haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

九年级语文上册文言文基础知识

发布时间:2013-12-05 13:01:18  

九年级语文上册文言文常识积累

一、重点字、词解释。

1、解释下面句中加点的词语。

①为天下唱 ② 将军身被坚执锐

③故不错意也 ④ 仓鹰击于殿上

欲信大义于天下 自董卓已来

得鱼腹中书,固以怪之矣

2、一词多义

①次 陈胜、吴广皆次当行: ②数 以数谏故: ..

之次所旁丛祠中: 卒数万人: ..

③将 项燕为楚将: ④以 以数谏故: ..

上使外将兵: 杀之以应陈涉: ..

3、解释下列句中划线的词。 临表涕零 ( ) 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也( ) 先帝不以臣卑鄙( ) 未尝不叹息痛恨于桓、灵也( ) 将军宜枉驾顾之( ) 又间令吴广之次所旁丛祠中( ) 请广于君( ) 皆刑其长吏,杀之以应陈涉 ( ) 置人所罾鱼腹中( ) 固以怪之矣( ) 等死,死国可乎( ) 亮躬耕于陇亩( ) 此庸夫之怒也,非士之怒也( ) 辍耕之垄上( ) 会天大雨( ) 寡人谕矣( ) 引喻失义( )

免冠徒跣( )( ) 以头抢地( ) 天下缟素( ) ....

寡人谕矣( ) 怫然( ) 易安陵( ) .

受地于先王______ 仓鹰击于殿上______ 安陵君因使唐雎使于秦______ ...

寡人欲以五百里之地易安陵______ 以头抢地尔______ 长跪而写谢之 ..

①每自比于管仲、乐毅( ) ②徐庶见先主,先主器之( ) ..

③此殆天所以资将军( ) ④将军身率益州之众出于秦川( ) ..

⑤谓为信然( ) ⑥此人可就见( ) ...

欲信大义于天下( ) 帝王之胄 ( )先帝不以臣卑鄙( )

二、翻译下列句子。

①又间令吴广之次所旁丛祠中。

② 以君为长者,故不错意也。

③今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎。

④ 安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?

⑤孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术短浅,遂用猖蹶,至于今日

⑥苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

(7)大王加惠,以大易小,甚善。

译文:

(8)夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

译文:

(9)百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?

(10)将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦。

译文:

(11)大王尝闻布衣之怒乎

____________________________________________________

(12)今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。

(13)此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

(14)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。 。

三、选择题

1.下列各句中的“之”的用法与其他三句不同类的是( )

A.大王尝闻布衣之怒乎? B.天子之怒,伏尸百万,流血千里。

C.皆布衣之士也。 D.要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

2、下列句中没有通假字的是( )

A 自董卓已来

C 故患有所不辟也 B 欲信大义于天下 D 西和诸戎,南抚吴越

3、下面加点词意义相同的一组是( )

A 孤不度德量力,欲信大义于天下 将军既帝室之胄,信义著于四海 ..

B 时人莫之许也 高可二黍许 ..

C 惟博陵崔川平、颖川徐庶元直与亮友善,谓为信然 先主曰:“善!”于是与亮情好日密 ..

D 此可以为援而不可图也 全石以为底,近岸,卷石底以出 ..

上一篇:夏课件 (2)
下一篇:虞美人教案
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com