haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

曹刿论战练习题(附答案)[1] 2

发布时间:2013-12-15 14:37:40  

《曹刿论战》

十年春,齐师伐我,公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(一)给下列加点字注音。

又何间焉( ) 望其旗靡( ) 小惠未徧( ) ...

下视其辙( ) 遂逐齐师( ) 肉食者鄙( ) ...

牺牲玉帛( ) 肉食者谋( ) 夫战,勇气也( ) ...

jiàn mǐ biàn zhé suì bǐ bó móu fú

(二)解释下列句中加点的词的含义。

(1)齐师伐我( 军队 )(讨伐,攻打 ) (2)齐师败绩....( 大败 )

(3)牺牲玉帛,弗敢加也( 不 )( 虚报夸大 ) ..

(4)小大之狱,虽不能察( 诉讼案件 )( 即使 )( 明察 ) ...

(三)辨别下边的一词多义。

1、既克,公问其故( 原因,缘故 ) 2、民弗从也( 服从,..

听从 )

彼竭我盈,故克之( 所以 ) 战则请从( 跟从,跟随 ) ..

3、曹刿请见(请求 ) 4、又何间焉( 参与 ) ..

战则请从(请允许我 ) 中间力拉崩倒之声( 夹..

杂 )

5、其乡人曰( 他的 ) 6、肉食者谋之(这件事 ) ..

公问其故( 他,指曹刿 ) 公与之乘( 代曹刿 ) ..

望其旗靡( 他们,指齐军 ) 登轼而望之( 代齐..

军 )

(四)指出下列词类活用。

1、神弗福也( 名作动,赐福,保佑 ) 2、公将鼓之(名作动,..

击鼓进军)

(五)指出下列加点词的古义和今义。

1、牺牲玉帛 古义: 今义: ..

2、忠之属也 古义: 今义: .

3、可以一战 古义: 今义: ..

4、肉食者鄙 古义: 今义: .

5、小大之狱 古义: 今义: .

6、虽不能察 古义: 今义: .

7、再而衰 古义: 今义: .

8、又何间焉 古义: 今义: .

9、必以情: 古义: 今义: .

1.古义:古代祭祀用的猪、牛、羊等。今义:放弃或损害一方的利益。

2.古义:尽力做好本分的事。今义:忠诚。

3.古义:可以凭借 今义:能愿动词

4.古义:鄙陋,这里指目光短浅。今义:轻视,看不起。

5.古义:诉讼案件、罪案。今义:监禁罪犯的地方。

6.古义:即使 今义:表转折的连词

7. 古义:第二次。今义:又一次。

8. 古义:参与。今义:中间,空间或时间。

9. 古义:实情。今义:感情。

(六)翻译句子

1、小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,(但)我一定根据实情(合理裁决)。

2、一鼓作气,再而衰,三而竭。

第一次击鼓能振作士兵的勇气,第二次击鼓士兵的勇气就开始低落了,第三次击鼓士兵的勇气就耗尽了。

3、吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

(后来)我看到他们车辙痕迹混乱,望见他们的旗帜倒下了,所以(才下令)追击他们。

(七)阅读课文,回答下列问题。

1、用原文语句回答下列问题。

(1)曹刿主动求见鲁庄公原因是什么?

(2)曹刿认为“可以一战”的条件是什么?

(3)为什么“齐人三鼓”曹刿才同意击鼓进军?

(4)曹刿“下视其辙,登轼而望之”后才同意追击的理由何在?

(5)曹刿进见时,他的同乡反对的理由是

(6)曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是

(7)能体现曹刿军事思想的句子是

(1)曹刿主动求见鲁庄公原因是什么? 肉食者鄙,未能远谋。

(2)曹刿认为"可以一战"的条件是什么? 小大之狱,虽不能察,必以情。

(3)为什么"齐人三鼓"曹刿才同意击鼓进军? 一鼓作气,再而衰,三而竭。

(4)曹刿"下视其辙,登轼而望之"后才同意追击的理由何在?

夫大国,难测也。

(5)曹刿进见时,他的同乡反对的理由是肉食者谋之,又何间焉?

(6)曹刿"下视其辙,登轼而望之"的原因是 惧有伏焉

(7)能体现曹刿军事思想的句子是彼竭我盈,故克之;辙乱旗靡,故逐之。

2、第一段写鲁国战前的准备。可分两层:前一层写曹刿跟乡人的对话,说明: ;后一层写曹刿跟鲁庄公的对话,说

明:

说明曹刿“请见”的原因。 说明政治上取信于民是作战的先决条件。

3、第二段内容可概括为 写长勺之战的概况

4、第二段写曹刿的言行,目的在于表现曹刿 胸有成竹、从容不迫、善

于掌握战机。

5、第三段内容可以概括为 曹刿论述战争取胜的原因

6、下列对句子停顿的分析正确的一项是( C )

A、一鼓作╱气,再╱而衰,三而╱竭 B、一╱鼓作气,再╱而衰,三╱

而竭

C、一鼓╱作气,再╱而衰,三╱而竭 D、一鼓╱作气,再而╱衰,三而

╱竭

7、曹刿的“远谋”具体表现在:

战前: 战时: 战后: 客观评价了鲁国的准备工作

指挥若定,善于把握有利战机

准确分析了作战取胜的原因

8、文中写鲁庄公的“鄙”表现在以下几个方面,与曹刿形成了鲜明的对比(用

自己的话概括):

(1)

(2)

(3) 讨论战前准备时,把战胜的希望寄托在大臣拥护和神灵保佑上

作战时不察敌情,贸然进攻和追击

胜利后尚不知曹刿战术正确之所在

(八)文学史常识

《曹刿论战》选自_________________,这是我国著名的_______体史书,叙述的

是_____时期各国的重要史实,相传为鲁国史官______根据鲁国国史《春秋》所

编,故文中称齐军攻打鲁国为“_____________”。

左传 编年 春秋 左丘明 齐师伐我

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com