haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

语文七年级上册一二单元字词检测

发布时间:2014-01-05 11:38:48  

语文七年级上册一二单元字词检测

1信( )fú 2( )nan 芽 3分( )qí 4取( )ju? 5 chāi( )散 6委qū( ) 7轮fān( ) 8 míng( ) 记 9舒chàng( ) 10生yá( ) 11 bào( )怒 12沉jì( ) 13 chuí( )打 14 qiáo( )悴 15 y

16 sh?nsa( )( ) 17 mǐn( )感 18 ju

19烂màn( ) 20 xù( )叨 21

22深ch?n( ) 23 h?u( )咙 24

25 zhàng( )义 26树chà( ) 27

28寒zhàn( ) 29丑l?u( ) 30 b

31惊yà( ) 32离pǔ( ) 33 z

34 fán ( )杂 35 fán( )闷 36 ji

37 zhē( )蔽 38 fù( )盖 39

40 yīn( )蔽 41 yáo( )摆 42 m

43 dǎo( )告 44 yú( )钱 45 ji

46背( )s?ng 47占jù( ) 48

49 yuán( )助 50权wēi( ) 51 ji

52依liàn( ) 53 chún( )真 54 c

55海ōu( ) 56 w?i( )恐

58 zhàn( )开 59争zhí( ) 60 ji

61感kǎi( ) 62 fǔ( )弄 63

64激dàng( ) 65 cáo( )杂 66 tāng( )求 ?( )别 淡yǎ( ) 承m?ng( ) 脸jiá( ) ǐng( )息 ǐ( )妹 ào( )条 心xù( ) ù( )浴 ǎo( )猾 qiān( )挂 ū( )纷 ún( )心 ?( )糊 ?( )然 惭kuì( ) ú( )手 57 m

67须yú( ) 68 dāi( )板 69 yōu( )默 70 chu?( )号 71优yǎ( ) 72冷m?( ) 73 piān( )爱 74遗hàn( ) 75辉huáng( ) 76辛là( ) 77威sha( ) 78聪huì( ) 79惨jìng( ) 80仁cí( ) 81叛nì( ) 82 m?u( )生 83开tu?(

85荣yào( ) 86

87 tān huàn( )( ) 88 y

89 páihuái ( )( ) 90

91 gān′gà ( )( ) 92

93 gǔn( )瓜烂熟 94

95独jù( )慧眼 96

97 yíng( )火虫 98 zh

99波光línlín( )( ) 100

101花团jǐncù( )( ) 102 hu

103 hùn( )为一谈 104

105小心yìyì( )( ) 106 x

107疲倦不kān( ) 108

109不可抗jù( ) 110

111各得qí suǒ( )( )

113 洗耳gōng( )听 114

115 yāqua( )( )无声 ) 84 qīng( )向 停zhì( ) īnyǐng( )( ) pēng pēng ( )( ) 一字不l?u( ) zhěngzhuāng( )( )待发 宽h?ng( )大量 ū( )丝马迹 美不shang( )收 ǎng( )然大悟 不求shanjiě( () ) íngyǐng( )( ) 自zu?( )主张 喜出wàng( )外 一shà( )时 持之以h?ng( ) 112

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com