haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

八年级上语文课后字词拼音(人教版)测试卷

发布时间:2013-11-07 09:34:25  

八年级上语文课后字词拼音(人教版)

a (湖北) yù(河南) suí jìng zǔ a ruì bù kě dāng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiān lì n?ng nài yōu xián hán jìn yīn cǎn za wāi yāng gào ( )( )( )( )( )( )( ) zhuǎn wān m? jiǎo yua míng fēng qīng zhāng huáng shī cu?

( ) ( ) ( )

fú xiǎo wǎ lì dì jiào jū gōng chàn wēi wēi

( )( )( )( )( )

zāng wù xiāng qia zhì cái dàng rán wú cún

( )( )( )( )

sù mù huāng miù jiàn wàng

( )( )( )

hài lǔ 震sǒng huáng jí chuāng bā ji? wan kě mù shū lǎn pī lì ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) gū shuāng

( )

jiāo xia bēn sāng láng jí sù sù diǎn zhì fù xián tuí tang suǒ xi ( )( )( )( )( ) ( )( )( ) āo dàng gān gà fán zào wēi bù zú dào dà tíng guǎng zh?ng

( )( )( )( )( )

yǔ huáng kǒng huāng pì tā bài qǔ dì kū l?u zhì ban kuìzu? ( )( )( )( )( )( )( )( ) ka k?u jiē jì xī xū xī hǎn a hào hē chì jiāo zhu? jì liǎng ( )( )( )( )( )( )( )( ) diān pai diào yàn w?n zhōu zhōu cháng tú bá sha qi?ng ch?u liáo dǎo ( )( )( )( )( ) fēng ch?n kǔ lǚ jī líng gǒu suì dī m?i shùn yǎn lián shēng nu? nu? ( )( ) ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com