haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

语文七上五六单元字词检测

发布时间:2014-01-05 11:38:45  

语文七上五六单元字词检测

1鱼lín( ) 2峰luán( ) 3点zhuì( ) 4阴syn ( ) 5预zhào( ) 6轻yíng( )

7 líng( )纱 8 m?ng( )胧 9 tū ( ) 起 10 qǐnɡ( )刻 11冰báo( ) 12圆hú( ) 13 yàn( )语 14 dù( )忌 15 gōu( ) 火 16 wú( )桐 17 sh?u( )猎 18喧xiüo( ) 19 xī( )窣 20 yīn( )哑 21静mì( ) 22气fyn( ) 23 cuàn( )夺 24劫l?a( ) 25逃cuàn( ) 26 xuán( )殊 27俘lǔ( ) 28 qiú( )犯 29果jiàng( ) 30 kuī( ) 甲 31贪lán( ) 32 piy( )开 33和mù( ) 34寻mì( ) 35 yüo( )喝 36 zōng( ) 迹 37铁qián( ) 38旗gün( ) 39 a ( ) 然 40征ch?ng( ) 41 jiàn( )步 42铁qiüo( ) 43 ca( )定 44 jiàn ( )落 45 chàng( )谈 46 xuàn( )耀 47 yú( ) 蠢 48滑jī( ) 49 bì( )下 50头xián( ) 51 ju?( )士 52 xūn( )章 53 páo( )子 54寂m?( ) 55蓬b?( ) 56澄cha( ) 57 chün( )和 59女wü( ) 60泥tán( ) 61绵yán( ) 62 xī( )戏 63 diüo( )像 64 bì( ) 护 65蔷wyi( ) 66 pī( )雳 67 kuàng( )野 68一zhǎn( ) 69 luán( )生 70 mōumōu( )( ) 71 liàng qiàng( )( ) 72 miy miy( )( ) 73 chánchán ( )( ) 74更胜一ch?u( ) 75惊慌失cu? ( ) 76开táng( )破腹

77 jīn jīn( )( )有味 78丝丝lǚlǚ( )( ) 79里程byi( ) 80 áng( )首挺立

81一叶gūzhōu( )( ) 82 yáo yáo( )( )在望 83不可jiù yào( )( ) 84 hài( )人听闻

85随声fù ha ( )( ) 86 sh?n tōng( )( )广大 87 m?i küi( )( )眼笑 88 痒sūsū( )( )

上一篇:sk三级1--3单元
下一篇:8上古诗复习1
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com