haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

2013~2014学年第一学期期末考试初三语文试卷(苏教版)

发布时间:2013-11-30 09:01:56  

2013~2014学年第一学期期末考试

初三语文 2014.1

(考试时间150分钟,总分100分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色签字笔将自己的姓名和考试号填写在答题卷上,并用2B铅笔填涂考试号下方的涂点。

2.必须用0. 5mm黑色签字笔作答,必须在答题卷上各题目的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题纸上答题无效。

第一部分(22分)

1.根据汉语拼音写出汉字。(4分)

①阴huì( ▲ ) ②铿qiāng( ▲ ) ③一chóu( ▲ )莫展 ④黄发垂tiáo( ▲ )

2.下面一段话中有四个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。(4分)

午后的阳光透过玻璃窗照在书页上,文字构建的美妙意象瞬间渗入全身,心在字里行间跳跃飞翔,喜悦漫益开来。窗外,天蓝如洗,云作奇峰。这景志被窗户框成了画,清新至

3.默写古诗文名句,并在括号内的横线上填写相应的作家或篇名。(6分) ①蒌蒿满地芦芽短,。(苏轼《

②,宵眠抱玉鞍。(李白《塞下曲》)

③忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,,

(陶渊明《桃花源记》)

④剪不断,理还乱,是离愁,

⑤,愁云惨淡万里凝。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

4.请根据以下内容概括2012年国庆长假高速公路堵车的原因(不超过40字)。(3分) 有人认为,2012年国庆长假高速公路大堵车是因为人们争相占免费政策的便宜,这其实是误解。当然,出现车流扎堆,肯定有受免费诱惑的因素,但更多原因是源于信息不对称,公路管理方对此缺乏充分的高速车流信息预警。免费,不只是免通行费的问题,而是为了消除收费站这个关键的堵点,可是事实上,通行虽然免费了,但收费站还像收费时那样拦车发卡收卡,等于没有解决问题。

【答】5.阅读名著《格列佛游记》,完成下面的问题。

①《格列佛游记》的作者是谁?小说主人公格列佛在最后一次航海奇遇中,接触了两种不可思议的动物,一种是有美德有理性的,另一种是丑陋而邪恶的,它们各是什么?(3分)

【答】 ②《格列佛游记》中,格列佛到达小人国和大人国的原因分别是什么?(2分)

【答】

第二部分(38分)

阅读《与朱元思书》中的一段文字,完成6-9题。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。夹岸高山,皆生寒树;负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响。好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

6.下面哪一组句子中加点词的意义或用法不相同?(2分) A. C.

猛浪若奔 B. 急湍甚箭 ..虽乘奔御风(《三峡》) 素湍绿潭(《三峡》) ..猿则百叫无绝 D. 窥谷忘反 ..绝巘多生怪柏(《三峡》) 反归取之(《郑人买履》) ..

【答】B.任意东西 ..D.天下独绝 ..【答】____

7.下列哪一项加点词的解释与现代汉语不同?(2分) A.从流飘荡 .. C.互相轩邈 ..

8.文中“游鱼细石,直视无碍”一句从侧面表现水的清澈,《小石潭记》一文中哪句话与它有异曲同工之妙?(2分) 【答】情?(2分) 【答】

阅读下面一段文言文,完成第10题。

西施病心而颦其里,①其里之丑人见而美之,归亦捧心而颦其里。其里之富人见之,坚闭门而不出;贫人见之,挈妻子而去之走。②彼知颦美,而不知颦之所以美。 10.把文中划线的句子翻译成现代汉语。(4分) ①其里之丑人见而美之。 【答】 【答】

阅读《凉州词》一诗,完成11-12题。

凉州词 王之涣

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。 ②彼知颦美,而不知颦之所以美。

9.文中“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”一句表达了作者怎样的思想感

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com