haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

2013年新人教版七年级语文上册期中单元复习题

发布时间:2014-02-06 12:02:32  

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

第一单元字词复习

一、给下列画线的字加拼音或根据拼音写汉字。

nan ) 分qí(歧 ) |ín |ín(粼粼 ) 一

shà时(霎 ) tān huàn(瘫痪 ) chuí打( 捶打 ) q?áo cuì( 憔悴 ) ju?别( 诀 ) dàn 雅( 淡 ) |

àn 漫( 烂 ) 创伤 ( chuāng ) 侍弄 ( shì ) 仿膳 (fǎng shàn ) wān 豆( 豌 ) zuàn 紧( 攥 ) 怦怦 ( pēng pēng ) 树杈 ( chà ) 脸颊 ( jiá ) 犄角 ( jī ) 小藏刀 ( zàng )

nì笑( 匿 ) 并dì( 蒂 ) mù 浴 ( 沐 ) dǎo 告

(祷 )

zǐ 妹(姊 ) (hàn dàn ) (pái huái )

qī 斜 (岐 ) 荫蔽 (yīn ) 繁衍 ( yǎn ) 莲蓬 ( p?ng ) 在不 ( bu )

二、补充下列词语。

( 投 )其所(好 )出(乎意 )外(絮絮 )叨叨 (翻 )

来(覆 )去 (泼泼)洒洒 自( 做 )主 (张 ) 不可(估

量 ) ( 形影 )不离

无可( 挽 )回 ( 毫不 )在乎

第二单元字词复习

一、给下列加点字注音后根据拼音写汉字。

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

黑痣(zhì ) tuì色( 褪 ) 焚香( f?n xiāng ) kē碰(磕 ) 啰嗦(luō) 时辰(ch?n ) 卜问( bǔ ) 音调(diào)

感kǎ?(慨 ) 搓捻(cuō niǎn ) 绽开(zhàn ) 唯恐( w?i ) 企盼(qǐ) 譬如(pì) 迁徙(xí ) 给予 ( jí ) ɡānɡà(尴尬) 开拓( tu? ) 停zhì(滞 ) 威sha(慑 ) 下辖 (xiá) 着实 (zhu? ) 显露 (lù )辉huánɡ(煌 ) 须臾(yú) tú手 (徒 ) 屏息(bǐng )ch?nɡ蒙 (承 )

chu?号(绰 ) 呆板 (dāi )离pǔ(谱 )叛逆(nì)

cáo杂(嘈 ) 轮fān( 番 ) 喉咙 (l?ng) mínɡ记 (铭)

二、补充下列词语。

心(静 )如水 (截然 )不同 疲倦(不堪 ) 不求(甚解 ) ( 混 )为一(谈 )(恍)然大(悟 )花团(锦簇)悔恨(莫及) (油然 )而生 宽(宏 )大(量) 独具(一格) (蛛丝)马迹

一字不(漏) (滚)瓜(烂)熟 整(装)(待)发 洗耳(恭听) 持之(以恒 ) (鸦雀)无声 (开怀)大笑 (眉)开(眼)笑 第三单元字词与文常复习

一、 给下列加点字注音或根据拼音写汉字。

suō衣(蓑) 斗lì(笠) rùn)yùn niàng) n?ng) wǎn转(宛) 应和(yìng ha)b? yān) liáo亮(嘹) 黄晕(huáng yùn) hōng托(烘) 抖擞(sǒu) 静m?(默) 散装 (sǎn) 镶嵌(xiāng) 发jì (髻)

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

宽敞(chǎng) 水zǎo(藻) 贮蓄(zhù) 澄清[ch?ng)

着落(zhu?) 稀疏( shū) 看护( kān ) 瓜蔓 (màn) 撩起(liào) chuí打( 锤) 绒被(r?ng) 偌大( ru?) 芦苇(w?i)栅栏(zhà lán) 攀附(fù) 蜷曲(quán)

屋yán(檐) 弧形( hú) shū忽(倏) 锥形(zhuī) 刹那(chà) 丁丁 (zhēng) yōu谷 (幽)背篓(bai lǒu)

肥硕(shu?) 栖息(qī) 乌jiù(桕) 寥廓 (liáo ku?) 清lia(冽) 梦mai (mai) 澹澹(dàn) sǒng峙(竦)

二、 补充下列词语。

(繁)花(嫩)叶 花(枝)招(展) 梦(寐)以求

文学常识复习

《散步》作者 莫怀戚,当代作家,选自《中国青年报》。题目的好处: 表现出文中孩子之父对孩子奶奶的孝顺与一家人的和和美美、相亲相爱。

这南方初春的田野,大块小块的新绿随意的

(2)《秋天的怀念》作者 史铁生, 北京人, 当代作家。选自《 史铁生作品集》。他的代表作小说《我的遥远的清平湾 》《命若琴弦 》《务虚笔记》,散文集《我与地坛》《病隙碎笔》。

黄色的花,紫红色的花

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

(3)《羚羊木雕》作者 张之路 , 当 代作家,选自《东方少年》,原题为“ 反悔 ”。 情节安排:发生 倒叙 (查问木雕),起因 插叙 (赠送木雕),

高潮顺叙(逼取木雕),结局顺叙(伤心难过)。

(4)《金色花》作者 《新月集》 。 他1913年获奖,著有诗集《吉檀迦利 》《飞鸟集 》。

(5)《荷叶 母亲》作者,原名代作家。选自《冰心全集》。原题作《往事(一)》之七。代表作诗集《繁星》《春水》、散文集《寄小读者》。

母亲啊!你是 你是荷叶 ,我是 除了你, 谁是我无遮拦天空下的荫蔽?

(6)《我的老师》选自《魏巍散文选 ·我的老师》,作者 魏巍,原名 魏鸿杰,笔名 红杨树 。 现代著名作家, 散文家 , 小说 家。散文集《谁是最可爱的人》长篇小说《东方》。

《我的老师》文中的感情线索 回忆 、 依恋 、 思念 。文中叙述的七件事中略写的是 蔡老师假装发怒 、 老师教“我们”跳舞 、 老师带“我们”观察蜜蜂 、 老师教“我们”读诗 、 “我们”看老师写字 ,详写的是 老师排除“我”和同学之间的小纠纷 。

(7)《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者 海伦· 凯勒 , 美 国女 作家, 教育 家。1964年被授予“ 总统自由勋章 ”。主要著作《 假如给我三天光明 》《 我的生活 》《我的老师 》。

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

(8)《我的早年生活》选自《我的早年生活》作者 丘吉尔 , 英 国首相。1953年获诺贝尔文学奖。著有《第二次世界大战回忆录》《英语民族史》。

(9)《王几何》选自《 马及时儿童文学作品选(散文选)童年旧事》作者 马及时 , 当 代作家。 (10)填写。

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

(11)《春》选自《 朱自清选集》,作者 朱自春 ,字 佩弦 ,原名

自华 号 秋实 。江苏扬州人。 现 代 散文 家, 诗人 , 学者 。

著有诗集《雪朝》,诗文集《踪迹》,,散文集《背影》《欧游杂记》《你

我》。

(12)《济南的冬天》选自《老舍全集》,作者 老舍 ,原名 舒庆春

字 舍于 ,北京人,满族。 现 代作家,作品有小说《骆驼祥子》

《四世同堂》,戏剧《茶馆》《龙须沟》等。

(13)《风雨》选自《 中华散文珍藏卷· 贾平凹卷》作者 贾平凹 ,

代作家,长篇小说《商州》《浮躁》。

(14)《秋天》选自《预言》作者 何其芳 , 现 代诗人、评论家。

著有诗集《预言》散文集《画梦录》。

默写填空

1、《细说新语》两则:(1)俄而雪骤,公欣然曰:“ 白雪纷纷何所

似?

兄子胡儿曰:“ 撒盐空中差可拟 。”兄女曰:“ 未若柳絮因风起。”

(2)元芳曰:“君与家君期日中。 日中不至 , 则是无信 ; 对

子骂父 , 则是无礼 。

2、《论语》十二章:学习方法的是⑴ 子曰:“学而时习之,不亦说乎?

有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” 。

(2) 子曰:“吾十有五而至于学,三十而立,四十而不惑,五十

而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

(3) 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” 。

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

(4) (5) 。

学习态度的是(1)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,

不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎? (2)子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。” 。

(3)子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。 (4)子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而

知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” 。

修身做人的是(1)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,

不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” (2) 曾子曰:“吾日三

省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 。

(3) 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十

而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

(4)子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,

回也不改其乐。贤哉回也。” 。

演化下来的成语有:不亦乐乎 、温故知新、三十而立 、 不舍昼夜、逝者如斯、择善而从、三人行必有我师。

3、《论语》中能保持君子风格的是 人不知而不愠,不亦君子乎? 。

唐太宗有一句名言:“以人为鉴,可以知得失。”由此想到见贤思齐

焉,见不贤内自省也! 4、孔子感叹时光易逝,勉励自己和学生要珍惜时间求学的句子是子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

5、我们只有虚心的广泛的向他人学习,才能不断进步,随时随地都

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

要注意学习的是子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”6、阐述学与思辩证关系的是子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” 。

7、体现“贫贱不能移”的精神的句子是子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”。

8、曾子认为治学的人应该重视的品德修养是曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 。

9、论述了“兴趣是最好的老师”的句子是子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。。

10、如果你是班长,你将用哪句话来激励你们班的同学呢子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。” 。

11、《次北固山下》写时序更替、蕴含生活哲理的句子是海日生残夜,江春入旧年。抒发思乡之情的 乡书何处达?归雁洛阳边。两岸宽阔,帆有悬空态势的句子是 潮平两岸阔 , 风正一帆悬 。

12、《观沧海》展现大海生机勃勃的诗句是 树木丛生, 百草丰茂 。, 秋风萧瑟, 洪波涌起。以奇特的想象展现大海的博大的诗句是 日月之行, 若出其中; 星汉灿烂, 若出其里。

13、《钱塘湖春行》通过植物来描写初春景物的诗句是 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。莺燕报春的生机勃勃的是 几处早莺争暖树, 谁家新燕啄春泥。写人的活动的是 最爱湖东行不足, 绿杨阴里白沙堤。

14、《天净沙 秋思》表现游子漂泊无依的愁苦之情(主旨句)是 夕

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

阳西下, 断肠人在天涯。

15、《龟虽寿》中千古名句是 老骥伏枥 , 志在千里。

烈士暮年, 壮心不已。

16、 绿树村边合,青山郭外斜。 开轩面场圃,把酒话桑麻。

17、 曲径通幽处,禅房花木深。 山光悦鸟性, 潭影空人心。

18、 杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪, 我寄愁心与明月, 随君直到夜郎西。

19君问归期未有期, 巴山夜雨涨秋池。 何当共剪西窗烛, 却话巴山夜雨时。

由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com