haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

人教版语文八年级上册期末复习练习一

发布时间:2014-06-29 13:58:36  

期末复习一

1.看拼音写词语

第一单元

1.新闻两则

a yù wǎn suí jìng zǔ a ruì bù kě dāng

( ) ( ) ( ) ( )

2.芦花荡

jiān lì n?ng nai yōu xián hán jìn yīn cǎn za wāi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yāng gào zhuǎn wān m? jiǎo yua míng fēng qīng zhāng huáng shī cu?

( ) ( ) ( ) ( )

3.*蜡烛

fú xiǎo wǎ lì dì jiào jū gōng chàn wēi wēi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4.*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

zāng wù xiāng qiè zhì cái dàng rán wú cún

( ) ( ) ( ) ( )

5.*亲爱的爸爸妈妈

sù mù huāng miù jiàn wàng

( ) ( ) ( )

2.古诗文默写练习

1、常恐秋节至,_________ __。2、少壮不努力,______________。

3、东皋薄暮望,____________。树树皆秋色,____________。

4、________________,猎马带禽归。相顾无相识,___________。

5、木落雁南度,_______________。____________,遥隔楚云端。

6、乡泪客中尽,______________。____________,平海夕漫漫。

8、八月湖太平,______________,_____________,波撼岳阳城。

9、______________,端居耻圣明。坐观垂钓者,_______________。

10、晴川历历汉阳树,__________。日暮乡关何处是?______________。

3.文言文练习

一、《桃花源记》

晋太原中,武陵人,捕鱼为业,缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之;复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣著,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。见渔人,乃大惊,问所从来,具答之,便要还家,设洒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人,来此绝境,不复出焉;遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏、晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出洒食。停数日辞去,此中人语云:"不足为外人道也!"

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守说此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷不复得路南阳刘子骥,高士也,闻之,欣然规往,未果,寻病终。后遂无问津者。

1、

2、解释下列句子划线的词。 ⑴渔人甚异之( ) ⑵阡陌交通( ) ⑶芳草鲜美( )

⑷ 仿佛若有光( ) (5)才通人( ) (6)屋舍俨然( )

(7)黄发垂髫( ) (8)便要还家( ) (9)率妻子邑人来此绝境( )

(10)无论魏晋( ) (11)皆叹惋 ( ) (12)欣然规往( )

3、

二、翻译下列句子

1、芳草鲜美,落英缤纷。

2、土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

3、阡陌交通,鸡犬相闻。

4、黄发垂髫,并怡然自乐。

5、率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

6、未果,寻病终,后遂无问津者。

三、理解课文,回答下列问题

1、“黄发垂髫,并怡然自乐”运用了什么修辞手法?表现了桃源社会怎样的特点?

2、你认为桃花源中人是为什么叹惋?

6、桃花源人告诉渔人“不足为外人道也”的原因是什么?

7、渔人离开桃源后,还写太守与刘子骥先后探访未果的情形的作用是什么?

8、作者生活在东汉末年,当时社会政治黑暗,战乱频繁,民不聊生。所以作者虚构了一个美好的境界,寄托了自己的理想社会。对这种社会理想,你有什么看法?

上一篇:中考2014语文
下一篇:阅读习题
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com