haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

七年级语文下册词语及拼音(1-3单元)

发布时间:2014-04-28 13:56:28  

七年级语文下册词语及拼音--------第一单元

确 凿 菜 畦 皂 荚 桑 葚 长 吟 轻 捷 云 霄 油 蛉

蟋 蟀 蜈 蚣 斑 蝥 倘 若 脊 梁 后 窍 拥 肿 珊 瑚

攒 无 妨 高 枕 而 卧 敛 脑 髓 陌 生 鉴 赏 人 迹 罕 至

相 宜 觅 食 秕 谷 啄 食 书 塾 和 蔼 朔 消 释 宿 儒 蝉 蜕

倜 傥 人 声 鼎 沸 拗 锡 箔 博 学 方 正

肿 胀 衣 襟 叮 嘱 懒 惰 糟 糕 催 促 挪 窝 掸 躲 避 撩

栅 栏 玉 簪 花 廊 檐 骊 歌 徘 徊 镇 定 抽 屉 花 圃 恐 惧

讪 笑 来 势 汹 汹 涨 潮 涨 开 丑 陋 篱 笆 沼 泽

沮 丧 气 馁 芦 苇 弥 漫 泥 泞 骇 人 听 闻 呼 号 铰 链

缝 隙 迸 裂 渴 望 脖 颈 嫉 妒

欺 骗 忧 郁 瞬 息 怀 恋 涉 足 伫 立 幽 寂 延 绵 荒 草 萋 萋

仲 隶 尝 啼 邑 扳 谒 泯 矣 耶 称

七年级语文下册词语及拼音--------第一单元

qua záo cài qí zào jiá sāng shan cháng yín qīng ji? yún xiāo y?u líng

Xīshuài wú gōng bān máo tǎng ru? jǐ liáng h?u qiào yōng zhǒng shān hú

Cuán wú fáng gāo zhěn ?r w? liǎn nǎo suǐ m? shēng jiàn shǎng r?n jì hǎn zhì

xiāng yí mì shí bǐ gǔ zhu? shí shū shú h? ǎi shu? xiāo shì sù rú chán tuì

tì tǎng r?n shēng dǐng fai ǎo xī b? b? xu? fāng zhang

zhǒng zhàng yī jīn dīng zhǔ lǎn du? zāo gāo cuī cù nu? wō dǎn duǒ bì liāo

zhà lán yù zān huā láng yán lí gē pái huái zhan dìng chōu tì huā pǔ kǒng jù

shàn xiào lái shì xiōng xiōng zhǎng cháo zhàng kāi chǒu l?u lí bā zhǎo z?

jǔ sànɡ qì něi lú wěi mí màn ní nìng hài r?n tīng w?n hū háo jiǎo liàn

fang xì bang lia kě wàng b? gěng jí dù

qī piàn yōu yù shùn xī huái liàn sha zú zhù lì yōu jì yán mián huāng cǎo qī qī

Zh?ng lì cháng tí yì pān ya mǐn yǐ y? chan

七年级语文下册词语及拼音--------第二单元

气 魄 赞 歌 澎 湃 狂 澜 九 曲 连 环 劈 刀 劈 叉 巅

屏 障 哺 育 滋 长 榜 样 臂 膀 屏 气 一 泻 万 丈

婉 转 喧 闹 操 练 踱 步 纵 身 督 察 郝 叟 诧 异

懊 悔 糊 涂 结 果 钥 匙 强 迫 祈 祷 俸 禄 干 脆 利 落

堵 塞 捧 场 边 塞 塞 子

雄 健 浩 荡 逼 狭 回 环 曲 折 崎 岖 险 阻 艰 难 旅 途 魄 势 阻 抑 曲 调 亦 复 如 是 鞭 策 宽 阔 浊 流

炽 痛 泛 滥 仰 望 桦 树 呻 吟 嗥 鸣 斑 斓 幽 远

谰 语 怪 诞 亘 古 喷 涌 默 契 田 垄 蚱 蜢 镐 头 碾 轧

辘 轳 丰 饶 破 晓 污 秽 耻 辱 标 直

机 杼 可 汗 鞍 鞯 辔 头 胡 骑 啾 朔 金 柝 铠 甲 策 勋

红 妆 素 裹 裳 衣 云 鬓 扑 朔 迷 离 扶 将 燕 山 溅 溅

七年级语文下册词语及拼音--------第二单元

qì p? zàn gē p?ng pài kuáng lán jiǔqǔlián huán pī dāo pǐ chà diān

píng zhàng bǔ yù zī zhǎng bǎng yàng bì bǎng bǐng qì yí xia wàn zhàng

wǎn zhuǎn xuān nào cāo liàn du? bù z?ng shēn dū chá hǎo sǒu chà yì

ào huǐ hú tu ji? guǒ yào shi qiǎng p? qí dǎo fang lù gān cuì lì lu?

dǔ sa pěng chǎng biān sài sāi zi

xi?ng jiàn hào dàng bī xiá huí huán qū zh? qí qū xiǎn zǔ jiān nán lǚ tú p? shì zǔ yì qǔ diào yì fù rú shì biān ca kuān ku? zhu? liú

chì t?ng fàn làn yǎng wàng huà shù shēn yín háo míng bān lán yōu yuǎn

lán yǔ guài dàn gan gǔ pēn yǒng m? qì tián lǒng zhà měng gǎo t?u niǎn yà

lù lu fēng ráo p? xiǎo wū huì chǐ rǔ biāo zhí

jī zhù ka hán ān jiān pai t?u hú jì jiū shu? jīn tu? kǎi jiǎ ca xūn

h?ng zhuāng sù guǒ shàng yī yún bìn pū shu? mí lí fú jiāng yān shānjiān jiān

七年级语文下册词语、拼音、释义--------第三单元

宰 割 可 歌 可 泣鞠 躬 尽 瘁 无 愧 锋 芒 毕 露 妇 孺 皆 知

筹 划 仰 慕 鲜 为 人 知 当 之 无 愧 家 喻 户 晓 朴实

惨案 奇迹孕 育 震 荡 马 革 裹 尸 颤 抖 焦 虑 曛 撑

摄 制 挚 友 彷 徨 死 而 后 已 无 垠 萦 带 凛冽 截 然 不 同

诗 兴 不 作 钻 探 仰 之 弥 高 钻 之 弥 坚 锲 而 不 舍

炯 炯 目 光 望 闻 问 切 目 不 窥 园 兀 兀 穷 年

沥 尽 心 血 疏 懒 无 暇 及 此 群蚁排衙 硕果 卓越

校 补 潜 心 贯 注 心 会 神 凝 漂 白 迥 乎 不 同

一 反 既 往 独 裁 函 迭 起 凶 多 吉 少 慷 慨 淋 漓

气 冲 斗 牛 昂 首 挺 胸 高 标地 壳 衰 微 赫 然

门 槛 厌 恶 捏弄 惹 人 注 目 杂 乱 无 章 徒劳 零 乱 不 堪

蹲 伏 怜 惜 含 蓄深 邃 踌 躇 凝 视 熔 岩 巴 望 磐 石

喧 嚣 重 荷 愁 苦 锁闭 不 见 天 日

简 陋 鉴 赏 白 皙 魅 力寻 欢 作 乐 滑稽 轮 廓 捋 荒 谬

坚 毅 义 愤 填 膺 博 学 多 识 一 拍 即 合 忘 乎 所 以

七年级语文下册词语、拼音、释义--------第三单元

zǎi gē kě gē kě qì jū gōng jìn cuì wú kuì fēng máng bì lù fù rú jiē zhī

ch?u huà yǎng mù xiǎn w?i r?n zhī dāng zhī wú kuì jiā yù hù xiǎo pǔ shí

cǎn àn qí jì yùn yù zhan dàng mǎ g? guǒ shī chàn dǒu jiāo lǜ xūn chēng

sha zhì zhì yǒu páng huáng sǐ ?r h?u yǐ wú yín yíng dài lǐn lia ji? rán bù t?ng

shīxīng bú zu? zuān tàn yǎng zhī mí gāo zuān zhī mí jiān qia ?r bù shě

jiǒng jiǒng mù guāng wàng w?n wan qiē mù bù kuī yuán wù wù qi?ng nián

lì jìn xīn xua shū lǎn wú xiá jí cǐ qún yǐ pái yá shu? guǒ zhu? yua

jiào bǔ qián xīn guàn zhù xīn huì sh?n níng piǎo bái jiǒng hū bù t?ng

yī fǎn jì wǎng dú cái hán di? qǐ xiōng duō jí shǎo kāng kǎi lín lí

Qì chōng dǒu niú áng shǒu tǐng xiōng gāo biāo dì qiào shuāi wēi ha rán

m?n kǎn yàn wù niē n?ng rě r?n zhù mù zá luàn wú zhāng tú láo líng luàn bù kān

dūn fú lián xī hán xù shēn suì ch?u chú níng shì r?ng yán bā wàng pán shí

xuān xiāo zh?ng ha ch?u kǔ suǒ bì bù jiàn tiān rì

jiǎn l?u jiàn shǎng bái xī mai lì xún huān zu? la huá jī lún ku? lǚ huāng miù

jiān yì yì fan tián yīng b? xu? duō shí yī pāi jí h? wàng hū suǒ yǐ

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com