haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

《童趣》 (1)

发布时间:2014-01-04 16:48:37  

教学目标:
1、掌握文言文的基本知识。
2、理解文中的“物外之趣”,品味童真童趣。 3、学会使用联想、想象的方法体会生活乐趣。

童稚 (zhì ) 鹤唳 (lì )

藐小 (miǎo) 私拟作 (nǐ) 怡然 (yí ) 壑 (hè )

癞虾蟆 (là i)(há )(ma)

文言文与现代文区别:
1、语言较精炼。
2、词语含义、用法不同。 3、句子结构不同。

文言实词:
项为之强。项,颈,脖颈。 果如鹤唳云端。果,果真。 以丛草为林。林,树林。 兴正浓。兴,兴趣。 方出神。方,正。 驱之别院。驱,赶、驱逐。 故时有物外之趣。时,常常。 昂首观之。昂首,抬头。 徐喷以烟。徐,慢慢地。

项为之强。 为,因为。为之怡然称快。为,为了。

(wè i)

为,作为。 以丛草为林……。

(wé i) 为,被。 舌一吐而二虫尽为所吞。

文言虚词:
藐小之物。 之,的。 物外之趣。 心之所向。 昂首观之,项为之强。 使之冲烟而飞鸣。 之,代词。 为之怡然称快。 观之,兴正浓。 驱之别院。于:
又留蚊于素帐中。余常于土墙凹凸处。 于,在。

以:
以丛草为林,以虫蚁为兽,…… 以,把

其:
必细察其纹理。蹲其身。神游其中。 其,代词。

节奏划分:

见/藐小之物/必/细察其纹理。 私拟作/群鹤/舞于空中,心之所向,则/ 或千或百。 项/为之强。 使之/冲烟/而飞鸣,作/青云白鹤/观。 果如/鹤唳云端,为之/怡然称快。 蹲其身,使/与台齐。 见/二虫斗草间。 盖/一癞虾蟆,舌一吐/而二虫/尽为所吞。

明察秋毫:视力好极了。 比喻目光敏锐,连极小的事物都看得清楚。

怡然自得:形容安适愉快而满足的样子。

庞然大物:体积极大的东西。

现在多用来形容表面上很大而实际脆弱的东西。
夏蚊成雷:夏天成群的蚊子的叫声跟随雷声一样。

(2)夏蚊成雷

(1)物外之趣 (3-4)草丛神游

“物外之趣”是作者根据眼前 自然景物的形象,在头脑中创造出 超出事物原本特性的新的形象,并 从中得到乐趣。

联 想

物外之趣
群鹤舞于空中 鹤唳云端

夏蚊成雷
徐喷以烟

怡然称快 怡然自得
呀然一惊

草 丛 、 虫 想 林、兽、丘壑 蚁、土砾 象
癞虾蟆 庞然大物


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com