh c-ch s-sh b-d p-q

四,对的打“√”错的打“×”

bo ( ) pǜ ( ) pe ( ) mi ( ) fo ( ) de ( ) mǜ ( ) to ( ) lǜ ( ) ni ( )

gi ( ) ku( ) ju( ) qi( ) zhu( )

ru( ) ra( ) xa( )

五.写出下列音节的四个声调,没有的空出:

(1) fo ( ) ( ) ( ) ( )

(2) de ( ) ( ) ( ) ( )

(3) ju ( ) ( ) ( ) ( )

(4) ka ( ) ( ) ( ) ( )

(5) xia ( ) ( ) ( ) ( )

(6) shu ( ) ( ) ( ) ( )

(7)sa ( ) ( ) ( ) ( )

(8) se ( ) ( ) ( ) ( )

(9) su ( ) ( ) ( ) ( )

六、把错误的标调用 \ 划掉。

máo ma? tái taí d?u doù

shuǐ shǔi méi meí fēi feī

kùi kuì xué xúe duì dùi

七、抄写:

八、连一连。

花 雨 书 手

九、读音节,写词语:

Xī guā ɡāo shān tǔ dì shí tou

( ) ( ) ( ) ( )

十.在下列字上面写上相应的音节和声调: 牛 果 无 日 小 几 足 下 东 米

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com