haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

初一语文(七上)读读写写

发布时间:2014-02-13 11:58:22  

用人要看他的忠诚度和可靠程度、归依企业的程度,希望能够跟企业结合一起的意向有多少,如果这三样东西都是对的,我们企业会给他非常大的机会去发展。

初一语文(七上)读读写写

第一课:

( (ch?) (xiǎng)() (yǐn) (mì)() (tit) (q?ng))( (níng) (ch?ng)() (y?u) (hu?)) ( (xuün) (t?ng))( (yí) (shùn) (jiün))

第二课:

( (xùn) (jia))( (sǒng) (lì))( (yū) (huí))( (níng) (shì))( (chu?) (qì))( (nà) (hǎn))( (sh?u) (gǔ) (lín) (xún))( (x?n) (j?ng) (r?u) (tiào))( (t?u) (yūn) (mù) (xuàn)) ( (xiǎo) (x?n) (yì) (yì))

第三课:

( (líng) (lu?))( (duàn) (xù))( (shōu) (liǎn))( (kuün) (shù))( (byi) (wyi))

( (yì) (s?) (bù) (gǒu))

第四课

( (zhōng) (jí))( (bang) (jiàn))( (fán) (mì))( (zhù) (lì))( (níng) (wàng)) ( (líng) (d?ng)() (x?) (líng)() (rtn) (jùn) (bù) (j?n))( (xiün) (lù) (qi?ng) (jiüng)) ( (fyng) (w?i) (di?) (zhan))( (pán) (qiú) (w?) (l?ng)) 第六课

( (j? hán))( (lí luàn))( (zhuì) (lián))( (yuǎn xíng))( (ju? jiàng))( (xǐ zhu?))( (diàn wū))( (yuàn han))( (pá) (qia))( (zǔ zh?u))( (n?ng) (y?n)) ( (hǎi) (tiün) (xiüng) (wtn))( (làng zǐ huí t?u))( (lù lù) (zhōng shyng)) ( (ju? chǔ f?ng shyng))( (kt wàng bù kt jí))

第七课

( (tün lán))( (du? lu?))( (diǎn zhuì))( (rǎn rǎn))( (kǔ) (áo))( (chú xíng)) ( (fyng shu?))( (x? shū))( (l?i l?i))( (d? huí))( (ch?n diàn diàn)) ( (yǎn bü bü))( (fán) (xián) (jí) (guǎn))( (h?ng dyng) (lǜ) (jiǔ)) ( (líng l?ng t? t?u))( (jù tǐ? r wyi))( (duō z? duō cǎi)) ( (bù kt m? mia))( (huí wai wú qi?ng))

第八课

( (huì x?n))( (x? xì))( (fyng yùn))( (xián shì))( (bǐng gào))( (a yùn)) ( (xíng qǐ))( (lu? nàn))( (gu? shǔ))( (x?n kuàng sh?n yí)) ( (y?n qíng yuán quy))( (jǔ shì wú shuüng))( (x?n t?ng) (rú) (gy)) ( (xiǎn xiàng) (di?) (shyng))( (d? sh?) (zh?) (huàn))( (duō) (ch?u) (shàn gǎn)) ( (tū rú qí lái))( (yì gu?) (tü xiüng))

第九课

( (zhí) (zhu?))( (biün) (ca))( (shang) (míng))( (bào) (chou))( (shy) (wàng))

( (r?u) (lìn))( (hy) (z?))( (ào) (nǎo))( (ch?n) (zuì))( (mí) (zuì)) ( (cù) (rán) (cháng) (shì))( (wan) (x?n) (wú) (kuì))

第十一课

( (lǎng) (rùn))( (yùn niàng))( (mài n?ng))( (wǎn zhuǎn))( (liáo liàng)) ( (huáng) (yùn))( (hōng tuō) )( (jìng m?))( (shū) (hu?))( (x?n x?n rán)) ( (f

án huü) (nan ya))( (hū) (p?ng) (yǐn) (bàn))( (dǒu sǒu j?ng sh?n)) ( (huü zh? zhüo zhǎn))

第十二课

( (xiüng))( (xiǎng) (qíng))( (wyn) (qíng))( (ün) (shì))( (j?) (fū) )( (xiù) (qì) ) ( (lǜ) (píng) )( (shuǐ) (zǎo) )( (zhù) (xù) )( (dang) (q?ng))( (kōng) (líng))

( (shuǐ) (m?) (huà) )( (lán) (wüng) (wüng) )

第十三课

( (dài) (sa))( (líng xiù) )( (zhù) (mǎn))( (zhōng jí) )( (pú fú)) ( (r?ng r?ng))( (dàn) (dàn))( (qiün qiün) (xì) (cǎo))( (q?ng) (fyi) (màn wǔ)) ( (chūn huá qiū shí))( (chūn huü) (qiū) (yua))( (xián qíng yì zhì))

第十四课

( (d?ng) (d?ng))( (yōu) (gǔ) )( (f?i) (shu?))( (q?) (x?) )( (gu?) (b?) )

( (liáo) (ku?))( (kū) (h?) )( (q?ng) (lia) )( (mang) (mai) ) 第十六课

( (qí) (huàn) )( (yuǎn) (gǔ))( (hái) (gǔ))( (wū) (yǒu) )( (qián) (xíng) ) ( (guǒ) (cáng) )( (cōng) (l?ng))( (yōu) (yǎ) )( (hàn) (fú) )( (zào) (wù) (zhǔ) ) ( (hǎi) (kū) (shí) (làn) )( (rì) (zhuǎn) (x?ng) (yí) )

第十七课

( (fyng) (luán))( (yù) (zhào) )( (q?ng) (yíng) )( (yún) (chan) )( (byng) (tü) ) ( (mí) (màn))( (zhyng) (zhào))( (yí) (shà) (jiün))( (z?) (tài) (wàn) (qiün)) ( (biàn) (huà) (wú) (cháng) )

第十八课

( (rǎo luàn))( (üi míng) )( (sh?u lia))( (üi háo) )( (xuün xiüo)) ( (y?n yǎ))( (ch?n jì) )( (jìng mì) )( (cuàn du?))( (ji? l?a) ) ( (kù ài) )( (ru? r?u qiáng shí))( (yǐn yǐn yuy yuy))

( (x?) (sū) (zu? xiǎng))( (lián xù bú duàn))( (ya sa) (cüng máng)) ( (gang shang y? ch?u))( (j?ng huüng sh? cu?))( (küi táng) (p?) (dù)) ( (j?n j?n yǒu wai))( (duàn zh?) (cán) (tuǐ))( (háo bù y?u yù))

第十九课

( (guün) (ca) )( (zhǐ) (lìng))( (h?) (suàn))( (hǎi) (yù))( (chàng) (tán))

( (sh?n) (wǎng))( (lǐ) (ch?ng) (byi))( (áng) (shǒu) (tǐng) (lì))( (y?) (ya) (gū) (zhōu)) ( (yáo) (yáo) (zài) (wàng))

第二十一课

( (zhyng))( (tū) )( (xia) )( (lti) )( (du?))( (yü chà))( (jì m?)) ( (qiáo cuì))( (sù shü))( (ju? bi?))( (dàng yàng))( (xián wù))( (xiào bǐng))( (kt bǐ) )( (shí wù) )( (j?ng huáng))( (sa suō)) ( (ào rán) )( (n?a shü))( (kuün shù))( (huǎng rán dà wù)) ( (kǔ x?n gū yì))

第二十二课

( (mǒ) )( (zuàn) )( (dǎi) )( (pyng) (pyng) )( (shù) (chà))( (hán) (zhàn))

第二十三课

( (xìn) (fú) )( (nan) (yá) )( (shà) (shí))( (chüi) (sàn))( (wti) (qu)) ( (shuǐ) (bō) (lín) (lín) )( (ga) (d?) (qí) (suǒ) )

第二十四课

( (nì) (xiào) )( (dǎo) (gào))( (bìng) (dì))( (huü) (ruì))( (hàn) (dàn))

( (q?) (xi?))( (cí) (lián))( (y?n) (bì) )

第二十六课

( (xuàn) (yào))( (chan) (zhí))( (tuǒ) (dang))( (ch?ng) (bào))( (huá) (j?))

( (bì) (xià) )( (j?ng) (zhì) )( (t?u) (xián))( (ju?) (shì))( (hài) (r?n) (t?ng) (w?n)) ( (suí) (shyng) (fù) (ha) )

第二十七课

( (piüo) (miǎo))( (dìng) (rán))( (zhyn) (qí))( (xián) (y?u))( (lǒng) (zhào))

( (shū) (x?ng) )

第二十八课

( (nǚ) (wü) )( (ch?ng) (cha) )( (yōu) (guüng))( (líng) (mǐn))( (mián) (yán)) ( (sh?n) (tōng) (guǎng) (dà))( (mǎng) (mǎng) (zhyn) (zhyn))

第二十九课

( (x?) (xì) )( (mōu) (mōu))( (chán) (chán))( (zhǎ) (ba))( (h?ng) (rùn))

( (luán) (shyng))( (yǎng) (sū) (sū) )( (liàng) (liàng) (qiàng) (qiàng))

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com