haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

1、七年级语文下册重点字词文言文知识与练习复习资料

发布时间:2013-10-20 09:46:26  

七年级语文下册现代文重点字词复习资料

虎跳中学七年级语文教师整理 2012.6.15

确凿qua záo 菜畦cài qí脑髓nǎo suǐ蝉蜕chán tuì人迹罕至r?n jìhǎn zhì人声鼎沸r?n shyng dǐng fai衣襟 y? j?n花圃huü pǔ骊歌 lí gy 叮嘱d?ng zhǔ再接再厉 zài jiy zài lì收敛shōu lián讪笑shàn xiào 秕谷bǐ gǔ 骇人听闻 hài r?n t?ng w?n嫉妒 jí dù来势汹汹 lái shì xiōng xiōng 瞬息shùn x?伫立zhù lì澎湃p?ng pài狂澜kuánglán哺育bǔ yù踱来踱去du? lái du? qù哽住 gtng zhù 祈祷qí dǎo 懊悔ào huǐ 崎岖qí qū坎坷kǎn kt 炽痛chì t?ng斑斓 bün lán亘古gan gǔ 默契m? qì蚱蜢zhà mtng 污秽wū huì谰语lán yǔ宰割zǎi gy 彷徨páng huáng 可歌可泣kt gy kt qì鲜为人知xiǎn w?i r?n zh?锋芒毕露fyng máng bì lù妇孺皆知fù rú jiy zh?马革裹尸mǎ gt guǒ sh?鞠躬尽瘁jū gōng jìn cuì死而后已sǐ ?r h?u yǐ赫然ha rán 迭起di? qǐ 锲而不舍qia ?r bù sht兀兀穷年wù wù qi?ng nián沥尽心血lì jìn x?n xua 心会神凝x?n huì sh?n níng迥乎不同jiǒng hū bù t?ng 一反既往yì fǎn jì wǎng 慷慨淋漓 küng kǎi lín lí气冲斗牛qì chōng dǒu niú深邃shyn suì 踌躇ch?u chú磐石 pán shí惹人注目rt r?n zhù mù杂乱无章zá luàn wú zhüng 一拍即合yì püi jí h?寻欢作乐xún huün zu? la忘乎所以wàng hū suǒ yǐ义愤填膺yì fan tián y?ng惮 dàn归省gu? xǐng 行辈háng bai 撺掇cuün duo凫水fú shuǐ亢奋kàng fan 晦暗 huì àn 羁绊j? bàn蓦然m? rán冗杂rǒng zá 叹为观止tàn w?i guün zhǐ戛然而止jiá rán ?r zhǐ烧灼shüo zhu?撇pit 大彻大悟dà cha dà wù水门汀shuǐm?n t?ng蘸zhàn 惬意qia yì口头禅kǒu tǒu chán 参差不齐cyn c? bù qí 颦蹙pín cù粲然càn rán 嗔视chyn shì叱咤风云chì zhà fyng yún 尽态极妍jìn tài jí yán 咿呀y? yü 静穆jìng mù 变幻多姿biàn huàn duō z?离合悲欢lí h? byi huün 息息相通x? x? x?ang tōng 拽zhuài 癫狂diün kuáng 凛冽lǐn lia 吞噬tūn shì羸弱l?i ru? 告罄gào qìng 步履bù lǚ遗孀yí shuüng坚持不懈jiün chí bú xia 风餐露宿fyng cün lù sù 筋疲力尽 j?n pí lì jìn 毛骨悚然máo gǔ sǒng rán耀武扬威yào wǔ yáng wyi怏怏不乐yàng yàng bú la姗姗来迟shün shün lái chí忧心忡忡y?u x?n chōng chōng 疲惫不堪pí bai bù kün畏缩不前wai suō bù qián念念有词niàn niàn yǒu cí语无伦次yǔ wú lún cì精打细算j?ng dǎ xì suàn斫痕zhu? h?n 抵御dǐ yù 砭骨biün gǔ 闻所未闻w?n suǒ wai w?n 郑重其事zhang zh?ng qí shì不毛之地bù máo zh? dì不可思议bù kt s? yì履践lǚ jiàn 崔巍cu? wyi养精蓄锐yǎngj?ng xù ruì勇往直前y?ng wáng zhí qián阴霾y?n mái 余暇 yú xiá 疆域 jiüng yù迫不及待p? bù jí dài孜孜不倦z? z? bú juàn 刚毅不屈güng yì bù qū梦寐以求mang mai yǐ qíu 眼睑yǎn jiǎn 眸子m?u zǐ 呷xiü 窝巢wō cháo 瞅瞅chǒu chǒu 雏鸟chú niǎo 觑qù进退维谷jìn tuì w?i gǔ苍穹cüng qi?ng悲怆byi chuàng娴熟xián shú略胜一筹l?a shang yì ch?u逞能chtng n?ng 恍惚huǎng hū 一尘不染yì ch?n bù rǎn 眼花缭乱yǎn huü liáo luàn 秩序井然zhì xù jǐng rán 抽搐chōu chù 不羁bù j? 铰jiǎo劝诱quàn y?u 沟壑gōu ha 剽悍piüo hàn 慷慨以赴küng kǎi yǐ fù窥伺ku? sì疮痍chuüng yí 阔绰ku? chu? 妒忌dù jì 观瞻guün zhün 庇荫bì yìn遒劲qiú jìng 相得益彰xiüng d? yì zhüng驯良xún liáng枉然wǎng rán 妍丽yán lì 畸形j? xíng

1

七年级下册文言文知识汇总

《伤仲永》

1、出处:节选自《临川先生文集》

2、作者:王安石,字介甫,号半山,北宋著名的政治家\思想家文学家..是唐宋八大家之一.

3、字词句:

A、字音:

世隶耕[lì] 日扳[pün] 环谒[ya]不能称[chan]前时之闻 泯[mǐn]然 B、词义:

?、通假字:

日扳仲永环谒于邑人:“扳”通“攀”,牵,引。

其受之天也,贤于材人远矣:“材”通“才”,才能。

(2)、一词多义:

为:a、题上。(并自为其名) b、成为。(且为众人)

于:a、在。(于舅家见之) b、比。(贤于材人) c、从。(受于人) 之:a、指书具。(忽啼求之) b、代指仲永,他。(借旁近与之) c、指诗。(传一乡秀才观之)的。(仲永之通悟)

?、词语活用:

父异焉。(异:形容词的意动用法,对??感到诧异)

邑人奇之。(奇:形容词的意动用法,对??感到惊奇。)

稍稍宾客其父。(宾客:名词的意动用法,把??当作宾客。)

父利其然也。(利:名词的意动用法,认为??有利可图,把??看作有利可图) ?、重点词语翻译:

自是:从此。 立就:立刻完成。 环谒:四处拜访。 称:相当。 泯然:完全消失。 受之天:先天得到的。 受于人:后天所受的教育。 固众人:本来是普通的人。

C、特殊句式及重点句子翻译:

?、特殊句子。

不使学:省略句。省略了“使”的宾语,应为“不使之学”,“之”指代方仲永。 令作诗:省略句。省略了“令”的宾语,应为“令其作诗”,“其”指代方仲永。 ?、重点句子翻译。

世隶耕。(世代耕田为业。) 并自为其名。(并且自己题上自己的名字。) 稍稍宾客其父。(一乡的人渐渐把仲永的父亲当作宾客。)

父利其然也。(仲永的父亲认为这样有利可图。) 从先人还家。(跟随父亲回到家里。)

其受之天也,贤于材人远矣。(他的天资胜过有才能的人很多。)

卒之为众人,则其受于人者不至也。(他最终成为一名普通的人,就是他接受后天的教育还没有达到要求。)

得为众人而已耶。(能够成为普通人就为止了吗?意思是比普通人还不如。)

4、问题思考。

①仲永由天资过人变为普通人的原因是什么?

从方仲永个人情况来看,原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人。”贪图小利, 2

目光短浅,而“不使学”。

从道理上来说,原因是作者在后文的议论中所认为的那样,方仲永“卒之为众人”,是因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

②你学习了此文有何感想?

《木兰诗》

1、出处:节选自宋代郭茂倩编的《乐府诗集》。

2、文学影响:《木兰诗》是南北朝时北方的一首乐府民歌。《木兰诗》又名《木兰辞》、《木兰歌》,与《孔雀东南飞》一起被称为我国诗歌史上的“乐府双璧”。

3、字词句:

A、字音: 鞍鞯[ünjian] 辔[pai]头 溅溅[jiünjiün] 燕[yün]山 胡骑[jì] 啾啾[jiūjiū] 朔[shuo?气 金柝[tu?] 著[zhu?]我

B、词义:

?、通假字:

对镜帖花黄:“帖”通“贴”,粘贴。出门看火伴:“火”通“伙”,伙伴。 ?、古今异义:

①但:但闻黄河流水鸣溅溅 古义:只。 今义:但是,可是。表转折连词。

②闻:不闻爷娘唤女声 古义:听。 今义:用鼻子嗅。

③走:双兔傍地走 古义:跑。 今义:行走。

④去:旦辞爷娘去 古义:离开。 今义:到,往。

?、一词多义:

市:a、买。(愿为市鞍马) b、市场,集市。(东市买骏马)

帖:a、文告。(昨夜见军帖tie) b、粘贴,贴上。(对镜帖tie花黄) ?、词语活用:

愿为市鞍马。(市:名词活用为动词,“买”。)

策勋十二转(策:名词活用为动词,原指记事用的册子,这里指“记录”。) ?、重点词语翻译

惟闻:只听见。 著:穿。 安能:怎么能。 策勋:记功。 阿爷:父亲。

C、特殊句式及重点句子翻译:

①、互文句。就是上下句的词语和意义互相交错、补充,在理解时要合在一起。 将军百战死,壮士十年归。(将军和壮士身经百战有的生存无几,有的胜利归来。) ②重点句子翻译

万里赴戎机,关山度若飞。(不远万里,奔赴战场,像飞一样地跨过一道道的关,越过一座座的山。)

双兔傍地走,安能辨我是雄雌?(雌雄两兔一起并排着跑,怎能辨别哪个是雄兔,哪个是雌兔呢?)

D、修辞。

借代:原驰千里足。(用“千里足”代替“骏马”)

排比:东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

反问:安能辨我是雄雌?

对偶:万里赴戎机,关山度若飞。将军百战死,壮士十年归。

互文:将军百战死,壮士十年归。

4、背诵重点句子。

3

(1)、写木兰为从军做准备的句子:东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

(2)、表现木兰思念故乡的句子:不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

(3)、通过描写环境从而表现从军之苦的句子:朔气传金柝,寒光照铁衣。

(4)、表现木兰不远万里奔赴战场的句子:万里赴戎机,关山度若飞。

(5)、表现战争残酷、时间久的句子:将军百战死,壮士十年归。

(6)、表现木兰战功显赫的句子:策勋十二转,赏赐百千强。

(7)、作者发表评论的句子:雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

《孙权劝学》

1、出处:节选自《资治通鉴》2、作者:司马光,北宋政治家、史学家。

3、文学影响:《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362年间的史事。

4、字词句:

A、字音:涉猎[shalia] 卿[q?ng] 孰[shú]

B、词义:

?、通假字:

卿今当涂掌事,不可不学。(“涂”通“途”,即“道”。)

孤岂欲卿治经为博士邪!(“邪”通“耶”,表反问语气,“吗”。)

?、古今异义:

博士:孤岂欲卿治经为博士邪 古义:当时专掌管经学传授的学官。今义:学位的最高一级。(或者是学位中的一种。)

往事:见往事耳 古义:历史。 今义:过去的事。

耳:见往事耳 古义:表限制语气,即“罢了”。 今义:耳朵。 ?、一词多义:

当:a、掌,掌管。(卿今当涂掌事) b、应当。(但当涉猎)

以:a、用、拿。(蒙辞以军中多务) b、认为。(自以为大有所益)

见:a、了解。(见往事耳) b、认清。(大兄何见事之晚乎) 何:a、怎么。(大兄何见事之晚乎) b、多么。(水何澹澹)

(4)、文言语气词。

邪:表示反问语气,可译为“吗”。

耳:表示限制语气,可译为“罢了”

乎:表示感叹语气,可译为“啊”。

?、重点词语翻译:

谓:告诉,对??说。 辞:推托。 岂:难道。 孰:谁。 就学:从事学习。 乃:于是,就。 更:重新。 遂:于是。

(6)、成语

吴下阿蒙:特指原来不爱读书的吴国名将吕蒙。现在泛指缺少学识、文才的人。 刮目相待(刮目相看):另眼相看,用新的眼光看待。

C、特殊句式及重点句子翻译:

①、特殊句式。

倒装句:大兄何见事之晚乎!“何见事”即“见事何”,感叹语气词前置。 4

省略句:肃遂拜蒙母。“拜”后省略介词“于”。

②、重点句子。

孤常读书,自以为大有所益。(我常常读书,自己认为有很多的好处。)

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!(读书人离开几日,就应该另眼相看,用新的眼光看待。长兄你认清事物怎么这么晚啊!)

5、问题思考。

①你学习了这篇文章有何体会?(答案可供参考)

A、要虚心听取别人好的建议。(从吕蒙的角度)

B、办事情要善于运用方法才能有好的收获。(从孙权的角度)

C、看待事情或人,要用发展变化的眼光,不要用老眼光衡量变化的事情或人。(从鲁肃的角度)

D、说明了人只要肯学习就会有长进的道理。

②比较学习〈伤仲永〉和〈孙权劝学〉的相同点与不同点。

相同点:都是谈论学习的。

不同点:内容上,〈伤仲永〉写的是一个年幼不学,一无所获的孩子由天资过人变为普通人的故事。〈孙权劝学〉写的是一个年长好学,学有所成的成人由不学到学识令人惊叹的故事。

写作手法上,〈伤仲永〉运用了叙事和议论的表达方式。〈孙权劝学〉运用了人物的对话描写。

《口技》

1、出处:节选自《虞初新志·秋声诗自序》

2、作者:林嗣环,字铁崖,明末清初人。

3、代表作:《铁崖文集》《秋声诗》《虞初新志》

4、文学影响:

《虞初新志》是清张潮编选的笔记小说集,共二十卷,多数作品文字优美,有些也对当时社会不合理现象有所反映。

5、字词句:

A、字音: 少顷[shǎo qǐng] 呓[yì]语 齁[hōu] 曳[ya]屋 许许[hǔ]声 意少[shüo]舒 未几[jǐ] 几[j?]欲先走

B、词义:

?、通假字:

满坐寂然:"坐"通"座",座位,这里指座位上的人,即宾客;全场静悄悄的。 ?、古今异义:

①但:但闻屏障中抚尺一下 古义:只。今义:但是,可是。表转折连词。 ②闻:微闻有鼠作作索索 古义:听。 今义:用鼻子嗅。

③股:两股战战 古义:大腿。 今义:或是量词,或是组织单位的一种名称。 ④走:两股战战,几欲先走 古义:跑。 今义:步行,行走。 ⑤虽:虽人有百手 古义:即使,表假设连词。今义:虽然,表转折连词。 ⑥间:中间力拉崩倒之声 古义:夹杂。 今义:间隔,间断。 ?、一词多义:

①乳:a、动词,喂奶。(妇抚儿乳.) b、名词,乳头。(儿含乳啼。)

②绝:a、副词,极。(以为妙绝.) b、动词,尽、消失。(群响毕(全,都)绝。) ③妙:a、名词,妙处。(众妙毕备.) b、形容词,美妙,奇妙。以为妙绝。 5

④指:a、名词,指头。手有百指. b、动词,指出,指明。(不能指其一端。) ⑤作:a、拟声词。(有鼠作作索索.) b、发作,文中是发出声音。(百千其作。) ⑥间:a、动词,夹杂。(中间有力拉崩倒之声) b、动词,间断。(遂与外人见隔。) ⑦是:a、代词,这。(当是时.) b、判断动词,是。(不知木兰是女郎.) ⑧名:a、说,说出。(不能名其一处也) b、姓名,名字。(并自为其名) c、出名。(举世闻名)

⑨少:a、一会儿。(少顷) b、稍微。(意少舒)

⑩几:a、一会儿。(未几) b、几乎,差点儿。(几欲先走) ⑩坐:a、通“座”座位。(满坐寂然) b、坐。(宾客团坐)

?、词语活用:

①京中有善口技者(善,形容词作动词,擅长。 京城中有个擅长口技艺术的人。) ②不能名其一处(名,名词作动词,说出。 不能够说出其中的一个地方。) ③会宾客大宴(宴,名词作动词,举行宴会。会,适逢。正碰上有家人大摆宴席请客。)

?、重点词语翻译:

①少顷:一会儿。 ②既而:不久,紧接着。③是时:?的时候。 ④未几:不久。 ⑤一时:同时。⑥呓语:说梦话。 ⑦絮絮:连续不断地说话。 ⑧中间[jian]:其中夹杂着。 ⑨意少舒:心情稍微放松了些;少,稍微;舒,伸展、松弛。

⑩稍稍:渐渐。 ⑩倾侧:翻倒倾斜。 ⑩齁:打鼾。

C、特殊句式及重点句子翻译:

①倒装句:会宾客大宴。(应为"会大宴宾客",宾语前置。)(正碰上由家人大摆宴席请客。)

②凡所应有,无所不有。 ( 应有尽有。文中形容声音之杂。)

③于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

(在这时候,客人们没有一个不惊慌变色离开座位,个个捋起袖子,露出胳膊,两条腿直发抖,几乎都想抢先逃走。)

6、问题思考。

A、文章最后一段在全文中的作用是什么?

内容上:再次介绍道具的简单,衬托口技表演者表演技艺高超(精湛)。 结构上:与文章第一自然段相照应。

B、文中写口技者是采用了正面描写与侧面描写相结合的手法,侧面描写的作用是什么? 衬托口技表演者表演技艺高超(精湛)。

C、全文描写了几个场景?

共两个场景:一是表现一家四口由睡到醒、由醒入睡的过程。

二是表现从失火到救火的情形。

《夸父逐日》

1、出处:《山海经》;

2、 文学影响:

《山海经》是我国古代地理著作,共18篇,内容包括民间传说中的地理知识及山川、道里、民族、物产、药物、祭祀等,并保存了不少远古神话传说。《夸父逐日》是我国最早的神话之一。

4、字词句:

6

A、词义:

?、古今异义: ①走:夸父与日逐走 古义:跑。 今义:步行,行走。 ?、词语活用:

① 北饮大泽 (北,名词作状语,到北方,向北方。)夸父到北方喝大湖的水。

B、特殊句式及重点句子翻译:

①倒装句:饮于河、渭。(应“于河、渭饮”,状语语后置。) 夸父就到黄河、渭河喝水。

②省略句:未至,道渴而死。(“未至”前省略了“夸父”)

译:夸父还没有赶到太湖,就在半路渴死了。

③夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。 译:夸父和太阳赛跑,他一直追赶到太阳落山的地方;这时,他口渴想要喝水;他就到黄河、渭水去喝;黄河与渭水的水都不够夸父喝,于是,他又到北边大湖去喝。 (逐走:竞跑,赛跑)

5、问题思考

A、你学习了〈夸父逐日〉后有何启示?后来人们把“夸父逐日”比喻什么? 表现了夸父无比的英雄气慨,反映了古代人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志。

人们常用“夸父逐日”比喻有宏大的志向或巨大的力量和气魄或顽强的意志。

《狼》

1、出处:选自《聊斋志异》 2、作者:清代文学家蒲松龄所著。蒲松龄,字留仙,一字剑臣,号柳泉居士,世称“聊斋先生”。著有文言短篇小说《聊斋志异》。“聊斋”是他的书房,“志”是记述。“异”是奇异的事。

3、字词句: A、字音: 缀[zhuì]行 苫蔽[shàn bì] 尻[küo]尾 倚[yǐ] 窘[jiǒng] 黠[xiá]

B、词义:

?、通假字:"止"通"只",只有。(止有剩骨。)

?、古今异义:

①耳:只增笑耳。 古义:文言文中出现在句尾时,通常解释为"罢了"。今义:耳朵。

②股:屠自后断其股 古义:大腿。 今义:或是量词,或是组织单位的一种名称。 ③去:一狼径去 古义:离开。 今义:去、到。

④几何:禽兽之变诈几何哉 古义:多少。 今义:数学中的一门学科。 ?、一词多义:

①止:a、只有。(止有剩骨。)b、停止。(一狼得骨止。)

②敌:a、动词,胁迫、攻击。(恐前后受其敌。)b、名词,敌人。(盖以诱敌。) ③之:a、补充音节,无义。(久之,目似瞑,意暇甚。)b、代词,指狼。(又数刀毙之。)c、主谓之间,无实义。(两狼之并驱如故。) d、助词,的。(禽兽之变诈几何哉。)e、代词,指屠户。(意将遂入以攻其后也。)

④意:a、神情、态度。(意暇甚。)b、动词,企图,打算。(意将遂入以攻其后也。) ⑤前:a、前面。(其一犬/坐于前。)b、动词,上前。(狼不敢前。)

⑥恐:a、担心。(恐前后受敌。)b、恐怕。(不治将恐深。)

⑦故:a、原因。(孔子问其故。)b、原来。(两狼之并驱如故。)

⑧去:a、距离。(日初时去人近。)b、离开。(一狼径去。)

7

?、词语活用:

①其一/犬坐于前(犬,名词活用作状语,像狗一样)。

②一屠晚归(屠,动词活用作名词,指屠户,一个屠户傍晚回家。)

③一狼洞其中(洞,名词活用作动词,"打洞"的意思。另一只狼正在那里打洞。) ④恐前后受其敌(敌,名词活用作动词,攻击,胁迫的意思)

⑤意将隧入以攻其后也(隧,名词活用作动词,"钻洞"的意思,企图打穿柴草堆钻过去?)

?、重点词语翻译:

①顾:回头看,文中指往旁边看;顾野有麦场。 ②苫蔽:覆盖、遮蔽。 ③少[shao]时:一会儿。 ④弛:放松,文中指卸下;弛担持刀。 ⑤久之:过了一会儿。⑥暴:突然;屠暴起⑦意暇甚:神情很悠闲。意,神情、态度;暇,空闲。

C、特殊句式及重点句子翻译:

①倒装句:投以骨(是"以骨投"的倒装;"以"介词,译为"把"介词结构后置。) ②省略句:a、投以骨(应"投<之>以骨",之,代狼。)

译:把骨头投向(狼)。

b、场主积薪其中(应积薪<于>其中,省略介词"于"。)

译:场主在那里堆积了柴草。

c、一狼洞其中(一狼洞<于>其中 ,省略介词"于"。)

译:另一只狼正在那里打洞。

d、屠户乃奔倚其下(屠户乃奔倚<于>其下,省略介词"于"。)

译:屠户就跑过去背靠在柴草堆下面。

③骨已尽矣,而两狼之并驱如故:

译:骨头已经(扔)光了,而两只狼像原来一样一起追赶。

④一狼径去,其一犬坐于前:

译:一只狼径直走开了,另一只像狗一样蹲坐在(屠户的)前面。

⑤乃悟前狼假寐,盖以诱敌:

译:(屠户)才明白前面那只狼假装睡觉,原来是用来诱惑对方的。

⑥禽兽之变诈几何哉?

译:禽兽的欺骗手段能有多少呢?

4、问题思考。 A、全文故事情节是:遇狼(开端),惧狼(发展),御狼(发展),杀狼(高潮、结局)

B、文中表现了狼的什么本性?(贪婪,阴险,狡诈。)

C、文章表现了屠户的什么特点?(迁就,机智,勇敢。)

D、作者对

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

E、你学习了这篇课文有哪些体会?

①、对待像狼一样的恶势力,不能存有幻想,妥协让步,必须敢于斗争,善于斗争,才能取得胜利。

②、讽喻像狼一样的恶人,不论怎样狡诈,终归要失败的。

③、一切像狼一样的恶人都是以害人开始,以害己结束,最后的下场是自取灭亡。

8

七年级下册文言文阅读练习

一、阅读《伤仲永》选段,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:"泯然众人矣。"

1、以上二段选自课文_________,作者_________。

2、解释下面加点的词语在文中的意思。

(1)世隶耕( ) (2)宾客其父( )

(3)日扳仲永( )(4)泯然众人( )

3、给下列句子中画线的字注音。

? 日扳( )仲永环谒( )于邑人? 不能称( )前时之闻 ? 泯( )然众人矣

4、指出下列句子中的“其”所指代的内容。

? 即书诗四句,并自为其名。其:_____________? 其诗以养父母、收族为意。其:__________ ? 其文理皆有可观者。其:____________ ? 稍稍宾客其父。其:____________? 父利其然也。其:_______________

5、按原文填空。

幼年仲永天资聪颖,表现为“________________________”;少年仲永才能大不如前,表现为“________________________”;青年仲永已变得很平庸了,表达这个意思的句子是“________________________”。

6、下列句子翻译正确的一句是( )。

稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

A、悄悄地把他的父亲当做宾客,或者用钱物求他作诗。

B、悄悄地请他的父亲去做客,有的人就用钱物求他作诗。 C、渐渐地请他的父亲去做客,或者用钱物求他作诗。

D、渐渐地请他的父亲去做客,有的人还用钱物请他作诗。

7、下列译文的意思正确的一句是( )。

A、余闻之也久:我听说这件事也很久了。

B、从先人还家:从父亲那里回家。

C、还自扬州:还自己到了扬州。

D、泯然众人矣:他的才华已经消失,成为一个普通人了。

8、文章开头写了方仲永的身世,意在突出什么?

______________________________________________________________

9、仲永的天赋才能从哪些事情上说明,请列举出来。

______________________________________________________________

10、仲永的父亲“不使学”的原因是________________________,其具体做法是________________________。

11、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是_____________。

12、从最后一段的议论看,作者通过方仲永5岁到20岁才能发展变化的故 9

事,意在说明什么道理?

__________________________________________________________ ____

二、阅读<木兰诗>,回答问题

①唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。

②问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆,昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

③东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。 ④万里赴戒机,关山渡若飞。溯气传金拆,寒光照铁衣,将军百战死,壮士十年归。

⑤归来见天子,天子坐明堂,策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎;愿驰千里足,送儿还故乡。

⑥爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小妹闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳,当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

⑦雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

1、找出画线句子的错别字。(2分)

2.、指出文中流传至今的一个成语,并解释它的意思。(3分)

3、《木兰诗》中的对偶句比较多,请在文中找出两组你所喜欢的对偶句。(4分)

4、本诗是写木兰替父从军的故事,但为什么对十年的征战生活写得比较简略呢?请你探究一下其中的原因。(3分)

5、木兰的形象是中国文学史中不朽的巾帼英雄形象。这个形象集中了中华民族哪些优秀品质?(4分)

三、阅读《孙权劝学》回答问题。

初,权谓吕蒙曰:"卿今当涂掌事,不可不学!"蒙辞以军中多务。权曰:"孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。"蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:"卿今者才略,非复吴下阿蒙!"蒙曰:"士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!"肃遂拜蒙母,结友而别。

1、

(1)卿今当涂掌事( ) (2)但当涉猎( )

(3)治经为博士( ) (4)见往事耳( )

3、写出文中的两个成语。

4、用原文语句回答问题。

(1)吕蒙拒绝学习的理由是:______ ____ 10

(2)鲁肃对吕蒙变化的强烈反应是:_____ __

5、俗话说:"刀不磨会生锈,人不学要落后",吕蒙的变化对你有什么启示?

四、阅读<口技>,回答文后问题。(14分)

①京中有善口技者。会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。

②遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。既而儿醒,大啼。夫亦醒。妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而呜之。又一大儿醒,絮絮不止。当是时,妇手拍儿声,口中呜声,儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。

③未几,夫齁声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。

④忽一人大呼"火起",夫起大呼,妇亦起大呼,两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

⑤忽然抚尺一下,群响毕绝。撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

1、解释加点的实词在文中的意思。(4分)

(1)众妙毕备( ) (2)中间力拉崩倒之声( )

(3)曳屋许许声( ) (4)奋袖出臂( )

2、联系全文,说说善字有何作用?(3分)

3、作者用什么手法把口技描摹得淋漓尽致?(3分)

4、请根据上面的文段内容填写对联。(4分)

上联:千种声响惊宾客 下联:__________________

五、阅读短文两篇,回答文后问题。(14分)

夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。

1、

2、解释加粗的字词

逐走( ) 入日( ) 欲得饮( ) 河、渭不足( ) 北饮大泽( ) 弃其杖( )

3、翻译重点语句

未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林

4、课文理解

(1)、《夸父逐日》从哪些方面看出它的想象力与神奇性?(原文回答)

(2)、怎样理解“弃其杖,化为邓林。”

11

(3)、从《夸父逐日》要表达古代人民怎样的愿望与精神?

(4)、夸父是怎样一个人物?

昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周山,天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不 满西南,故水潦尘埃归焉。"

5、为下面的字注音

颛顼( )( ) 水潦( )

6、解释加粗的字词

昔者( ) 怒而触不周山( ) 地维绝( )( ) 故日月星辰移焉( ) 地不满东南( ) 故水潦尘埃归焉( )

7、翻译重点语句

怒而触不周山,天柱折,地维绝。

天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。

8、课文理解

(1)、《共工怒触不周山》选自( ) 又名( ) 是( )(朝代)( )(作者),体裁是( )

(2)、“怒而触不周之山”中的“怒”字表现了共工怎样的性格特点?

(3)、如何理解《共工怒触不周山》中结尾的两句话?

(4)、共工怒触不周山的原因是什么?他为什么要这么做?

(5)、对共工与颛顼为帝而“争”,你是怎么看的?

六、阅读〈狼〉选段,回答问题。(14分)

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身以半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

1、解释下列加点的词语。(2分)

(1)目似瞑( ) (2)前狼假寐( ) ..

(3)狼亦黠矣( ) (4)亦毙之( ) ..

2、第一段中哪些语句体现出"禽兽之变诈几何哉"?(3分)

3、请你认真的思考并回答屠夫最后为什么能刀劈两狼?仅仅是勇敢吗?(4分)

4、读过这则寓言故事,你领悟到了什么?(5分)

勤学 好问 巧记 成功

祝同学们期末考出优异的成绩!

12

参考答案

(一)1.《伤仲永》 王安石 2.(1)属于 (2)这里是以宾客之礼相待的意思 (3)通攀,牵引(4)完全 3、? pün ya ? chan? mǐn4、? 自己的? 他的 ? 他的? 他的? 这种5、指物作诗立就,其文理皆有可观者 令作诗,不能称前时之闻 泯然众人矣

6、D7、D8、“世隶耕”说明方仲永既非书香门第,又非官宦世家,显出其绝无诗礼的熏陶。

9、三次叙写仲永才智超常、聪明过人。一是“未尝识书具”却“忽啼求之’;二是“即书诗四句,并自为其名”;三是“指物作诗立就”。10、父利其然也日扳仲永环谒于邑人11、不使学12、说明人的天资和后天成才的关系,强调后天的学习更为重要。

(二)1.戒 渡 溯 拆 2.扑朔迷离,原意是指不易分辨是雌是雄。比喻事情错综复杂不易分辨清楚。3.只要对偶即可。如"将军百战死,壮士十年归""当窗理云鬓,对镜贴花黄"等。4.因为全诗的重点不在于讴歌木兰驰骋沙场、克敌制胜的英雄行为,而在于讴歌她英勇献身、不贪图荣华富贵、热爱家乡的高尚情操,所以对十年军旅生活做了高度的概括。

5.勤劳、善良、机智、勇敢、淳朴等优秀品质。

(三)1.《资治通鉴》 司马光 2.(1)当道、当权 (2)粗略地阅读 (3)当时掌管经学传授的学官(4)指历史 3.吴下阿蒙 刮目相待4.(1)辞以军中多务。 (2)卿今者才略,非复吴下阿蒙! 5.略

(四)1.略 2.善字总领全文,充分表现了口技人的技艺高超。3.正面描写和侧面描写相结合的手法,把口技人表演刻画的淋漓尽致。 4.提示:一张巧嘴乱真假

(五)略

(六)1.闭眼 睡觉 狡猾 杀死2.一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。3.要想战胜敌人,不仅仅要勇敢,还要有智慧,善于思考。

4.再狡猾的动物也战胜不了人,因为人有动物没有的智慧。(意思对即可)

13

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com