haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

2014与朱元思书测试题整理版

发布时间:2014-01-30 15:42:51  

与朱元思书测试题

一、 按原文填空。

1、写江上放舟自由情态的:_________________________。概括赞叹富春江景的:

___________________________。

2、点明作者浏览路线的句子是:_______________________________。

3、从正面描写水清澈的句子是:_______________________________。从侧面描写水清澈的

句子是:_______________________________。

4、写江流气势磅礴的句子:_______________________________。

5、在文中找出从视觉和听觉方面描写景物的对偶句各一句:_______________________。

__________________________。

6、表达作者对富春江奇山异水的赞美、留恋以及鄙弃功名,淡泊人生的思想感情的句子是:

二、翻译句子。

1、风烟俱净,天山共色。

____________________________________________________________________

2、急湍甚箭,猛浪若奔。

____________________________________________________________________

3、负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。

____________________________________________________________________

4、鸢飞戾天者,望峰息心。经纶世务者,窥谷忘反。

____________________________________________________________________

5、横柯上蔽,在昼犹昏。

____________________________________________________________________

6、疏条交映,有时见日。

____________________________________________________________________

三、阅读

①风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

②水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

③夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

1、填空:

(1)《与朱元思书》的作者__________,是__________代 家。字__________,吴兴故鄣人。他的散文以写景见长,有人仿效他的文体,称“__________”(5分)

(2)作者描绘富春江山水的奇丽多姿,极有层次。第一段总写富春江的景色特点,概括为“_____________,_____________”八个字;第二段承“异水”二字,运用 和 的修辞手法,抓住“_________”和“________”的特点,具体生动地描绘;第三段承“奇山”二字,紧扣_________________________的特征,从 、 两个角度写景状物。(10分)

(3)

2、给下列加点字注音:

缥( )碧 轩( )邈( )泠( )泠 千转( )不穷 柯( ) ......

鸢( )飞戾( )天 经纶( ) 窥( )嘤( )嘤成韵( ) ......

3、在正确的译句后面画“√”,在错误的译句后面画“×”。

①猛浪若奔 译句:凶猛的波浪好像奔跑一样。( )

②直视无碍 译句:一直看下去,可以看得很清楚,毫无障碍。( )

③天下独绝 译句:世上独一无二。( )

④窥谷忘反 译句:偷看山谷忘却返回的路。( )

4、解释下列加点的字:

风烟俱净( ) 一百许( )里 猛浪若奔( ) ...

蝉则千转( )不穷 窥谷忘反( )横柯( )上蔽 ...

经纶( )世务者 鸢飞戾( )天者 ...

5、选择题:

(1)下列加点词的解释有误的一项是( )

A.从流飘荡,任意东西(方位名词作动词,向东向西) ..

B.夹岸高山,??互相轩邈(形容词作动词,往高处远处伸展。) ..

C.鸢飞戾天者,望峰息心(动词使动用法,使??平息)D.急湍甚箭,猛浪若奔(动词,..奔跑)

(2)指出下列各句中有通假字的一项是( )

A.风烟俱净,天山共色。 B.奇山异水,天下独绝。

C.经纶世务者,窥谷忘反。 D.疏条交映,有时见日。

(3)下列与“猿则百叫无绝”中的“绝”意义和用法相同的一项是:( )

A奇山异水,天下独绝 B佛印绝类弥勒

C至于夏水襄陵,沿溯阻绝 D空谷传响,哀转久绝

6、结合文中的语句,简析作者的志趣和情怀:

(1)从“从流飘荡,任意东西”一句中可以看出

(2)从“泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵”和“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝”

这两句中可以看出

7、

_____________________________________________________________________

8、文中“急湍甚箭,猛浪若奔”一句是写水流湍急,《三峡》一文中哪句话与它有异曲同工

之妙?

_____________________________________________________________________

9、这篇文章表达了作者什么样的思想感情?

____________________________________________________________________

10. “鸢飞戾天者”与“经纶世务者”分别指什么人?

______________________________________________________________________________

11.“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”表达了作者怎样的思想感情?

___________________________________________________________________________

12. 下列说法不正确的一项是( )

A.

俗的心态。

B.开头一段是总写,叙写并赞叹了从富阳至桐庐一百许里沿江两岸的奇丽山水,诱人景色。

C.第二段前后两个层次形成了鲜明对照,通过对照,反映了江水的动静变化,补足了富春

江水的特色。

D.第三段先描写了群山的静态美,再铺写山中的各种声音,这是以静写闹,显示春天山中

热闹景象。

参考答案:

9、(1)吴均 南朝 叔痒 “吴均体” (2)奇山异水 天下独绝 比喻 夸张 清澈 湍急 山高、树多、景美 (3)书信 游记(写景)散文 骈文

10、(1) 奇山异水,天下独绝。(2)游鱼细石,直视无碍。(3)鸢飞戾天者,望峰息心,经纶世务者,窥谷忘反。(4)“横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。”“泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。”

11、piǎo xuān miǎo líng zhuàn kē yuān lì lún kuī yīng yùn

12、①× ②√ ③√ ④×

13、消净,散净 左右,上下 飞奔的马 通“啭”,鸟叫声 通“返”,返回 树木的枝干 筹划,治理 至

14、(1)没有一丝儿风,烟雾也完全消失,天空和群山是同样的颜色。(2)(重重叠叠的)山峦各仗着自己的地势争相向上,仿佛要比一比,看谁爬得最高,伸得最远,由此而形成无数的山峰。(3)看到这些雄奇的山峰,那些极力攀高的人就会平息自己热衷于功名利禄的心;看到这些幽深的山谷,那些忙于世俗事务的人就会流连忘返。

(4)树枝纵横交错挡住了上面的天空,虽在白昼,林间仍显得昏暗;

15、(1)D 动词作名词,奔马 (2)C (3) D

16、(1)作者对自由的渴望。(2)作者对大自然的热爱,对生命的歌颂。

17、先总后分

18、有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

19、表达作者对富春江奇山异水的赞美、留恋以及鄙弃功名,淡泊人生的思想感情。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com