haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

鱼我所欲也

发布时间:2013-09-21 13:01:17  

《鱼我所欲也》习题

1、请给下列加点字注音。

(1)一箪食( ) (2)一豆羹( ) (3)蹴尔而与之( ) ...

(4)不屑( ) (5)人之所恶( ) (6)为宫室之美( ) ...

2、找出下列句子中的通假字,并解释。

⑴故患有所不辟 ⑵万钟则不辩礼义而受之

⑶所识穷乏者得我与 ⑷乡为身死而不受

3、解释下列词语。

⑴二者不可得兼(兼: )

⑵ 所欲有甚于生者(欲: 甚: )

⑶一箪食,一豆羹(豆: )

⑷死亦我所恶(恶: )

⑸故患有所不辟也(患: )

⑹是亦不可以已乎(可以: 已: )

⑺所欲有甚于生者,故不为苟得也(苟得: )

⑻此之谓失其本心(本心: )

⑼贤者能勿丧耳(丧: )

⑽万钟于我何加焉(何加: )

(11)为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与(奉: 穷乏: )

(12)使人之所恶(恶: )

(13)由是( )非独贤者有是心( )( )

4、辨别下列句中加点词的用法。(一词多义)

为 为宫室之美 由是则可以避患而有不为也

得 故不为苟得也 所识穷乏者得我与

是 非独贤者有是心 不知木兰是女郎

是天时不如地利也

与 所识穷乏者得我与 呼尔而与之

之 呼尔而与之 为宫室之美

而 蹴尔而与之

于 所欲有甚于生者 万钟于我何加焉

5、按原文填空:

我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。,

;;;是亦不可以乎?。

6、翻译下列句子。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之

(3)万钟则不礼义而受之,万钟于我何加焉!”。

(4)呼尔而与之_________________

(5)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

(6)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也.

(7)非法独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳.

7、按课文内容回答问题

1)、

2)、文中所指的比生命更可贵的东西是指 ,比死亡更可怕的东西是指 。

3)、“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”作者交代这一句的意图是 。其中的“是心”是指

4)、从

5)、

6)、在孟子看来,什么情况下即使遇到祸患也会挺身而出?(用原文回答)

答:

7)、读了

8)、面对“得之则生,弗得则死”的“一箪食,一豆羹”,“呼尔而与之、蹴尔而与之”,为什么“行道之人弗受、乞人不屑也”?

9)、人最宝贵的莫过于生命,而作者却提出了“舍生取义”的观点,对这个问题你是怎样理解的? 答

10)、孟子的观点对后世产生了很深刻的影响,请你举例说明?

8.简答:

①“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”该句中的“是心”是指什么?

②“此之谓失其本心。”该句中的“此”指什么?

③“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”作者特意交代这一句的意图是什么?

④“鱼与“熊掌”在文中分别比喻什么?文章以鱼与熊掌设喻的目的是什么?

答案8.①指“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”。

②指为宫室之美、妻妾之奉及“所识穷乏者得我”而受“万钟”。

③强调人生本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间作出正确的选择。但有的人却因经不起利欲的诱惑,丧失了这种善心,干出见利忘义的事;而那些敢于坚守正义的“贤者”,只不过是能够自觉保护和发扬这种固有的善心罢了。

④“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。文章以鱼与熊掌设喻,其目的是引出舍生取义的命题,同时暗含“生”与“义”孰轻孰重的关系。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com