haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

人教版九年级语文上学期期末考卷

发布时间:2013-11-20 13:45:36  

九年级上学期期末语文考试

1.下列加点字注音全对的一项是( B ) (2分)

A.扶掖(ya) 谮害(jiàn) 恁地(nan) 强聒不舍(guō)

B.拮据(jū) 诘难(ji?) 朴刀(pō) 味同嚼蜡(jiáo)

C.腼腆(tiǎn) 诓骗(kuāng) 恣睢(zī) 吹毛求疵(cī)

D.怄气(òu) 抽噎(yē) 枘凿(ruì) 恪尽职守(ga)

2.下列词语的书写完全正确的一项是( C )(2分 )

A、弥足珍贵 涕泗横流 精血诚聚 万罐家私

B、媚上欺下 无与伦比 怒不可恶 狗血喷头

C、饱食终日 登峰造极 恃才放旷 刻骨铭心

D、郑重其是 袖手旁观 高谈阔论 面面相觑

3.下列句子中标点符号使用没有错误的一项是(2分)( A )

A.程老师是个二十多岁的姑娘,头发剪得短短的,眉毛也是粗粗黑黑的,嘴巴棱角分明,模样有点像男孩子。

B.那时候大家简直好像马上就会看见他挥着手帕喊着:“喂!菲利普”!

C.我孩子时候,在斜对门的豆腐店里确乎终日坐着一个杨二嫂,人都叫伊“豆腐西施。”

D.熟悉的树木,村庄,桥梁??都在不停的后退,成为杜小康眼中的遥远之物。

4.下列加点的成语使用不当的一项是( A )(3分)

A、妄自菲薄,能使我们认识到自己的不足,有助于我们取得更大的进步。 ....

B、就冲着你三顾茅庐的这番情意,明天的宴会我是去定了。 ....

C、唐雎这种凛然不可侵犯的独立人格和自强的精神,在历史的长河中一直熠熠生辉。 .....

D、“为中华之崛起而读书”,这是周恩来少年时就立下的鸿鹄之志。 ....

5.下面没有语病的一项是( A )(2分)

A.为降低交通噪音对奥运村的影响,我国科研人员制定了总平面防噪音方案。

B.中语会即将在我校召开,这次会议规定每位发言者的发言时间最多不超过30分钟。

C.随着电脑文字录入技术的应用,使人们逐渐不喜欢用笔写字了。

D.我们的报刊、电视、网络和宣传媒体,更有责任作出表率,杜绝用字不规范现象 不再发生。

6.按照上下文连贯的要求,横线上应填的选项是(2分)( B )

葱岭脚下则是五颜六色的石头,紫红、黛青、黧黑、奶白、豆绿。传说,这里是共工怒触不周山的地方,不周山就是葱岭。这色彩缤纷的石头,就是女娲补天之石吗? 。在这块沧桑的大地上,今天,一代一代新中国的建设者们,远离家人,从内地来到边疆,润色葱岭、美化葱岭。

①唐朝在此设立了“葱岭守捉”,高僧玄奘经此讲经月余,然后去天竺国取经。②当年周天子姬满曾驾着八骏到过这里。③1876年左宗棠率军挺进新疆,驱除外寇,拱卫了这片神圣的国土。④汉朝的都护曾到此驻守。

A.③①④② B.②④①③

C.①④②③ D.④①③②

7.下列说法有误的一项是( A )(2分)

A.《智取生辰纲》《杨修之死》《范进中举》《香菱学诗》的作者依次是罗贯中、施耐庵、吴敬梓、曹雪芹。

B.《陈涉世家》《唐雎不辱使命》《隆中对》分别节选自《史记》《战国策》《三国志》。

C.《我的叔叔于勒》选自法国著名作家莫泊桑的短篇小说集《羊脂球》。

D.《谈读书》的作者是英国哲学家、作家培根。“知识就是力量”是他的名言

8.在横线上写出课文原句(10分)

(1)军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?(王磐《朝天子 咏喇叭》)

(2)今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。(刘方平《月夜》)

(3)《诸葛亮集》中有一句话“赏不可不严,罚不可不均。”与《出师表》中的 陟罚臧否,不宜异同两句一致。

(4)《梦江南》中表达女主人公深切思念的句子:

(5)辛弃疾在《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》中以豪迈的情怀表达自己一生的理想的句子是:“了却君王天下事 赢得生前身后名。”

(6)在你读过的古诗词中,有许多表达作者理想、抱负的名句,请举一例:

(如:①老骥伏枥,志在千里②长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

9.名著阅读(6分)

(1)天性与职业相辅相成的人是幸运者。相反,有些人干着他们不喜欢的事情的时候,他们就说: “我的灵魂长期以来一直是一个生客。”在学习上,一个人要强迫自己学违背天性的东西,必须规定时间;而如果学符合自己天性的东西,他就不要管什么规定的时间了。因为他会心驰神往,只要别的事情或学习留下的空闲时间够用就行。人的天性不生香卉,便长野草。所以让他适时地给前者浇水,将后者铲除。

上面这段文字出自《培根随笔》(填书名),作者是英国的思想家、哲学家 培根。(2分)

(2)阅读下面两段文字,回答问题(4分)

(甲)“俺只指望痛打这厮一顿,不想三拳真个打死了他。洒家须吃官司,又没人送饭,不如及早撒开。”拔步便走,回头指着郑屠尸道:“你诈死,洒家和你慢慢理会!”一头骂,一头大踏步去了。

(乙)在窝里看得仔细,把刀朝母老虎尾底下,尽平生气力,舍命一戳,正中那母老虎粪门。……那老虎朝他一扑,他不慌不忙,趁着那老虎的势力,手起一刀,正中那老虎颔下。

①甲乙两个文段均选自《水浒传》,文段中“洒家”和“他”分别指鲁智深 李逵(2分) ②结合你读《水浒传》的感受,说说“洒家”和“他”性格的共同点(2分)

共同点:共同点:疾恶如仇 侠肝义胆 脾气火爆8.语文综合性学习(5分)

请你参加下面的语文综合性学习活动,按要求完成后面的题目。

食品安全已经成为当前社会的热点问题。根据“关注食品安全”主题活动中调查搜集到的相关数据和材料,完成下面各题。

(1)研究下表数据,写出研究结论:百分之八十以上的群众对孝感食品安全基本满意,少数群众不满意。(2分)

孝感市食品安全满意度问卷调查统计表

(调查人数:500人)

(2)研究下面三则材料,分别提炼观点,在成果展示会上交流。(3分)

材料一 那瘦肉多得动你心的猪肉,有可能含有瘦肉精;那颜色白得馋你嘴的馒头,有可能就用过漂白剂;那色彩艳得逼你眼的饮料,有可能就加了塑化剂……

材料二 公众之所以引起“愁吃”的恐慌,与少数媒体夸大其辞的宣传不无关系。例如,某个地方西瓜使用了膨大剂,专家证实如剂量适当并不影响食用者的身体健康。但由于媒体的片面宣传,导致很多人不敢吃西瓜。他们把个别问题当成普遍现象,动辄以“致癌”“致死”定论,把食品安全的问题放大了。

材料三 从中央到地方,各级行政主管、职能检测部门,已经开始行动,采取措施对食品的生产、加工、运输、销售实行全程监控和检测,对黑心者,频出重拳。

主要观点是:

①食品安全确实存在问题;②少数媒体片面宣传和夸大食品安全问题;③行政部门已经对食品领域黑心者实施监测打击。

(一)阅读《江城子·密州出猎》,回答后面的问题。(6分)

江城子·密州出猎

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。/锦帽貂裘,千骑卷平冈。/为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!/持节云中,何日遣冯唐?/会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

9.从词的表达方式上看,词的上阙重在叙事(或描写),下阙重在抒怀(抒情)。(2分)

10.“持节云中,何日遣冯唐?”一句有什么含义?在表达上有什么好处?(2分)

答:这是词人以魏尚自喻,意思是说,什么时候朝廷能像派冯唐赦免魏尚那样起用自己呢(1分,意思对即可)?运用典故,使表达委婉含蓄(1分,意思对即可)

11.对这首词赏析正确的一项是(2分)( B )

A.词的上片“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。”三句,不仅写出了打猎时威武的阵

容,而且突出了作者少年的豪情。

B.词的上片“倾城”一语,突出观猎盛况。

C.词的下片运用“射天狼”的典故表达苏辙要竭尽全力抵御外敌、为国立功的决心。

D.词的上片语言风格粗犷、豪放;词的下片语言格调婉约、纤柔。

(二)阅读《唐雄不辱使命》

(一)秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”?????

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”(节选自《 唐雄不辱使命》 )

12.解释下面句中加点的词语。(2 分)

( l )故不错意也:通“措”,置 ( 2 )长跪而谢之曰:道歉 ..13.下列各组词句中加点字意思完全相同的一项是( B )(2 分)

A.① 秦王使人谓安陵君日 ② 太守谓谁 ..

B.① 秦王不悦 ②俟其欣悦,则又请焉 ..

C、① 安陵君其许寡人 ②潭中鱼可百许头 ..

D、① 愿终守之 ②愿借子杀之 ..

14.用现代汉语翻译下面两个句子。(4 分)

(1)大王加惠,以大易小,甚善。 译:大王给予恩惠,用大的交换小的,很好。

(2)夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。 译:韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只是因为有先生啊。

15.自古至今,像唐雎一样“不辱使命”的外交人才还有许多。试举一例,用一句话概括其主要事迹。(2 分) 答:蔺相如完璧归赵(或烛之武退秦师、晏子使楚,令楚王白取其辱)等言之有据即可。 (三)阅读下面文字,回答后面的问题。(12分)

善待挫折

①漫漫人生,茫茫人海,生活道路上无不充满坎坷。如生活困难,高考落榜,升职无望,体质不佳,办事受阻,无端受控等等。不管你喜欢不喜欢,不管你愿意不愿意, 挫折随时都可能降临。

②应该怎样看待挫折,怎样去面对挫折呢?

③历史上许许多多仁人志士在与挫折斗争中做出了不平凡的业绩。司马迁在遭受宫刑之后,发愤著书,写出了被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的名著《史记》。音乐家贝多芬,一生遭遇的挫折是难以形容的。他17岁失去母亲,26岁耳聋,接着又陷入了失恋的痛苦之中。对一个音乐家来说,这打击是多么的大啊! 可贝多芬不消沉, 不气馁,他在一封信中写道:“我要扼住命运的咽喉,它妄想使我屈服,这绝对办不到。”他始终顽强地生活,艰难地创作,成为世界不朽的音乐家。

④挫折虽给人带来痛苦,但它往往可以磨练人的意志,激发人的斗志;可以使人学会思考,调整行动,以更佳的方式去实现自己的目的,成就辉煌的事业。科学家贝佛里奇说:“人们最出色的工作往往是处于逆境的情况下做出的。”可以说,挫折是造就人才的一种特殊环境。 ⑤当然,挫折并不能自发地造就人才,也不是所有经历挫折的人都能有所作为。法国作家巴尔扎克说:“挫折就像一块石头,对于弱者来说是绊脚石,让你却步不前;而对于强者来说却是垫脚石,使你站得更高。” 只有抱着崇高的生活目的,树立崇高的人生理想,并自觉地在挫折中磨练,在挫折中奋起,在挫折中追求的人,才有希望成为生活的强者。 ( 有删改 )

16、第③自然段主要运用了什么论证方法? 采用这种论证方法有什么好处? (3分)

答: 主要运用了事实论证方法(或:例证法)。文中运用司马迁和贝多芬的事例,更有力地论证了“历史上许许多多仁人志士在与挫折斗争中做出了不平凡的业绩”这一观点,进一步增强了说服力。 (明确方法计1分;准确说出好处计2分,意思相近即可)

17、第④段“人们最出色的工作往往是处于逆境的情况下做出的” 一句中“往往” 一词能否删去?为什么?(3分)

答: 不能删。 (1分)因为“往往”一词强调了人们最出色的工作常常是处于逆境的情况下做出,如果去掉,就显得过于绝对。 (2分;语意相近即可)

18、文章第⑤段加点的“绊脚石” 和“垫脚石” 的含义分别是什么? (3分)

答: 绊脚石:人生路上的障碍。垫脚石:人生路上不断前进的凭借 (明确两者内涵各计1分,不够准确酌情扣分)

19、

答:

①一个健康的人,有足够的水喝,即使一段时间内不进食,也能维持生命。如果没有水,三天就会导致死亡。如果在酷暑的沙漠中,甚至坚持不到两个小时,死神就会降临。所以《本草纲目》把水放在第一章。中国的先人有“药补不如食补,食补不如水补”的说法。为什么水对人如此重要?

②人体内三分之二以上是水。水是传送养分至人体各个组织、排泄人体废物、体液(如血液)循环的载体,是消化食物、润滑关节和各内脏器官以及调节体温所必须的物质。水是含有溶解性矿物质的血液系统的一部分,它同溶解的钙、镁一样,对维持身体组织的健康必不可少。

③喝足够的水有利于防病治病。比如可以预防感冒,并使感冒患者早愈。其原因在于,感冒大多数由病毒引起,身体的皮肤和黏膜是防御病毒和病菌入侵的免疫机制的第一道防线,足够地饮水,可避免皮肤和黏膜干燥,有利于阻止细菌和病毒进入人体。足够的水可促使人体排除废物,使患者早愈。

④喝足够的水有利于营造好的心情。人如果长期处于心理紧张状态,身体就无法抵御细菌或病毒的入侵。所以我们在心情烦躁时,应多饮水。水本身对人体有安神镇静作用,有利于人体健康。老年人睡前喝少量的水,可很快安神入睡。

⑤喝足够的水,可以延缓衰老,有利于长寿。人体衰老的过程,就是人体脱水的过程。例如老年人皱纹增多,就是皮肤干燥、脱水引起的。随着年龄的增长,水占人体体重的比例会逐渐下降。已知水占人体的比重,大体如下:胎儿90%、初生婴儿80%、少年75%、成年男子70%、老年男子小于65%。所以,老年人尤其要养成喝水的习惯。

⑥那么人一天需要喝多少水呢?正常人体内的水总是处于动态平衡状态,摄入和排出量相差无几,变化幅度为1%—2%。美国科学家测定,一个体重65千克的中年人,通过尿液、皮肤蒸发等多种途径,每日排出水的总量为2569毫升。为保持人体内水的平衡,每日必须补充2560毫升左右的水。但我们所需的水,不完全来自饮水,粮食、肉类、蔬菜、水果等食品中也含有水,所以每日需要从饮水中获取的水,约需1200毫升。常用饮水杯容量为200毫升,即每天约需饮6—8杯,才能说饮了足够的水。当然,这是指正常状态,在高温天气和运动、劳动强度大的情况下,还要补充约三分之一的饮水量。

⑦还要注意,喝可乐等饮料不能代替喝水。饮料多为酸性,经常喝酸性的饮料,会使机体酸性物质增多,容易产生疲劳,导致免疫功能降低。

20、

着重说明了饮水对人体健康的重要性(或饮水与健康的关系)和饮水要注意的问题。

21、

22、文章第⑤段划线句运用了什么说明方法?具体作用是什么?

用了列数字的说明方法。作用是:准确具体地说明了随着年龄的增长,水占人体体重的比例会逐渐下降这一特点。

23、在我们周围,尤其是夏季,不少人爱以喝饮料代替喝水。请你结合

24.作文(50分)。

从下面两道作文题中,任选一题,按要求作文。

(1)阅读下面的材料,按要求作文。

一位裁缝在吸烟时不小心将一条高档裤子烧了一个窟窿,这致使其成了废品。这位裁缝为了挽回损失,凭借其高超的技艺,在裙子四周剪了很多窟窿,并精心饰以金边 不但卖了好价钱,还一传十,十传百,使不少女士上门求购,生意十分红火。

自主确定立意,自拟标题,文体不限(除诗歌以外),写一篇不少于600字的文章。 (2)以《成长的记忆》为题写一篇文章。

要求:文体自选;不少于600字;文中不得出现真实的人名。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com