haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

1.八年级语文上册重点字词复习资料

发布时间:2014-01-06 09:39:31  

镂空(lōu) 广漆(qī) 蔷薇 明艳 因地制宜 重峦叠嶂(zhàng)

14.斗拱 磬(qìng) 鳌头 琉璃 藻井 蟠(pán)龙 中轴线

金銮殿 额枋(fāng) 御(yù)道 鎏(liú)金 雍(yōng)正 攒(zǎn) 第一单元 鳖(biē)头 天井 得体

1.鄂(a)豫(yù)皖 绥(suí)靖(jìng) 阻遏(a) 锐不可当(dāng) 业15.屏风 纳凉 帷幕 缓冲 造型 伧(cāng)俗 雅俗之别 已(yǐ) 阌(w?n)乡 聿(yù) 2.尖利 能耐 悠闲 寒噤(jìn) 阴惨 仄(za)歪(wāi) 央告 第四单元

转弯抹角 月明风清 张皇(huáng)失措 疟子(yàozi) 蹿(cuān) 16.竺(zhú)可桢(zhēn) 萌发 次第 翩(piān)然 孕育 销声匿(nì)八年级语文上册重点字词汇编

3.拂(fú)晓 瓦砾(lì) 地窖(jiào) 鞠(jū)躬(gōng) 颤(chàn)巍巍(wēi) 4.赃物 箱箧(qia) 制裁 荡然无存 5.纳粹(cuì) 肃穆 荒谬(miù) 健忘 第二单元 6.骇(hài)人听闻 掳(lǔ)走 震悚(sǒng) 惶急 疮(chuāng)疤(bā) 诘(ji?)问 渴慕(mù) 疏懒 霹(pī)雳(lì) 孤孀(shuāng) 谋(m?u)死 鼹(yǎn)鼠 切切(qia)察察(chá) 絮(xù)说 顺顺流流 辟(pì)头 毛苌(cháng) 浯(wú) 干戚 图赞 懿(yì) 皋(gāo) 7.交卸(xia) 奔丧 差(chāi)使 狼籍 簌簌(sù) 典质 惨淡 赋闲 颓(tuí)唐 勾留 迂(yū) 蹒(pán)跚(shān) 拭(shì)擦 触目伤怀 琐屑 情郁(yù)于中 大去 8.凹凼(dàng) 尴(gān)尬(gà) 烦躁 微不足道 大庭广众 9.杨绛(jiàng) 默存 伛(yǔ)偻 惶恐 荒僻(pì) 塌(tā)败 取缔(dì) 骷髅 滞(zhì)笨 愧(kuì)怍(zu?) 眼翳(yì) 攥(zuàn) 10.克扣 接济(jì) 唏(xī)嘘(xū) 稀罕 噩(a)耗 呵斥 焦灼(zhu?) 伎(jì)俩(liǎng) 颠(diān)沛(pai) 吊(diào)唁(yàn) 文绉绉(zhōu) 长途跋涉 穷愁潦倒 风尘苦旅 鸡零狗碎 低眉顺眼 连声诺诺 生死祸福 第三单元 11.郦(lì)道元 雄跨 雄姿 残损 古朴 推崇 惟妙惟肖(xiào) 巧妙绝伦 匀称(chan) 12.煞它风景 美感 史诗 驻(zhù)足 失之毫厘,差之千里 刹(chà)那 13.轩(xuān)榭(xia) 败笔 胸中有丘壑(ha) 嶙(lín)峋(xún) 迹 衰草连天 风雪载(zài)途 周而复始 草长莺飞 农谚 榆叶 连翘 17.囊(náng) 克隆 繁衍 胚胎 蟾蜍 鳞片 脊(jǐ)椎(zhuī) 两栖(qī) 相安无事 鄞(yín)县 18.遗骸(hái) 褶(zhě)皱(zh?u) 劫难(nàn) 致密 追溯(sù)

天衣无缝 19.归咎(jiù) 物种 鸟臀(tún)目 恐龙 铱(yī) 潮汐 核磁共

振 失衡 藩(fān)篱 监控 在劫难逃 五彩斑斓 啸 (xiào)聚山林 束手无策 栖(qī)息 物竞天择 无动于衷 20.幻觉 吟咏 绮丽 殷丽 变化多端 日薄西山 气息奄奄 夕阳无限好 只是近黄昏 潜(qián)意识 过滤 顷(qǐng)刻 面颊(jiá) 喷嚏(tì) 激荡 嘈(cáo)杂 唠唠(láo)叨叨(dāo) 充耳不闻 视而不见 衰减 第五单元 21.浔(xún) 太元 落英 缤纷 林尽水源 仿佛 才通人 豁(hu?)然开朗 俨(yǎn)然 属 阡(qiān)陌(m?)相闻 交通 黄发垂髫(tiáo) 要 绝境 无论 具言 叹惋(wǎn) 便扶 向路 及郡下 诣(yì) 寻向所志 遂 规 未果 寻病终 问津 22.铭(míng) 有仙则名 有龙则灵 斯是陋室,惟吾德馨(xīn) 苔痕上阶绿,草色入帘青 鸿儒 白丁 调素琴 金经 丝竹 案牍 劳形 何陋之有 蕃(fān) 淤(yū)泥 染 濯(zhu?)清涟(lián)

而不妖 不蔓不枝 亭亭净植 亵(xia)玩 隐逸(yì) 牡丹,花之宝

贵者也 君子 噫(yī) 菊之爱 同予者 宜乎众矣 23.奇巧人 径寸之木 为 器皿 木石 罔(wǎng)不 因势象形 贻(yí) 盖 泛 云 八分有奇 高可二黍(shǔ)许 中轩敞者为舱 箬(ru?)篷覆之 雕栏 相望 清风徐来,水波不兴 石青 糁(sǎn)之 峨冠 多髯(rán) 手卷 卷端 如有所语 微侧 其两

膝相比者,各隐卷底衣褶中 绝类 矫首昂视 不属 诎(qū) 念珠 倚(yǐ)之 可历历数 船楫(jí) 舟子 椎髻仰面 衡 视端容寂 若听茶声然 船背稍夷 壬(r?n)戌(xū) 甫 了了 篆(zhuàn)章 曾不盈寸 简 修狭(xiá) 技亦灵怪矣哉

24.大道 选贤与能 讲信修睦(mù) 亲其亲 子其子 矜(guān)寡孤独废疾者 男有分 女有归 货恶(wù)其弃于地也,不必藏于已 力恶其不出于身也,不必为已 谋闭而不兴 盗窃乱贼 不作 外户 大同

25.岱宗 齐鲁青未了 造化钟神秀 阴阳割昏晓 荡胸 曾 决眦 会当 凌 城春 浑欲不胜簪 吏 投 逾 一何 前致词 戍 附书至 新 偷生 已更无人 乳下孙 请从吏 应 犹得 语声绝 泣幽咽

第六单元

26.两岸连山,略无阙处 重岩叠嶂 亭午 夜分 曦(xī)月 夏水襄陵 沿 溯(sù) 或王命急宣 虽 乘奔 御风 疾 素湍(tuān)绿潭 回清 绝巘 飞漱(shù) 清荣峻茂 良多 晴初 霜旦 属引凄异

27.五色交辉 四时 晓雾将歇 夕日欲颓(tuí) 沉鳞 竞跃 欲界之仙都 康乐 未复有能与其奇者 元丰 念无与 遂至 相与 中庭 空明 藻荇(xìng) 但闲人

28.既望 方其远出海门 仅如银线 玉城雪岭 际天而来 吞天沃日 是也 艨(m?ng)艟(chōng) 尽 乘骑舞旗 略不相睹 一舸无迹 随波而逝 善泅(qiú)披发文身 鲸(jīng)波万韧 溯(sù)迎而上 腾(t?ng)身百变 江干 珠翠罗绮 溢目 倍穹僦(jiù)赁 席地不容 29.更(gēng)定 拥毳(cuì)衣炉火 雾凇(sōng)沆(hàng)砀(dàng) 一白 长堤一痕 焉得 更有此人 强饮三大白 客此 痴 30.晨兴 理 荒秽 荷锄 草木长(zhǎng) 但使愿无违 单车 属国 征蓬 仍伶 帘旌 徙倚 凭 危

重点词语解释

1.鄂a : 湖北简称。 豫yù : 河南简称 。

绥suí 靖jìnɡ: 安抚,平定。 阻zǔ 遏a : 阻止。

锐ruì 不bù 可kě 当dānɡ : 锋利无比,不可阻挡。 2.尖jiān 利lì: 尖锐,锋利。 能n?nɡ 耐nai: 本事;技能。

悠yōu 闲xián : 从容闲适而无所牵挂。 寒hán 噤jìn: 因寒冷而哆嗦。 阴yīn 惨cǎn : 悲伤凄惨。 仄za 歪wāi : 倾斜,歪斜。 央yānɡ 告ɡào : 恳求。

转zhuǎn 弯wān 抹m? 角jiǎo: 形容路弯弯曲曲或走弯弯曲曲的路。 月yua 明mínɡ 风fēnɡ 清qīnɡ : 月光明朗,微风爽人。形容美好的月夜。

张zhānɡ 皇huánɡ 失shī 措cu?: 慌慌张张,不知道怎么办才好。 3.拂fú 晓xiǎo : 天快亮的时候。 瓦wǎ 砾lì: 砖头瓦块的碎片。

地dì 窖jiào : 贮藏用的地坑或地下室。 鞠jū 躬ɡōnɡ: 弯腰行礼。

颤chàn 巍wēi 巍wēi : 抖动摇晃。(多用来形容老年人的某些动作) 4.赃zānɡ 物wù : 偷或者抢来的东西。 箱xiānɡ 箧qia: 箱子。

制zhì 裁cái: 用强力管束或处罚有不法行为的人,使不得胡作非为。 荡dànɡ 然rán 无wú 存cún : 形容原有的东西完全失去。 5.肃sù 穆mù: 严肃安静或严肃和睦。

荒huānɡ 谬miù: 极端错误,非常不合情理。 健jiàn 忘wànɡ : 记忆力差,容易忘事。 6.骇hài: 惊慌害怕。 掳lǔ : 抢走。

悚sǒnɡ : 身体因恐惧或过度兴奋而颤动。 惶huánɡ 急jí :恐惧着急。

疮chuānɡ 疤bā:①疮好了以后留下的疤。② 比喻疼处、短处和隐私。 诘ji? 问wan :追问,责问。 渴kě 慕mù: 非常思慕。

疏shū 懒lǎn :懒散而不习惯于受约束。

霹pī 雳lì: 云和地面之间发生的一种强烈雷电现象 孤ɡū 孀shuānɡ: :寡妇。

7.交jiāo 卸xia : 旧时指官吏卸职,向后任交代。 奔bēn 丧sànɡ: 从外地赶回去参加或料理亲属的丧事。

狼lánɡ 藉jia : 乱七八糟;散乱、零散。 簌sù 簌sù : 纷纷落下的样子。

典diǎn 质zhì: (把财产,衣物)典当,抵押出去。典:当;质:抵押。

赋fù 闲xián : 失业在家。 颓tuí 唐tánɡ : 衰颓败落。 琐suǒ 屑xia: 细小而繁多(的事)。 8.凹āo 凼dànɡ: 方言,水坑。 尴ɡān 尬ɡà: 神色,态度不自然。 烦fán 躁zào : 烦闷急躁。

微wēi 不bù 足zú 道dào: 非常渺小,不值得一提。 大dà 庭tínɡ 广ɡuǎnɡ 众zh?nɡ : 人多而公开的场合。 9.伛yǔ : 弯曲。

惶huánɡ 恐kǒnɡ: 惶惧惊恐。 荒huānɡ 僻pì: 人迹罕至且偏远。 塌tā 败bài: 塌陷破败。

取qǔ 缔dì: 明令取消或禁止。

骷kū 髅l?u: 干枯无肉的死人的全副骨骼。 滞zhì 笨ban: 呆滞笨拙。 愧kuì 怍zu? : 惭愧。

10.克ka 扣k?u : 非法扣减应该发给别人的财物。 接jiē 济jì: 在物质上援助。

唏xī 嘘xū : 哭泣后不自主的急促呼吸。

稀xī 罕hǎn: 希奇;认为希奇而喜爱;希罕的事物。 噩a 耗hào : 指亲近或敬爱的人死亡的消息。 呵hē 斥chì: :大声斥责。 焦jiāo 灼zhu?: 非常着急。 伎jì 俩liǎnɡ: 不正当的手段。 颠diān 沛pai: 穷困,受挫折。

吊diào 唁yàn: 祭奠死者并慰问家属。

文w?n 绉zh?u 绉zh?u: 形容人言谈、举止文雅。 长chánɡ 途tú 跋bá 涉sha : 形容旅途艰苦。

穷qi?nɡ 愁ch?u 潦liáo 倒dǎo: 穷困愁苦,形容无路可走。 风fēnɡ 尘ch?n 苦kǔ 旅lǚ : 比喻旅途劳累,非常辛苦。 鸡jī 零línɡ 狗ɡǒu 碎suì: 形容事物零碎细小,不成系统。 低dī 眉m?i 顺shùn 眼yǎn: 低着眉头,两眼流露出顺从的神情。形容驯良、顺从。

连lián 声shēnɡ 诺nu? 诺nu? : 接连表示赞同。

生shēnɡ 死sǐ 祸hu? 福fú: 表示是生、是死、是祸、是福,都难以预料!

11.雄xi?nɡ 跨kuà: 雄伟地跨越。 雄xi?nɡ 姿zī: 雄壮威武的姿态。 残cán 损sǔn: 残害;损害。 古ɡǔ 朴pǔ: 古老而质朴。

推tuī 崇ch?nɡ : 尊崇,推重崇敬。

惟w?i 妙miào 惟w?i 肖xiào : 形容雕刻得十分逼真。肖,相似。 巧qiǎo 妙miào 绝ju? 伦lún : 灵巧高明得没有可以与之相比的。伦:相比。

12.美měi 感ɡǎn : 在审美过程中产生的愉悦感。

史shǐ 诗shī: 叙述重大历史事件或英雄传说的长诗。 驻zhù 足zú :停下脚步。

13.轩xuān 榭xia : 轩,有窗户的廊子或小屋。榭,建筑在台上的房屋。

败bài 笔bǐ: 写字写得不好的一笔或绘画中画的不好的部分。 丘qiū 壑ha: 山和溪谷。泛指山水美丽的地方。 嶙lín 峋xún : 枯瘦的样子。

镂l?u 空kōnɡ: 雕刻出穿透物体的花纹或文字。 蔷qiánɡ 薇wēi :一种植物。 明mínɡ 艳yàn: 鲜艳,明丽。

因yīn 地dì 制zhì 宜yí: 根据不同地区的具体条件,制定相应的妥善措施。

重zh?nɡ 峦luán 叠di? 嶂zhànɡ : 峦:连绵的山。山峰一个连着一个,连绵不断。

14.磬qìnɡ : 古代的一种石制打击乐器。 鳌áo 头t?u: 传说中海里的大龟或者大鳖。 琉liú 璃lí :一种材料。

藻zǎo 井jǐnɡ : 中国特有的建筑结构和装饰手法。

蟠pán 龙l?nɡ : 在我国古代建筑中,一般把盘绕在柱上的龙和装饰庄梁上、天花板上的龙均习惯地称为蟠龙。

中zhōnɡ 轴zh?u 线xiàn : 指一个轴对称的图形、建筑等物品的中心

线,所有轴对称的物品过这条线上翻折回重合。

金jīn 銮luán 殿diàn : 北京故宫三大殿中的“太和殿”俗名为“金銮殿”,它是皇帝登基和举行大典的地方。 15.屏pínɡ 风fēn: 室内陈设。用以挡风或遮蔽的器具,上面常有字画。 纳nà 凉liánɡ: 乘凉。

帷w?i 幕mù: 悬挂起来用于遮挡的大块布、绸、丝绒等。 缓huǎn 冲chōnɡ: 缓和?的作用;减小?的影响。 造zào 型xínɡ : 创造出来的物体形象。 伧cāng 俗sú: 粗俗鄙陋。

雅yǎ 俗sú 之zhī 分fēn : 高雅和低俗的区别。 16.萌m?nɡ 发fā : 种子或孢子发芽。 次cì 第dì: 一个接一个的。

翩piān 然rán : 形容动作轻松迅速的样子

孕yùn 育yù: 虽未显露、表达或发展,但却包含在某物本质中的。 销xiāo 声shēnɡ 匿nì 迹jì: 原意是不公开讲话,不公开露面。课文指昆虫都无声无息,无影无踪了。

衰shuāi 草cǎo 连lián 天tiān: 形容一片枯草,连绵不绝,几乎像是与天连接。

风fēnɡ 雪xuě 载zài 途tú : 在路途中一直刮着风雪。 周zhōu 而?r 复fù 始shǐ: 一次又一次的循环。

草cǎo 长chánɡ 莺yīnɡ 飞fēi : 小草长出了嫩绿的芽儿,黄莺在天上飞着,欢快地歌唱。

17.囊nánɡ : 像口袋的东西。 克ka 隆l?nɡ:复制、再生。

繁fán 衍yǎn : 逐渐增多或者增广。

胚pēi 胎tāi: 多细胞生物的早期发育阶段。

蟾chán 蜍chú: 两栖动物,身体表面有许多疙瘩,内有毒腺,能分泌黏液。俗称癞蛤蟆。 鳞lín 片piàn : 任何通常是平的或多少带有甲壳质化了的昆虫身上的派生物(就像那些包在大多数飞蛾和蝴蝶翅膀上的东西一样)。 脊jǐ 椎zhuī: 脊柱。

两liǎnɡ 栖qī: 是一群可以在水域及陆域生存的生物。

相xiānɡ 安ān 无wú 事shì : 相:互相;安:安稳。指彼此相处没有什么争执或冲突,还过得去。

18.遗yí 骸hái: 曾是有生命的躯体的化石骸骨(如人的尸体);遗体。 褶zhě 皱zh?u : 作装饰用的悬垂的叠缝装饰。 劫ji? 难nán : 佛教语。谓宿世恶业所致的灾难。 致zhì 密mì: 精致紧密的。

追zhuī 溯sù: 逆流向河流的源头走。比喻探索事物的由来本末。 天tiān 衣yī 无wú 缝f?nɡ : 神话传说,仙女的衣服没有衣缝。比喻事物周密完善,找不出什么毛病。

19.失shī 衡h?nɡ: 失去平衡,常指事物偏离原来的位置。 藩fān 篱lí: 篱笆。

监jiān 控k?nɡ : 监测并进行控制。 归ɡuī 咎jiù :归罪。

在zài 劫ji? 难nán 逃táo: 旧时迷信的人认为命里注定要遭受的灾难是无法逃脱的。现有时也用来指某种灾害不可避免。 五wǔ 彩cǎi 斑bān 斓lán: 形容色彩光泽绚丽夺目。

啸xiào 聚jù 山shān 林lín: 旧指聚合起来盘踞山中作强盗,也指被压迫群众在山中聚集起义。 束shù 手shǒu 无wú 策ca: 策:办法。遇到问题,就象手被捆住一样,一点办法也没有。

物wù 竞jìnɡ 天tiān 择z?: 物竞:生物的生存竞争;天择:自然选择。生物相互竞争,能适应者生存下来。原指生物进货的一般规律,后也用于人类社会的发展。

无wú 动d?nɡ 于yú 衷zhōnɡ : 衷:内心。心里一点儿也没有触动,毫无感触,漠然置之。

20.顷qǐnɡ 刻ka : 片刻;表示行动或事情在极短的时间内完成,相当于“一会儿”。

面miàn 颊jiá : 脸蛋儿;脸颊 。

喷pēn 嚏tì: 鼻粘膜受刺激,急剧吸气,然后很快地由鼻孔喷出并发出声音的现象。

激jī 荡dànɡ: 受到冲击而动荡。

嘈cáo 杂zá: 形容急促或杂乱的声音。

过ɡu? 滤lǜ : 通过持殊装置将流体提纯净化的过程。 唠lào 唠lào 叨dāo 叨dāo : 说起来没完没了。

充chōnɡ 耳ěr 不bù 闻w?n: 塞住耳朵不听,形容有意不听别人的意见。

视shì 而?r 不bù 见jiàn : 尽管睁着眼睛看,却什么也没有看见,指不重视或不注意。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com