haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

童心说同步学案2012学生____龚德国

发布时间:2014-03-16 17:23:46  

《童心说》同步学案

一.疏通课文 龙洞山...农.(龙洞山农:或认为是李贽别号,或认为颜钧,字山农。)叙.( “叙”通“序”名作动、作序)《西厢..》(指元代王实甫的《西厢记》),末语云:“知.(“知”通“智”)者勿谓我尚有童心可也。”夫童心者,真心也。若以.

( 认为)童心为不可,是以真心为不可也。夫童心者,绝.(无,没有)假纯真,最初一念之本心也。若.

( 假如、如果)失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人.(名作动、做人)而非真,全不复有初矣。 1.概括本段大意。

2.本段在阐述“童心”概念时运用了什么说理方法?

童子者,人之初也;童心者,心之初也。夫心之初,曷可失也?然童心胡然而遽.(jù 立即))失也。盖.(大概、大约)方其始也,有闻见从耳目..( 动作名、听到看到的东西。)而入,而以为主于其内而童心失。其长也,有道理从闻见而入,而以为主于其内而童心失。其久也,道理闻见日以益多,则所知所觉日.(名作状、一天天地、渐渐)以.(连词,表修饰)益广,于是焉又知美名之可好也,而务欲以扬之而童心失。知不美之名之可丑.(丑,古:厌恶、憎恨;今:丑陋。)也,而务欲以.(连词,无实义)掩之而童心失。夫道理闻见,皆自多读书识义理而来也。古之圣人,曷尝不读书哉。然纵不读书,童心固自在也;纵多读书,亦以护此童心而使之勿失焉耳,非若.( 像、如 )学者反以.(因为)多读书识义理而反障.( zhàng )之也。夫学.者.

( 学者,古:求学的人;今:在某方面有成就的人。)既以多读书识义理障其童心矣,圣人又何用多著书立言以障学人为耶?童心既障,于是发而为言语,则言语不由衷;见.(通“现”)而为政事,则政事无根柢.

(dǐ );著而为文辞,则文辞不能达。非内含于章美也,非笃实生辉光也,欲求一句有德之言,卒不可得,所以者何?以童心既障,而以从外入者闻见道理为之心也。

1.作者认为,童心丧失的主要原因是什么?

2.作者既认为“多读书识义理障其童心”,又说“古之圣人,曷尝不读书哉?”,意即要读书,两者是否矛盾?怎样理解?

夫既以闻见道理为心矣,则所言者皆闻见道理之言,非童心自出之言也,言虽工,于我何与?岂非以.(凭借)假人言假言,而事假事、文假文乎!盖.

(连接上文、表原因)其人既假,则无所不假矣。由是而以假言与假人言,则假人喜;以.(拿)假事与假人道,则假人喜;以假文与假人谈,则假人喜。无所不假,则无所不喜。满场是假,矮人..(矮人,古:平庸的人;今:个子不高的人。 )何辩.( “辩”通“辨” )也(这里以演戏为喻,矮人根本看不到,就无法分辨了。)。然则虽有天下之至文,其湮.(yān)灭于假人而不尽见.(“见”通“现”)于后世者,又岂少哉!何也?天下之至文,未有不出于童心焉者也。苟童心常存,则道理不行,闻见不立,无时不文,无人不文,无一样创制体格..(体格,古:文章体裁;今:体形或身体发育和健康情况。)文字而非文者。诗何必古《选.》(指萧统编的《文选》,又称《昭明文选》),文何必先秦,降而为六朝,变而为近体..(指近体诗,包括律诗和绝句。),又变而为传奇..(指唐人的传奇小说),变而为院本..

(金代行院演出的戏剧脚本),为杂剧,为《西厢曲》,为《水浒传》,为今之举子业...(指科举考试的文章,也就是八股文。),皆古今至文,不可得而时势先后论也.故吾因是而有感于童心者之自文也,更说什么六经..(指儒家的经典《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。),更说什么《语.》、《孟.》乎(指《论语》、《孟子》,《四书》中的二种)!

1.本段从文学创作角度批判造成严重社会后果的理学,十八个“假”字批判了当时怎样的社会恶习?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com