haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

醉翁练习.doc

发布时间:2013-09-18 14:07:13  

醉翁亭记练习题

一、验验你的写字速度!(相信你!没错的!)

林hè_____ wèi_____然 水声chán chán_____

tuí_____然 岩穴mínɡ_____ huì_____明变化

yǔ_____lǚ_____提携 ɡōnɡ_____chóu_____交错 宴hān_____之乐

四、释义

蔚然 翼然临于泉上 醉翁之意 佳木秀

颓然 阴翳

五、来,做个小翻译!(你一定能准确翻译下列句子!)

1.山水之乐,得之心而寓之酒也。

2.朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

3.树林阴翳,鸣声上下。

六、你一定能准确解释语段后的问题!(相信我,你能行!)

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。__________,_______________。_______________,_______________。

②_______________,_______________,_______________,_______________。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③__________,__________,__________,_______________,__________,__________,__________。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

1. 请在文中画横线处补足原文。

2.《醉翁亭记》的作者是我国_____代著名文学家、史学家________。

3.用原文语句回答下列问题。

(1)文中描写“山间四时”的句子是:________________,________________,_____________,_______________。

(2)点明文章主旨的句子是:________________。

4.归纳第②自然段的段意。

5.第③自然段可分为四层,分别用三个字概括层意:________、________、________、________;其中核心为________。

七、明察秋毫

怎样理解“太守之乐其乐也”?

《醉翁亭记》的思想感情是什么?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com