haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

初中生字词

发布时间:2013-12-24 10:40:08  

七年级上册

一单元:一瞬(shùn)间嶙(lín)峋(xún)眩(xuàn)啜(chu?)泣小憩(qì)擎(qíng)天撼(hàn)地忍俊不禁(jīn)唳(lì)

二单元:濯(zhu?)行(xíng)道树十姊(zǐ)妹窖(jiào)泯(mǐn)厄(a)运猝(cù)然陬(Zōu)邑(yì)不亦说(yua)乎?愠(yùn)曾参(shēn)三省(xǐng)传(chuán)不习乎?

三单元:酝(yùn)酿(niàng)黄晕(yùn)髻(jì)栀子(zhī)唱和(ha)丁丁(zhēng)肥硕(shu?)鳊(biān)鱼乌桕(jiù)寥(liáo)阔(或“寥(liáo)廓”)枯涸(h?)清洌(lia)梦寐(mai)碣(ji?)石澹澹(dàn)竦(sǒng)峙(zhì)

四单元:骸骨(hái)猛犸(mǎ)朱泳燚(yì)峰峦(luán)一霎(shà)那虹(h?ng或jiàng)喑(yīn)哑(yǎ)静谧(mì)螽(zhōng)斯莴(wō)苣(jù)颚(a)嗉(sù)囊喙(huì)淄(zī)川山中蜃景(shan)奂(huàn)山青冥(míng)禅(chán)院飞甍(m?ng)高垣(yuán)睥(pì)睨(nì)连亘(gan)窗扉(fēi)倏(shū)忽

第五单元:丫杈(chà)粼粼(lín)匿(nì)笑谢道韫(yùn)陈寔(shí)尊君在不(fǒu)?第六单元滑稽(jī)陛(bì)下赐(cì)御(yù)聘(pìn)爵(ju?)士鲛(jiāo)人莽莽榛榛(zhēn)哞哞(mōu)酥(sū)踉踉(liàng)跄跄(qiàng)孪(luán)生边塞(sài)何遽(jù)髀(bì)跛(bǒ)课后古诗螣(t?ng)蛇枥(lì)襄(xiāng)州黍(shǔ)开轩面场圃(pǔ)溧(Lì)水婺(wù)源

七年级下册

一单元:确凿菜畦(qí)皂(zào)荚(jiá)树桑椹(shan)油蛉(líng)斑蝥(máo)臃(yōng)肿珊(shān)瑚(hú)珠攒(zǎn)长妈妈敛(liǎn)人迹罕至秕(bǐ)谷系(xì)蝉蜕(tuì)拗(niù)盔(kuī)甲锡(xī)箔(b?)鸡毛掸(dǎn)子咻咻(xiū)玉簪(zān)花木屐(jī)

二单元:哽(gěng)炽(chì)痛嗥(háo)鸣谰(lán)语镐(gǎo)头

三单元:夐(xuàn)曛(xūn)铤(dìng)弥(mí)高锲(qia)而不舍兀兀(wù)穷年沥(lì)群蚁排衙(yá)迥(jiǒng)乎不同气冲斗牛踌躇(ch?uchú)磐(pán)石义愤填膺(yīng)

四单元:归省(xǐng)潺潺(chán)行(háng)辈惮(dàn)撺(cuān)掇(duo)橹(lǔ)旺相(xiàng)撮(cuō)桕(jiù)树棹(zhào)着楫(jí)亢奋(kàng)晦(huì)暗羁(jī)绊蓦(m?)然冗(rǒng)杂戛(jiá)然而止水门汀(tīng)颦(pín)蹙(cù)粲(càn)然嗔(chēn)视叱咤(chìzhà)风云尽态极妍(yán)花鬘(mán)斗薮(sǒu)

第五单元:拽(zhuài)毛骨悚(sǒng)然怏怏(yàng)不乐毋(wú)宁吞噬(shì)羸(l?i)弱告罄(qìng)虞(yú)斫(zhu?)泅(qiú)砭(biān)骨崔(cuī)巍(wēi)阴霾(mái)第六单元眼睑(jiǎn)眸(m?u)子呷(gā)咩(miē)悲怆(chuàng)娴(xián)熟抽搐(chù)箜篌(kōngh?u)剽(piāo)悍窥(kuī)伺疮(chuāng)痍阔绰(chu?)项鬣(lia)庇(bì)荫遒(qiú)劲妒(dù)忌相得益彰(zhāng)觑(qù)

八年级上册

一单元:锐不可当(dāng)业已(yǐ)绥(suí)靖(jìng)阌(w?n)乡聿(yù)鄂(a)豫(yù)阻遏(a)疟子(yàozi)寒噤(jìn)蹿(cuān)仄(za)歪(wāi)张皇(huáng)失措尖利能耐央告转弯抹角月明风清拂(fú)晓瓦砾(lì)地窖(jiào)鞠(jū)躬(gōng)颤(chàn)巍巍(wēi)箧(qia)赃物制裁荡然无存纳粹(cuì)肃穆荒谬(miù)健忘

二单元;谋(m?u)死鼹(yǎn)鼠切切(qia)察察(chá)絮(xù)说顺顺流流辟(pì)头苌(cháng)浯(wú)震悚(sǒng)干戚图赞懿(yì)皋(gāo)骇(hài)掳(lǔ)疮(chuāng)疤(bā)诘(ji?)问渴慕(mù)疏懒霹(pī)雳(lì)孤孀(shuāng)差(chāi)使狼籍簌簌(sù)典质惨淡赋闲勾留迂(yū)蹒(pán)跚(shān)拭(shì)擦颓(tuí)唐触目伤怀琐屑情郁(yù)于中大去交卸(xia)凹凼(dàng)尴(gān)尬(gà)烦躁微道大庭广众杨绛(jiàng)塌(tā)败默存伛(yǔ)翳(yì)滞(zhì)笨愧(kuì)怍(zu?)攥(zuàn)荒僻(pì)取缔(dì)骷髅克扣接济(jì)唏(xī)嘘(xū)稀罕噩(a)耗呵斥焦灼(zhu?)伎(jì)俩(liǎng)颠(diān)沛(pai)吊(diào)唁(yàn)文绉绉(zhōu)长途跋涉穷愁潦倒风尘苦旅鸡零狗碎低眉顺眼连声诺诺生死祸福

单元:郦(lì)道元匀称(chan)佥(qiān)惟妙惟肖(xiào)雄跨雄姿残损古朴推崇巧妙绝伦刹(chà)那驻(zhù)足失之毫厘,差之千里美感史诗轩(xuān)榭(xia)胸中有丘壑(ha)嶙(lín)峋(xún)广漆(qī)败笔镂空(lōu)蔷薇因地制宜重峦叠嶂(zhàng)斗拱额枋(fāng)藻井御(yù)道磬(qìng)鎏(liú)金雍(yōng)正攒(zǎn)鳖(biē)头琉璃蟠(pán)龙中轴线金銮殿天井伧(cāng)俗得体屏风纳凉帷幕缓冲造型雅俗之分

单元:竺(zhú)可桢(zhēn)孕育翩(piān)然销声匿(nì)迹风雪载(zài)途农谚榆叶连翘衰草连天周而复始草长莺飞蟾蜍鄞(yín)囊(náng)克隆繁衍胚胎鳞片脊(jǐ)椎(zhuī)两栖(qī)相安无事鸟臀(tún)目恐龙铱(yī)潮汐褶(zhě)皱(zh?u)核磁共振遗骸(hái)劫难(nàn)致密追溯(sù)天衣无缝物种归咎(jiù)藩(fān)篱啸(xiào)聚山林失衡栖(qī)息监控在劫难逃五彩斑斓束手无策物竞天择无动于衷潜(qián)意识过滤顷(qǐng)刻面颊(jiá)喷嚏(tì)激荡嘈(cáo)杂唠唠(láo)叨叨(dāo)充耳不闻视而不见

第五单元浔(xún)落英豁(hu?)然开朗俨(yǎn)然阡(qiān)陌(m?)交通垂髫(tiáo)叹惋(wǎn)诣(yì)铭(míng)馨(xīn)鸿儒白丁蕃(fān)淤(yū)泥濯(zhu?)清涟(lián)而不妖不蔓不枝亵(xia)玩噫(yī)隐逸(yì)罔(wǎng)不因势象形贻(yí)黍(shǔ)箬(ru?)篷糁(sǎn)髯(rán)诎(qū)倚(yǐ)船楫(jí)壬(r?n)戌(xū)篆(zhuàn)修狭(xiá)和睦(mù)大同

第六单元晨曦(xī)溯(sù)素湍(tuān)飞漱(shù)五色交辉夕日欲颓(tuí)沉鳞竞跃藻荇(xìng)沃日艨(m?ng)艟(chōng)泅(qiú)鲸(jīng)波万韧溯(sù)迎而上腾(t?ng)身百变僦(jiù)雾凇(sōng)沆(hàng)砀(dàng)更(gēng)定

八年级下册

第一单元

烂漫 油光可鉴(jiàn) 绯(fēi)红 标致 落地 不逊 诘(ji?)责 托辞 抑扬顿挫(cu?) 深恶(wù)痛疾 物以稀为贵 适值 小而言之 正人君子 匿(nì)名 凄然 文绉绉(zhōu) 糜(mí) 庶(shù) 责罚 管束 气量 广漠 宽恕 质问 幽默 凄惨 奥秘 翻来覆去髭(zī) 鬈(quán) 器宇 禁锢(gù) 鹤立鸡群 正襟危坐 轩昂 颔(hàn)首低眉 诚惶诚恐 锃(zang) 黝(yǒu)黑 滞(zhì)留 愚钝 犀利 侏儒 酒肆(sì) 尴(gān)尬(gà) 炽(chì)热 粗制滥造

藏污纳垢郁郁寡(guǎ)欢 无何置疑 黯然失色 广袤(mào)无垠 期期艾艾

搓(cuō)捻(niǎn) 期盼 迁徙(xǐ) 觅(mì)食 油然而生 花团锦簇(cù) 繁花似锦 风云突

变 不可名状 落英缤纷 冥思遐想

第二单元

蝴蝶 葫芦奁(lián) 朔(shu?)方 博识 美艳 消释 凛冽 升腾 霁(jì) 眷(juàn)念 荷戟(jǐ)独彷徨(pánghuáng) 睥(pì)睨(nì) 鞺鞺(tāng)鞳鞳(tà) 稽(qǐ)首 土偶木梗 污秽(huì) 犀利 迸(bang)射 播弄 虐(nua)待 雷霆 踌(ch?u)躇(chú) 鞭挞(tà)

祈(qí)祷 罪孽(nia) 拖泥带水 苍茫 胆怯(qia) 翡(fěi)翠 精灵 蜿(wān)蜒(yán) 执拗(niù) 憔(qiáo)悴(cuì) 馈(kuì)赠 真谛 璀(cuǐ)璨(càn) 镶(xiāng)嵌(qiàn) 酷

肖 海誓山盟 长吁短叹 千山万壑(ha) 盛气凌人

第三单元

鲲(kūn)鹏 蓬蒿(hāo) 咫(zhǐ)尺 呐喊 自不量力 相形见绌(chù) 精巧绝伦

美味佳肴(yáo) 萧瑟 和煦(xù) 干涸(h?) 吞噬(shì) 裸(luǒ)露 戈壁滩 沧海桑田 贼鸥 啮(nia)齿类动物 媲(pì)美 挑衅(xìn) 鼠目寸光 相辅相成 香蒲(pú) 缄(jiān)默 窥(kuī)探 狩(sh?u)猎 顾忌 凋零 滑翔 目空一切 莫衷一是 牟取 众目睽睽 哂(shěn)笑 铆(mǎo) 拍板 黑咕隆咚 颤颤巍巍 胸有成竹 不容置疑 慷(kāng)慨(kǎi)大方 一视同仁

任劳任怨

第四单元

即物起兴(xìng) 呈贡(g?ng) 向例 面善 蹲(dūn)踞(jù) 酬和(ha) 熹(xī)微 譬(pì)喻 淳朴 引经据典悠游自在 龙吟凤哕(huì) 寄名 门楣 苋(xiàn) 与有荣焉 囊萤映雪 腌(yān) 籍(jí)贯 肃然起敬 招徕(lái) 铂(b?) 荸(bí)荠(qí) 马趴(pā) 合辙(zh?)压

糠(kāng) 囿(y?u) 铁铉(xuàn) 饽饽(bō) 秫(shú)杆 随机应变 油嘴滑舌 巴结 大约摸

家醅(pēi) 自来 要哪没哪 营造 抠(kōu)

第五单元

缥(piǎo)碧 轩(xuān)藐(miǎo) 嘤嘤(yīng) 鸢(yuān)飞戾(lì)天 横柯上蔽(bì) 疏(shū)条交映 不求甚解 短褐(ha)穿结 箪(dān)瓢屡空 晏(yàn)如 衔(xián)觞(shāng)赋诗 祗(dǐ) 逾约 硕(shu?)师 德隆望尊 叱(chì)咄(duō) 俟(sì) 负箧(qia)曳(ya)屣(xǐ)

皲(jūn)裂 衾(qīn)

第六单元

如鸣珮(pai)环 篁(huáng)竹 坻(dǐ) 清冽(lia) 蒙络摇缀(zhuì) 参(cēn)差(cī)披拂(fú) 斗(dǒu)折蛇行 犬牙差(cī)互 悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì) 浩浩汤汤(shāng)

霏霏(fēi) 山岳潜(qián)行 日星隐曜(yào) 樯(qiáng)倾楫(jí)摧 薄暮冥冥

忧谗(chán)畏讥 波澜不惊 浮光跃金 静影沉璧 琅(láng)琊(yá) 暝(míng) 繁阴(yīn) 弈(yì) 觥(gōng)筹交错 阴翳(yì) 娟然 浅鬣(lia) 蹇(jiǎn) 浃(jiā) 曝(pù) 呷(xiā)

九年级上册

第一单元山舞银蛇原驰蜡象红装素裹妖娆(ráo)文采单(dān)于成吉思汗(hàn)风流人物风骚(sāo)一代天骄(jiāo)留滞(zhì)襁(qiǎng)褓(bǎo)田圃(pǔ)喧嚷洗礼温声细语润如油膏 第二单元敬业乐群断章取义不二法门理至易明饱食终日无所用心难矣哉群居终日言不及义好行小慧虽征引行说法主一无适便是敬旁骛(wù)佝(gōu)偻(l?u)承蜩(tiáo)亵(xia)渎用志不分乃凝于神素其位而行不愿乎其外层累骈(pián)进知之者不如好之者好之者不如乐之者其为人也发奋忘食乐以忘忧不知老之将至云尔受用强聒(guō)不舍言行相顾陨(yǔn)落灵柩(jiù)凌驾睿(ruì)智弥留之际媚上欺下兼而有之孤军奋战黎民百姓恼羞成怒恪尽职守枘(ruì)凿羲(xī)皇上人垂手扶掖(yē)凭吊谀(yú)词大惊小怪廓(ku?)然无累重蹈覆辙涕泗横流自知之明气吞斗牛忐(tǎn)忑(ta)繁衍一抔(p?u)黄土化为乌有无与伦比怒不可遏(a)

第三单元阴晦(huì)萧索心绪谋食寓所猹(chá)獾(huān)五行缺土弶(jiàng)脚踝(huái)潮汛苏生髀(bì)愕(a)然鄙(bǐ)夷嗤(chī)笑瑟索打拱黛(dài)惘(wǎng)然隔膜展转恣(zì)睢(suī)家景如许厚实嬉闹驱除歇斯底里哈佛尔栈(zhàn)桥牡(mǔ)蛎(lì)蚝(háo)拮(ji?)据(jū)煞(shà)白十拿九稳沙哑发窘(jiǒng)抽噎(yē)出风头

第四单元根深蒂(dì)固孜孜不倦汲(jí)取不言而喻轻而易举持之以恒四书诚意正心修身齐家格物致知袖手旁观怡情傅(fù)彩文才藻饰矫(jiǎo)学究鄙(bǐ)诘(ji?)难寻章摘句味同嚼蜡滞(zhì)碍睾(gāo)吹毛求疵(cī)要诀狡黠(xiá)伦理不求甚解狂妄自大咬文嚼(jiáo)字因小失大豁(huō)然贯通开卷有益玄虚诓(kuāng)骗怀古伤今为民请命

第五单元趱(zǎn)行嗔(chēn)尴(gān)尬(gà)去处这厮(sī)朴(pō)刀恁(nan)地省得兀(wù)地(dì)休见他罪过兀(wù)自怄(?u)喏(nu?)喏(nu?)连声濠(háo)州面面厮觑(qù)聒(guō)噪(zào)端的干系寻思逞(chěng)辩勾当庖(páo)官惇(dūn)恃(shì)才放旷讫(qì)佯(yáng)簏(lù)谮(zan)害麾(huī)绰(chāo)沉吟禀(bǐng)请班师惑乱对答如流带挈(qia)相公唯唯连声行事长亲腆(tiǎn)着啐(cuì)抛(pāo)嗑(kē)亚(yà)元绾(wǎn)桑梓(zǐ)轩敞锭(dìng)子倒运舍与央及管待商酌(zhu?)叙功相与起承转合应瑒(yáng)颦(pín)儿地灵人杰画缯(zēng)鳏鳏(guān)腻(nì)烦怔怔(zhēng)笑吟吟茶饭无心挖心搜胆精血诚聚

九年级下册

一单元锦幛(zhàng)荇(xìng)藻蓬蒿(hāo)蝼(l?u)蚁干瘪(biě)淤(yū)滩驳(b?)船簇(cù)新胚(pēi)芽虔信慰藉晨曦瞰(kàn)望

二单元大抵(dǐ)阔绰(chu?)羼(chàn)荐头声气满口之乎者也污人清白绽(zhàn)出钞(chāo)间或拭服辩(伏辩)年关蘸(zhàn)颓唐营生格局梆(bāng)白瞪乍(zhà)蓬捯(dǎo)气唿(hū)哨(呼哨)咯(kā)吧(咔(kā)吧)到了儿名讳(huì)荣膺(yīng)酉(yǒu)腻(nì)歪(wāi)檎(qín)捎(shào)马子瑭(táng)擀(gǎn)嘬(zuō)剜(wān)腌臜(zā)隐匿(nì)一气呵成妙手回春断壁残垣如坐针毡芒刺在背天伦之乐影影绰绰望眼欲穿蜥蜴巉(chán)岩鲦(tiáo)鱼吹毛求疵窒息骸骨奄奄一息 三单元清吟(yín)枭(xiāo)鸟荫庇(bì)芳馨骄奢怡悦云翳一泻千里倒坍(tān)虬(qiú)须周到如砥引颈受戮(lù)星临万户沉湎(miǎn)堰(yàn)成材瘠(jí)薄孱(chán)弱遮天蔽日浩瀚无垠袅袅烟云山崩地裂百鸟啾啾(jiū)隐姓埋名鲑(guī)鱼臆(yì)测瞻望攫(ju?)取增益馈赠乐此不疲

四单元恻(ca)隐豁免尊翰(hàn)折衷是非越俎(zǔ)庖代延纳钧(jūn)裁中流砥(dǐ)柱告禀饶恕心如铁石万恶不赦遍稽(jī)群籍鸡犬不宁有例可援糍(cí)粑(bā)阴霾(mái)鹭(lù)鸶(sī)打鼾(hān)盘缠打牙祭怡然自得睡眼惺忪(xīngsōng)蹑(nia)手蹑脚峥嵘(zhēngr?ng)山麓(lù)鳞次栉比涟漪(yī)伫立嬷嬷顶礼膜拜弥撒通宵达旦

第五单元翟(zhái)公输盘(bān)郢(yǐng)见(xiàn)弊(bì)舆(yú)褐(ha)犀(xī)兕(sì)鼋(yuán)鼍(tu?)鲋(fù)梓(zǐ)楩(pián)长(zhàng)木(mù)牒(di?)守圉(yù)诎(qū)禽滑(gǔ)厘寇(k?u)汲(jí)甲胄(zh?u)畎(quǎn)亩胶鬲(g?)傅说(yua)拂(bì)士蹴(cù)欤(yú)鹓(yuān)雏(也作鸟字旁)(chú)醴(lǐ)泉鸱(chī)吓(ha)濠(háo)梁鯈(tiáo)鱼

第六单元刿(huì)长勺(sháo)间鄙徧(biàn)玉帛小信未孚(fú)辙(zh?)夫战靡昳(yì)丽朝服衣冠窥(kuī)镜间(jiàn)进期年(jīnián)仞(ran)惩(ch?ng)塞(sài)迂(yū)荷(ha)担者箕(jī)畚(běn)孀(shuāng)妻始龀(chan)叟(sǒu)亡(wáng)穷匮厝(cu?)雎鸠(jūjiū)窈窕(yǎotiǎo)逑(qiú)荇菜(xìngcài)窹(wù)寐(mai)芼(mào)蒹(jiān)葭(jiā)溯(sù)洄(huí)曦(xī)湄(m?i)坻(dǐ)跻(jī)沚(zhǐ)琚(jū)玖(jiǔ)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com